Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bevillingsordning for import, eksport og produksjon av tobakksvarer og produksjonsutstyr

Bevillingsordning for innførsel av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon til Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen, trådte i kraft 15. juni 2021. Bevillingsplikt gjelder også utførsel og produksjon. Det er innført sektoravgift og det vil bli innført et merkings- og sporingssystem for tobakksvarer.

Tobakksdirektivet innlemmes i EØS-avtalen – lovendringer ventes i 2024

Tobakksdirektivet er en del av EØS-avtalen fra 4. februar 2022. Direktivet regulerer blant annet helseadvarsler, e-sigaretter, tilsetninger, sikkerhetsmerke, sporingssystem, fjernsalg og rapporteringsplikter.

Les mer om ikrafttredelse og overgangsordninger

Bevillingsplikt

Virksomheter må søke bevilling for innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon.

Fra 15. juni 2021 må virksomheter ha bevilling for å innføre tobakksvarer og produksjonsutstyr. Bevillingsplikt gjelder også utførsel og produksjon. Bevillingsplikten gjelder for virksomheter. Det finnes noen unntak, blant annet kan privatpersoner innføre tobakksvarer til personlig bruk uten bevilling.

Endringer i tobakksskadeloven om ny bevillingsordning med utfyllende forskrifter trådte i kraft 1. november 2020. Overgangsperiode utløp 15. juni 2021.

Disse er pliktige til å søke om bevilling

Enhver virksomhet som skal produsere eller drive innførsel eller utførsel av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon må fra 15. juni 2021 ha bevilling for dette. Det er unntak for innførsel og utførsel av varer og produksjonsutstyr i transitt. Bevillingsplikten gjelder heller ikke innførsel, utførsel eller produksjon til personlig bruk. Det er ikke hjemmel til ytterligere unntak for bevillingsplikten.

Det er den som er vareeier når innførselen eller utførselen skjer som må ha bevilling.

Produksjon vil si enhver tilvirkning av tobakksvarer og utstyr til tobakksproduksjon, herunder bearbeiding av tobakksplanter gjennom tilsetting eller blanding, eller som på annen måte endrer produktets karakter.

Innførsel vil si å bringe varer inn i det norske fastland med tilhørende territorialfarvann, Svalbard eller Jan Mayen.

Utførsel vil si å bringe varer ut av det norske fastland med tilhørende territorialfarvann, Svalbard eller Jan Mayen.

Produksjonsutstyr vil si maskiner som er utformet eller tilpasset for å brukes utelukkende til tilvirkning av tobakksvarer, og som utgjør en integrerende del av tilvirkningsprosessen.

Søknader om bevilling skal leveres i Altinn

Helsedirektoratet er bevillingsmyndighet, og søknader om bevilling skal sendes inn elektronisk gjennom en søknadsportal i Altinn. All dokumentasjon må være fremskaffet og klar før søknaden kan fylles ut og sendes inn.

Forventet saksbehandlingstid for søknader om innførsel vil være 30 dager fra innlevering av en komplett søknad. Ved mangler ved innsendt søknad eller dersom det innkommer bemerkninger til søknaden kan saksbehandlingstiden bli mer enn 30 dager. For søknader om utførsel eller produksjon av tobakksvarer vil saksbehandlingstiden være 4 måneder.

Ved endringer i en gitt bevilling skal det løpende fylles ut og sendes inn endringsmeldinger i Altinn.

Hvordan forberede en komplett søknad

En søknad om bevilling for innførsel, utførsel eller produksjon av tobakksvarer eller utstyr for tobakksproduksjon krever flere forberedelser før man kan sende inn en komplett søknad. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder som beskriver hva slags informasjon som etterspørres i søknaden og hvilke vedlegg søknaden må ha.

Krav som stilles er blant annet at virksomheten som søker om bevilling, og juridiske og fysiske personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For å dokumentere dette må det leveres inn en utvidet og uttømmende politiattest for alle disse og for selskapet som bevilling søkes for. Det er viktig at de blir informert om hva det innebærer å bli vandelsvurdert, se Helsedirektoratets informasjon om vandelsvurdering.

Politiattest bestilles hos politiet.

Før utfylling av søknad i Altinn er det viktig at søknadsveiledningen er lest nøye og at all dokumentasjon er gjennomgått for å avdekke eventuelle mangler. Det samme gjelder for endringsmeldinger.

Søknadsgebyr

For å dekke myndighetenes kostnader til saksbehandling av søknader om bevilling skal det betales et søknadsgebyr. Ved søknad om bevilling for henholdsvis innførsel, utførsel eller produksjon av tobakksvarer og produksjonsutstyr betales et søknadsgebyr på kr 15 000. Søknader behandles ikke før gebyret er betalt. Betaling skjer i Altinn i forbindelse med utfylling av søknaden.

Gangen i søknadsbehandlingen

Når Helsedirektoratet mottar søknaden vil vi gjennomgå denne for å avklare om søknad og dokumentasjon er å anse som komplett. Dersom det er behov for utfyllende informasjon eller ytterligere dokumentasjon vil søker bli kontaktet. Det vil bli innhentet uttalelser fra Skatteetaten og Tolletaten. Når all dokumentasjon og alle aktuelle høringsuttalelser er mottatt vil Helsedirektoratet vurdere om alle krav til bevilling er oppfylt. Om det er det, vil bevilling bli tildelt virksomheten som har søkt.

Alle virksomheter som har bevilling vil være registrert i et offentlig bevillingsregister, Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret. Helsedirektoratet registrerer og vedlikeholder opplysninger om alle bevillinger.

Plikter en bevilling medfører

Virksomheter som har bevilling for innførsel, utførsel og/eller produksjon av tobakksvarer eller utstyr for tobakksproduksjon må betale en årlig sektoravgift. Avgiften for den enkelte bevillingshaver beregnes ut ifra vedkommendes prosentandel av den totale særavgift for tobakksvarer fra foregående år. Sektoravgiften skal minimum utgjøre 18 000 kroner per år for den enkelte bevillingshaver.

Kravene som stilles ved søknadstidspunkt vil til enhver tid gjelde så lenge virksomheten har bevilling. Dette medfører at virksomheten må melde inn endringer i de opplysninger som ble avgitt i søknaden. Kravet til at personer med vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel gjelder så lenge virksomheten har bevilling.

Helsedirektoratet har ansvar for å føre tilsyn med bevillingshavere.

Begrunnelse og bakgrunn

Innføring av en bevillingsordning er en forpliktelse etter Verdens Helseorganisasjons protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer (who.int). Protokollen er en underavtale til tobakkskonvensjonen, som Norge er part til. Norge sluttet seg til protokollen i 2018, og den trådte i kraft samme år.

Ulovlig handel med tobakksvarer utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen da den øker tilgjengeligheten til billigere tobakksvarer og undergraver politikken myndighetene fører for å forebygge tobakksskader. I tillegg medfører ulovlig handel betydelige avgiftstap for staten og bidrar til finansiering av internasjonal kriminalitet. Innføring av en bevillingsordning for innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer er et av flere tiltak for å styrke myndighetenes kontroll med omsetningskjeden for tobakksvarer.

Sektoravgift

Alle aktører som har en bevilling etter tobakksskadeloven er pålagt å betale en årlig sektoravgift.

Sektoravgiften skal finansiere etablering, drift og tilsyn av nytt bevillingssystem. I tillegg skal avgiften dekke Helsedirektoratets kostnader med å etablere og føre tilsyn med et nytt sikkerhetsmerke og et nytt sporingssystem for tobakksvarer. Sektoravgiften skal også dekke Helsedirektoratets kostnader tilknyttet drift og forvaltning av tobakkssalgsregisteret samt tilsyn med grossister og salgssteder. Avgiften for den enkelte bevillingspliktige vil bli beregnet ut ifra den bevillingspliktiges andel av den totale særavgift for tobakksvarer som inndrives av Skatteetaten. Sektoravgiften skal minimum utgjøre 18 000 kroner per år for den enkelte bevillingspliktige.

Forskrifter om sektoravgift for myndighetenes arbeid mot ulovlig handel med tobakksvarer trådte i kraft 1. november 2020. Forslaget var på høring høsten 2019 (regjeringen.no).

Sikkerhetsmerking og sporing av tobakksvarer – «track & trace»

Tobakksvarer som innføres til det norske markedet eller produseres i Norge skal påføres et sikkerhetsmerke, og tobakksvarer skal kunne spores.

Krav om sikkerhetsmerke 

Stortinget har vedtatt at alle tobakksvarer som bringes inn til det norske markedet eller produseres i Norge skal påføres et sikkerhetsmerke. Merket skal forhindre omsetning av forfalskede tobakksvarer. Tilsvarende krav er allerede innført i EU.

Krav om sporing 

I tillegg skal alle tobakksvarer på det norske markedet kunne spores fra innførsel eller produksjon, via transport, lagring og videre til salg. Innføring av et sporingssystem for tobakksvarer skal sikre bedre kontroll med omsetningskjeden og forhindre at lovlig fremstilte tobakksvarer tar veien inn i ulovlige kanaler.

Alle aktører som tar del i forsyningskjeden med tobakksvarer i Norge, og inn og ut av norsk territorium, vil måtte gjøre seg kjent med kravene til sikkerhetsmerking og sporing av tobakksvarer.

Endringer i tobakksskadeloven er vedtatt, men ikke i kraft (lovdata.no). Forslag til forskrifter med utfyllende regler om sikkerhetsmerking og sporingssystem ble sendt på høring med frist 10. august 2020 (regjeringen.no). Disse nye tiltakene vil ikke innføres før tobakksdirektivet innlemmes i EØS-avtalen, se nedenfor.

Helsedirektoratet har blitt tildelt ansvaret for å utnevne en ID-utsteder som vil ha ansvaret for å utstede entydige identifikasjonsmerker til tobakksvarer som skal omsettes i Norge, og til varer som produseres i Norge og utføres til en stat uten krav om nasjonal ID-utsteder.

Direktoratet vil gjennomføre en konkurranse for tildeling av kontrakt til en nasjonal ID-utsteder og har satt i gang et arbeid med å utarbeide et konkurransegrunnlag. Konkurransen vil følge gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.

Begrunnelse og bakgrunn

Kravet om å innføre sikkerhetsmerking og sporing av tobakksvarer er dels en forpliktelse etter protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer og dels en forpliktelse etter EUs tobakksdirektiv 2014/40/EU.

Den 20. mai 2019 ble direktivets bestemmelser om sikkerhetsmerke og sporing iverksatt for sigaretter og rulletobakk for EUs medlemsland. For øvrige tobakksvarer vil kravene tre i kraft 20. mai 2024. Når direktivet blir innlemmet i EØS-avtalen vil disse rettsaktene også gjelde for tobakksvarer som gjøres tilgjengelig på det norske markedet. EØS-komiteen vil samtidig med innlemmelsen fastsette overgangsperioder for EFTA-landene.

Først publisert: 25.05.2020 Siste faglige endring: 25.01.2023 Se tidligere versjoner