Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller overgrep

Mål 3: Styrke bruker- og pårørendemedvirkning

Rekruttering til bruker- og pårørendemedvirkning innenfor voldsutøver og overgriper feltet er vanskelig, særskilt på systemnivå. Gode og virksomme tjenester vil først kunne utvikles ved å styrke bruker og pårørende medvirkning. Systematisk bruker- og pårørendemedvirkning vil også kunne bidra til å påvirke og redusere vold og overgrep. Det er derfor svært viktig at en strategi tar sikte på å løfte bruker- og pårørendemedvirkning både på system- og individnivå. Pårørende til personer som har utøvd vold eller overgrep gjennomgår ofte krise som kan føre til traume når forholdet blir kjent. En styrking vil også kunne bidra til å redusere skade på helse, arbeid, økonomi og sosiale forhold for pårørende.

Bruker- og pårørendemedvirkning var ikke et tema som ble spilt inn i forarbeidet, kartlegging eller innspillsrunden, men er tatt inn av Helsedirektoratet.

Hva er medvirkning og hvorfor er det viktig?

«Brukermedvirkning er et verdistandpunkt. I argumentasjonen for å inkludere brukerne ligger tre grunnleggende premisser: Gjensidig respekt og anerkjennelse mellom brukerne og helsepersonell, dialog med gjensidig utveksling av informasjon, beslutningsprosesser basert på felles forståelse» (Westerlund, 2012, s. 18).

Brukeren og pårørendes kunnskap og behov vil være med på å øke kvaliteten på tjenestene. Erfaringer fra fagområdet viser at det er vanskelig å få til god bruker- og pårørende representasjon på systemnivå. Representasjonen bør styrkes på system- og individnivå slik at utøverperspektivet kommer frem og kan bidra til fremtidig å forhindre utøvelse av vold og overgrep.

Behovet for å legge til rette for og styrke bruker- og pårørendemedvirkning for personer som står i fare for eller har begått vold eller overgrep er et viktig utgangspunkt for å styrke den kunnskapsbaserte praksisen. Spesielt pårørendeperspektivet bør komme godt frem.

Delmål

  • Systematisk brukermedvirkning for personer som utøver vold eller seksuelle overgrep.
  • Legge til rette for pårørendes perspektiv, erfaringer og medvirkning.
  • God støtte og veiledning til pårørende, barn som pårørende bør prioriteres.
  • Utrede hvordan tjenestene best mulig kan gi informasjon om hvilke tilbud som finnes, forberede og trygge både pasient og pårørende før eventuell behandling.

Først publisert: 18.01.2023 Siste faglige endring: 18.01.2023 Se tidligere versjoner