Hopp til hovedinnholdet

Statlig finansiering av omsorgstjenester

Helsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet).

Formålet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.

Utvidelse av forsøksordningen 2019-2022

Helse- og omsorgsdepartementet har i Prop. 1 S for 2019 foreslått å forlenge og utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. De seks eksisterende forsøkskommunene inviteres til å delta i forsøket ut 2022. I tillegg inviteres de kommunene de eksisterende forsøkskommunene skal slå seg sammen med til å delta. Forsøket skal videre utvides med seks nye kommuner fra 2020. Det tas forbehold om Stortingets behandling.

Forsøket omfatter frem til 1. mai 2019 to modeller. I modell A benyttes en statlig finansieringsmodell og statlige tildelingskriterier, mens midlene til omsorgstjenestene i modell B er gitt som et øremerket rundsumtilskudd. Fra 1. mai 2019 videreføres forsøket kun med modell A. Helsedirektoratet vil i løpet av oktober komme med ytterligere informasjon om kriterier for tjenestetildeling og rammene for finansieringsmodellen.
Søknadsfrist for kommunene Stjørdal, Os, Lillesand, Hobøl, Trøgstad, Selbu, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Fusa er 31. desember 2018. Helsedirektoratet vil i månedsskifte oktober/november kunngjøre tilskuddsregelverk for forsøket med kriterier for tjenestetildeling og rammer for finansieringsmodellen.

Søknadsfrist for nye kommuner ut over de nevnte vil bli kunngjort på et senere tidspunkt. 
Kommuner som allerede nå ønsker å melde en uforpliktende interesse for å delta i forsøket kan gjøre det ved å sende en mail til sio@helsedir.no.

Forsøksordningen 2016 - 2019

I forsøket prøves det ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. Forsøket startet 1. mai 2016.

Forsøket finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra kommunerammen tilsvarende utgiftene til omsorgstjenestene året før forsøksperioden.

Kommunene som deltar får støtte til å etablere gode rutiner for å kartlegge hvilke tjenester hver enkelt bruker har behov for. Gode rutiner kan bidra til mer lik behandling av brukerne, og til at den enkelte bruker får den hjelpen han eller hun trenger.

Virkning for brukere og pårørende:

 • Alle som har behov for omsorgstjenester skal få det fra sin kommune på samme måte som tidligere.
 • Målsettingen i forsøket er økt likebehandling ved tildeling av tjenester og at hver enkelt får et tilbud tilpasset sitt behov.
 • Det er fortsatt kommunen som har ansvar for å gi gode og tilpassede tjenester til alle som trenger det.

Virkning for ansatte i kommunene som deltar:

 • Tildelingsenhetene: Det er i hovedsak de ansatte i tildelingsenheten i kommunen som vil merke endringer: De får nye verktøy (kartleggingsskjema, sjekklister osv), og støtte til å arbeide mer med forebygging og brukermedvirkning.
 • Tjenestetilbydere: Alle ansatte som gir tjenestetilbud til brukere skal være med på å vurdere om tilbudet som gis er riktig i forhold til brukerens behov. De ansatte får også større ansvar for kvalitetssikring og registrering i IPLOS (individuell pleie- og omsorgsstatistikk) slik at resultatene kan brukes i kvalitetsutvikling. 
 • Bedre samarbeid på tvers: Prosjektet involverer også andre enheter i kommunene, blant annet økonomienhetene, og kan bidra til bedre samarbeid på tvers.

Deltakerkommuner

To ulike modeller prøves ut. Disse kommunene deltar i prosjektet:

Modell A (statlig finansieringsmodell og tildelingskriterier):

 • Os i Hordaland
 • Stjørdal
 • Lillesand
 • Hobøl

Modell B (øremerket rundsumtilskudd): 

 • Spydeberg
 • Selbu

Først publisert: 07.01.2019