Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Gjelder også «Grunntilskudd til frivillige organisasjoner som i samarbeid med kommunene driver institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring».

Søknadsfrist 01. februar 2019 (utløpt)

Søke eller rapportere på tilskudd

  • Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.
  • Søknaden skal være kortfattet og alle viktige opplysninger skal være skrevet inn i Altinn-skjemaet.  Kortfattede vedlegg er med for å underbygge opplysninger lagt inn i skjemaet. 
  • Det må opplyses om hvilken tilskuddsordning søknaden retter seg mot. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt:

Regelverk for aktivitetstilbud (PDF) 

Regelverk for institusjonsbaserte tiltak (PDF)

Bakgrunn

Regjeringen har lagt fram en opptrappingsplan for rusfeltet som skal bidra til å sikre kvalitet og tilgjengelighet i de kommunale tjenestene. Hovedinnsatsen i planen er rettet mot kommunene, og utvikling av frivillighetsfeltet bør sees i denne sammenheng.

En sentral målsetting for opptrappingsplanen er å gi brukerne bedre tjenester lokalt, med en stabil bosituasjon og gode oppfølgings- og rehabiliteringstjenester.

Kommunal forankring er sentralt for helhetlige og koordinerte tjenester for brukere. Et tett og forpliktende samarbeid mellom frivillighetsfeltet og offentlige tjenester er en forutsetning for utvikling av feltet i tråd med opptrappingsplanen og fører til god ressursutnyttelse. Tiltak innen frivillighetsfeltet bør ta utgangspunkt i samarbeid med kommunene og baseres på en omforent vurdering av behovet for det aktuelle tiltaket. 

Mål for ordningene

«Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring»:

Formålet med ordningen er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver aktivitets- og oppfølgingstilbud overfor personer med rusmiddelproblemer og/eller prostitusjonserfaring. Tiltakene det gis støtte til skal som hovedregel komme i tillegg til ordinære, lovpålagte oppgaver som utføres i regi av kommunene, og skal bidra til helhetlige og sammenhengende tjenesteforløp, samt større mangfold i samfunnets samlede innsats overfor målgruppene. Videre vil det legges vekt på tidsavgrensede prosjekter for å stimulere til innovasjon, og skille tydeligere mellom prosjekter og drift.

«Grunntilskudd til frivillige organisasjoner som i samarbeid med kommunene driver institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring»:

Målet med ordningen er å støtte opp om frivillige eller ideelle organisasjoner som driver institusjonsbaserte dag- og døgntiltak med oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring. Tiltakene det gis tilskudd til skal være et supplement til det offentlige tiltaksapparatet, og bidra til styrking og samordning av samfunnets samlede innsats overfor målgruppene. Det blir lagt vekt på at virksomhetene kan dokumentere et samarbeid med kommunen, som har hovedansvaret for tjenester til personer med rusproblemer, og at det er etablert et system for brukermedvirkning.

Målgruppe

Målgruppen er personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Kriterier for måloppnåelse

Viser til tilskuddsordningenes respektive regelverk punkt 6.

Regelverk for aktivitetstilbud (PDF)

Regelverk for institusjonsbaserte tiltak (PDF)

Tildelingskriterier

Helsedirektoratet prioriterer på grunnlag av en faglig vurdering av opplysninger gitt i søknad og beskrivelsen av tiltaket.

Det vil bli lagt vekt på at virksomheten kan dokumentere et samarbeid med kommunen som har hovedansvaret for tjenester til personer med rusmiddelproblemer og at det er etablert et system for brukermedvirkning.

Videre vil det lagt vekt på at virksomheten bidrar til helhetlige og sammenhengende tjenester i det lokale oppfølgingsarbeidet.  Samarbeidet skal tilfredsstille brukerens behov for forutsigbarhet og kontinuitet i omsorgs- og rehabiliteringstilbudet, og bygge opp under brukerens rettsikkerhet.

Støtte gis for ett år av gangen. Tiltak/aktiviteter som strekker seg over flere år vil bli prioritert. For nye tiltak vil tre års støtte bli prioritert med forbehold om Stortinget godkjennelse av bevilgningen til tilskuddsordningen. Det vil bli lagt vekt på om eventuelle tidligere tilskudd til samme formål har gitt ønskede resultater.

Tillegg og presiseringer

Uavhengig av organisasjonsform skal det framgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål. For søknader om grunntilskudd er det et krav at søker er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Virksomhetene som mottar tilskudd må kunne oppstille separate regnskaper som i statsstøtterettslig forstand er henholdsvis økonomisk aktivitet og ikke økonomisk aktivitet. Det må derfor føres to regnskap for å dokumentere at offentlig tilskudd ikke er benyttet til å subsidiere økonomisk aktivitet.

Søknadens form og innhold

Søknadene må vise til hvilken tilskuddsordning/regelverk søknaden skal vurderes under.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Søknaden skal inneholde:

Søknaden skal være kortfattet og relevant dokumentasjon som underbygger søknaden skal vedlegges. Søker skal gi opplysninger om søkerorganisasjonen, tiltak/aktivitet, søknadssum, finansieringsplan, underskrift fra valgt leder og generalsekretær samt referansenummer/saksnummer fra eventuelle tidligere søknader. For prosjekter skal prosjektplan for hele prosjektperioden vedlegges.

Av søknaden skal innholdet i tiltaket fremgå, samt hvilken målgruppe og hvor mange som er mottakere av tilbudet (kapasitet). Det skal også opplyses om hvilken metodikk/faglig tilnærming som benyttes i arbeidet samt henvisning til dokumentasjon/kunnskap som underbygger at tilbudet er egnet til å nå målsetningen. Søkanden skal redegjøre for hvor mange ansatte/frivillige som utfører arbeidet i tiltaket. Søkeren må oppgi forventet resultatmål for perioden det søkes tilskudd til. Spesifisert budsjett med inntekt og utgiftsdel skal vedlegges.

  • For tiltak/aktiviteter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner, skal det i søknaden framkomme de samlede kostnadene ved tiltaket/prosjektet, og søkers andel inn i prosjektet.

Det skal også opplyses om:

  • Formål og måsettinger

  • Ideologi/verdigrunnlag/virksomhetsidè

  • Bemanning og ansattes kompetanse

For institusjoner ber vi om at det redegjøres for hvilket lovgrunnlag som regulerer plass ved tiltaket. Eventuelle regler for opphold ved tiltaket (husordensregler) vedlegges søknaden.

Spesifisert budsjett med inntekt og utgiftsdel skal vedlegges. 

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I eget tilskudds- eller avslagsbrev. 

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Tildelte midler i 2019

Utbetalingsoversikt 2019 (XLSX)

Tildelte midler i 2018

Oversikt over utbetaling av grunntilskudd i 2018 (XLSX)

Oversikt over utbetalte aktivitetsmidler i 2018 (XLSX)

Først publisert: 04.03.2019