Driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Søknadsfrist 01. desember 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 23,0 mill. kroner i 2021

Referanse kap. 714, post 70, Prop1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Merk: ordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning

Mål for ordningen

Stimulere til frivillig, ruspolitisk engasjement og aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå.

Redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Primærmålgruppe: Befolkningen og/ eller spesielt utsatte grupper.
Sekundærmålgruppe: Nasjonale frivillige rusmiddelpolitiske medlemsorganisasjoner

Hvem kan søke?

Det er kun nasjonale frivillige rusmiddelpolitiske medlemsorganisasjoner med over 100 medlemmer og minimum 2 lokallag i 2 fylker kan søke. Organisasjonens nasjonale/sentrale ledd søker på vegne av organisasjonen. Se regelverket for ytterligere informasjon.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Skjema for tilleggsopplysninger til elektronisk søknad (DOCX) skal fylles ut og lastes opp i Altinn.

Tildelingskriterier

Kvantifiserbare tildelingskriterier. Se regelverket pkt. 7 for ytterligere informasjon.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Forventet saksbehandlingstid: innen utgangen av januar 2021.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Tildelinger i 2020 (xlsx)

Først publisert: 09.01.2019 Sist faglig oppdatert: 14.10.2020

Kontakt

Rune Fenne
rune.fenne@helsedir.no
980 17 341