Hopp til hovedinnholdet

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Søknadsfrist utløpt

Tilskuddsordningen skal støtte opp under frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF), se også kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Stimulere til frivillig, ruspolitisk engasjement og aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå.

Redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Befolkningen og/eller spesielt utsatte grupper.

Sekundærmålgruppe: Nasjonale frivillige rusmiddepolitiske medlemsorganisasjoner.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av kvantifiserbare tildelingskriterier.

Nyopprettede organisasjoner kan bruke inneværende år som grunnlagsår, med revisorattesterte medlemstall fordelt på fylkes- og lokallag.

Se regelverket i fulltekst (PDF) for presisering av tildelingskriteriene.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder- søster- og datterorganisasjoner)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev.
Skriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert