Statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Helsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet).

Formålet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.

Utvidelse av forsøksordningen 2019–2022

For å få riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, gjennomføres en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Et av fokusområdene er systematisk brukermedvirkning med 'hva er viktig for deg' tenkning.

Forsøksordningen skal utvides med 6 nye kommuner fra 2020.

For å få vite mer om ordningen, se animasjonen og les mer.

Erfaringer fra kommuner som deltar:

Erfaringer fra ansatte og brukere som deltar:

Helse- og omsorgsdepartementet har i Prop. 1 S for 2020 foreslått å forlenge og utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Forsøket skal utvides med seks nye kommuner fra 2020. I tillegg kan Indre Østfold kommune søke om deltagelse. Det tas forbehold om Stortingets behandling.

Forsøket omfatter en statlig finansieringsmodell og statlige tildelingskriterier for omsorgstjenester. Det er utarbeidet et tilskuddsregelverk for forsøket med kriterier for tjenestetildeling og innhold i finansieringsmodellen.

Søknadsfrist for Indre Østfold kommune er 01.12.2019, søknadsfrist for alle andre kommuner er 01.02.2020.

Informasjonsmøte

Det ble holdt informasjonsmøte om forsøket den 18. november:

Forsøksordningen 2016–2019

I forsøket prøves det ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. Forsøket startet 1. mai 2016.

Forsøket finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra kommunerammen tilsvarende utgiftene til omsorgstjenestene året før forsøksperioden.

Kommunene som deltar får støtte til å etablere gode rutiner for å kartlegge hvilke tjenester hver enkelt bruker har behov for. Gode rutiner kan bidra til mer lik behandling av brukerne, og til at den enkelte bruker får den hjelpen han eller hun trenger.

Virkning for brukere og pårørende:

 • Alle som har behov for omsorgstjenester skal få det fra sin kommune på samme måte som tidligere.
 • Målsettingen i forsøket er økt likebehandling ved tildeling av tjenester og at hver enkelt får et tilbud tilpasset sitt behov.
 • Det er fortsatt kommunen som har ansvar for å gi gode og tilpassede tjenester til alle som trenger det.

Virkning for ansatte i kommunene som deltar:

 • Tildelingsenhetene: Det er i hovedsak de ansatte i tildelingsenheten i kommunen som vil merke endringer: De får nye verktøy (kartleggingsskjema, sjekklister osv), og støtte til å arbeide mer med forebygging og brukermedvirkning.
 • Tjenestetilbydere: Alle ansatte som gir tjenestetilbud til brukere skal være med på å vurdere om tilbudet som gis er riktig i forhold til brukerens behov. De ansatte får også større ansvar for kvalitetssikring og registrering i IPLOS (individuell pleie- og omsorgsstatistikk) slik at resultatene kan brukes i kvalitetsutvikling. 
 • Bedre samarbeid på tvers: Prosjektet involverer også andre enheter i kommunene, blant annet økonomienhetene, og kan bidra til bedre samarbeid på tvers.

Deltakerkommuner

Følgende kommuner deltar:

 • Lillesand
 • Bjørnafjorden
 • Selbu
 • Stjørdal
 • Indre Østfold kommune

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019