Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Søknadsfrist 15. mars 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Gjennom Handlingsplan mot spilleproblemer (2019-2021) er Helsedirektoratet ansvarlig for tilskudd til kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med penge- og dataspillproblemer og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd.

Last ned Handlingsplan mot spilleproblemer (2019-2021) (PDF)

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket, (PDF)

Beløp: 3 millioner kr (med forbehold om endelig tildeling)

Referanse: Kapittel 720 post 21 St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Stimulere til kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med penge- og dataspillproblemer og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd.

Målgruppe: Personer med pengespill- og/eller dataspillproblemer

Hvem kan søke?

  • Statlige mottakere
  • Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
  • Stiftelser
  • Private bedrifter
  • Organisasjoner
  • Privatpersoner

Søknadens innhold

Se regelverk for ordningen.

Tildelingskriterier

Se regelverk for ordningen.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Forventet saksbehandlingstid: 2 måneder.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Tildelte midler i 2019

Først publisert: 01.02.2019 Sist faglig oppdatert: 28.02.2020

Kontakt

espen.freng@helsedir.no - 957 27 838

kari.aanjesen.dahle@helsedir.no  - 970 28 541