Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller overgrep

Referanser

Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (Red.) (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2019).

Askeland, I.R., Birkeland, S.M, Lømo, B. & Tjersland, O.A. (submitted). Changes in violence and clinical distress among men in individual psychotherapy for violence against their female partner: an explorative study

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 10/2016).

Askeland, I. R., Jensen, M., & Moen, L. H. (2017). Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd – kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia – forslag til landsdekkende struktur. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2017).

Babchishin, K. M., Merdian, H. L., Bartels, R. M., & Perkins, D. (2018). Child sexual exploitation materials offenders: A review. European Psychologist, 23(2), 130–143. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000326

Badenes-Ribera, L., Sánchez-Meca, J., & Longobardi, C. (2019). The relationship between internalized homophobia and intimate partner violence in same-sex relationships: A meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 20(3), 331-343.

Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global burden of Disease study 2019, The Lancet, October 17, 2020; 396: 1135-59

Hestevik, C.H., Steiro, A., Smedslund, G., Harboe I. (2020). Norsk forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner: Et forskningskart

Holt, T., Nilsen, L. G., Moen, L. H., & Askeland, I. R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep. En nasjonal kartleggingsundersøkelse. (Rapport 6/2016). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Krug, E., Dahlberg, L.L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (2002). World report on violence and Health. Geneva: World Health Organization. 9241545615_eng.pdf (who.int)

Levenson, J.S., Socia. K.M., (2016). Adverse Childhood Experiences and Arrest Patterns in a Sample of Sexual Offenders, February 2015, Journal of Interpersonal Violence 31(10)

DOI:10.1177/0886260515570751

Mohaupt, H., & Duckert, F. (2016). Parental reflective functioning in fathers who use intimate partner violence: Findings from a Norwegian clinical sample. Nordic psychology, 68(4), 272-286.

NOU 2020: 17 – Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning. 15.12.NOU. Justis- og beredskapsdepartementet

Rapport: Forarbeid til overordnet strategi for helhetlig og planmessig utvikling av arbeidet rettet mot voldsutøvere og overgripere, NKVTS 2021. Rammeavtale mellom NKVTS og Helsedirektoratet.

Rapport: Innspill til helhetlig og planmessig utvikling av helsesektorens arbeid med personer som har utøvd vold eller seksuelle overgrep. NKVTS, 15. desember 2020.

Saur, R., Hustad, A. E., & Heir, T. (2011). Voldsforebygging i Norge. Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2011).

Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (Red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Vincent J. Felitti, MD, FACP, Robert F. Anda, MD, MS, Dale Nordenberg, MD, David F. Williamson, MS, PhD, Alison M. Spitz, MS, MPH, Valerie Edwards, BA, Mary P. Koss, PhD, James S. Marks, MD, MPH (1998): Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study

Voldtektssituasjonen i Norge 2019 (Politiet/Kripos 2020).

VÅLD OCH HÄLSA. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa: Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet (2014).

World health organization, WHO (2011). Evidence for gender responsive actions to prevent violence Young people’s health as a whole-of-society response. WHO Reginal office for Europe. Evidence for gender responsive actions to prevent violence: young people’s health as a whole-of-society response

World health organization, WHO (2021). Seven strategies to prevent violence against women: RESPECT women. RESPECT - seven strategies to prevent violence against women (who.int)

Tilgrensende arbeid

Ny opptrappingsplan psykisk helse

Ny forebygging og behandlingsreform rus

Strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn (regjeringen.no)

Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021–2024 (regjeringen.no)

https://www.rusogvold.no/

Opptrappingsplan mot vold og overgrep(HOD)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (JD)

Trinnvis CBT både kommune og spesialist (NKVTS)

Revidering av veileder i lokalt psykisk helse og rusarbeid- "Sammen om mestring"

Revidering av veileder for fengselshelsetjenester

Tverrsektoriell veileder for barn og unges psykiske helse

Nasjonal helse- og sykehusplan

Framskrivninger av psykisk helsevern

Helsekartlegging i barnevernet

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Barn og unge som har begått, eller står i fare for å begå alvorlig kriminalitet?

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æres relatert vold.

Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)

Trygghet, mangfold og åpenhet - Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024.

Først publisert: 18.01.2023 Siste faglige endring: 18.01.2023 Se tidligere versjoner