Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak utlyses med dette tilskudd for 2018.

Søknadsfrist 28. februar 2019 (utløpt)

Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF), se også kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Redusere negative konsekvenser knyttet til rusmidler, inkludert spillavhengighet, gjennom å bygge opp under frivillig sektors forebyggende arbeid knyttet til innsatsområdene:

 • rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid
 • oppvekst
 • arbeidsliv/studenter

Målgruppe

Befolkningen og/eller spesielt utsatte grupper.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • skjønnsmessig vurdering

Se regelverket i fulltekst (PDF) for presisering av tildelingskriteriene.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. 

For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder- søster- og datterorganisasjoner)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)
 • fremdriftsplan

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Forventet ferdig saksbehandling: Primo januar 2018
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev.

Tildeling for 2017

Tildeling for 2017 (XLSX)