Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats

Søknadsfrist 15. desember 2019 (utløpt)

Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Avsnittene nedenfor viser direkte til paragrafene 1–10 i forskriftsteksten. 

Du kan også se Forskrift om tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende og spillavhengighetsforebyggende innsats på lovdata.no. 

Nederst finner du informasjon om søknadsbehandlingen, tildelingen for søknadsåret 2019, samt kontaktperson for tilskuddsordningen.

Formål - § 1

Tilskuddsordningen skal gjennom støtte til forebyggende tiltak og rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid bygge opp under frivillig sektors rusmiddel- og spillavhengighetsforebyggende innsats. Det gis støtte til tiltak som retter seg mot befolkningen generelt, barn og unge og utsatte grupper.

Definisjoner - § 2

I forskriften menes med:

a) rusmiddelforebyggende innsats: Arbeid for å forebygge negative konsekvenser av og redusere bruken av lovlige og ulovlige rusmidler. Behandling, rehabilitering, ettervern og skadereduksjon omfattes ikke.

b) forebyggende tiltak: Tiltak som skal være med på å forhindre at alvorlige problemer, skade eller sykdom oppstår, herunder

1. primærforebyggende tiltak som retter seg mot befolkningen generelt eller barn og unge generelt og

2. sekundærforebyggende tiltak som retter seg mot utsatte grupper, det vil si grupper i befolkningen som er spesielt sårbare for å utvikle et problematisk forhold til rusmidler og spill.

c) rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid: Innsats rettet mot å støtte, påvirke eller endre rusmiddelpolitikken, med et helsefremmende perspektiv.

d) spillavhengighet: Et problematisk forhold til spill, som kjennetegnes ved tap av kontroll med forbruket og vansker med å slutte.

Hvem og hva det kan gis tilskudd til - § 3

Det gis tilskudd til frivillige organisasjoner. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret fra søknadstidspunktet.

Det gis tilskudd til forebyggende tiltak og til rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid. Det gis ikke tilskudd til organisasjoners ordinære drift.

Krav til en søknad om tilskudd - § 4

En søknad om tilskudd skal sendes Helsedirektoratet på fastsatt skjema via Altinn. Søknaden skal sendes innen fristen som fremgår i utlysingen av tilskuddsordningen.

Søknaden skal:

a) angi søkers kontaktinformasjon

b) beskrive tiltak det søkes om tilskudd til, med mål og fremdriftsplan

c) angi søknadsbeløp

d) inneholde et budsjett for tiltaksperioden

e) angi tilskudd søker har fått innvilget eller har søkt om fra andre instanser

f) angi egenfinansiering av tiltaket

g) beskrive søkerens organisasjonsform med fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner

h) angi eventuelt samarbeid med andre aktører om gjennomføringen av tiltaket

i) oppgi planlagte interne og eksterne kontrolltiltak for å sikre korrekt rapportering og måloppnåelse

j) dersom søkeren fikk tilskudd tidligere år, dokumentere at rapportering er foretatt i tråd med kravene i § 8.

Vurdering av søknadene - § 5

Tilskuddsordningen forvaltes av Helsedirektoratet.

Tilskuddene tildeles etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene. Tilskudd kan innvilges for inntil et år av gangen. I vurderingen legges det særlig legges vekt på:

a) forventet måloppnåelse for tiltaket vurdert opp mot tilskuddsordningens formål

b) faglig kompetanse og erfaring hos søker

c) frivillig innsats, for eksempel i form av anslag for timer

d) forventet omfang og nedslagsfelt

e) tiltakets antatte gjennomførbarhet

f) antatt grad av helsefremming og forebygging ved tiltaket

g) søknadens budsjett og faglige kvalitet

h) planer om samarbeid med andre aktører

i) planer for videreføring og overføringsverdi.

Saksbehandling og klage - § 6

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan avvises. For øvrig gjelder forvaltningsloven.

Utbetaling av tilskudd - § 7

Tilskuddsmottakeren skal uten unødig opphold varsle Helsedirektoratet om endringer i adresse, bankkontonummer eller organisasjonsnummer etter at tilskudd er innvilget.

Tilskuddet kan utbetales som enkeltbeløp eller i terminer.

Fikk tilskuddsmottakeren tilskudd også foregående år, kan det nye tilskuddet avkortes med ubenyttede midler fra året før.

Tilskuddsmottakers oppfølging og rapportering - § 8

Tilskuddsmottaker skal innen 1. mars året etter det året tilskuddet gjelder for, rapportere til Helsedirektoratet elektronisk på fastsatt skjema via Altinn. Rapporteringen skal inneholde

a) rapport med informasjon om måloppnåelse ut fra

1. resultater/effekt av innsatsen sett opp mot ordningens formål

2. omfang og nedslagsfelt

3. samarbeid med andre aktører

4. antall personer som har deltatt i eller er omfattet gjennom innsatsen

5. innsats i form av medgåtte timer, herunder timer frivillig innsats

b) regnskap som er oppstilt og sammenlignet med budsjett

c) revisorattestasjon og revisorkontroll dersom spesifisert i tilskuddsvedtaket.

Foreligger det ikke nøyaktige opplysninger om måloppnåelsen under bokstav a, er omtrentlige anslag tilstrekkelig.

Adgangen til å kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskudd er oppfylt - § 9

Helsedirektoratet kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt, og kan kreve at tilskuddsmottaker fremlegger de opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for kontrollen.

Stans i utbetaling av tilskudd og krav om tilbakebetaling - § 10

Helsedirektoratet kan stanse utbetalingen av tilskudd eller kreve at tilskuddsmottaker tilbakebetaler hele eller deler av utbetalt tilskudd dersom

a) tildelingen har bygget på uriktige, misvisende eller mangelfulle opplysninger fra søker

b) tilskuddet ikke er brukt i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket

c) tilskuddsmottaker ikke har oppfylt øvrige krav i forskriften eller tilskuddsvedtaket.

Søknadsbehandling

  • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
  • Forventet ferdig saksbehandling: Primo januar 2020
  • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
  • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
  • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev.

Tildeling 2019

Last ned oversikt over tildelinger for søknadsåret 2019 (xlsx)

Først publisert: 04.03.2019 Sist faglig oppdatert: 14.10.2019

Kontakt

Rune Fenne
rune.fenne@helsedir.no
980 17 341