Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvordan gjennomføre vandelsvurdering for tobakksbevilling

En bevilling etter tobakkskadeloven kan ikke gis før alle personer med vesentlig innflytelse over virksomheten som søker har fått vurdert sin vandel. Kravet for å få bevilling er at vandelen må være uklanderlig.

Vi vil her redegjøre for hva det å bli vandelsvurdert innebærer for den det gjelder.

Hva søker må gjøre selv

Søkeren må selv innhente en uttømmende og utvidet politiattest.

Politiattester kan bestilles elektronisk på politiet.no eller per post. Uttømmende og utvidet politiattest må være innhentet før søknaden sendes inn. Den som sender inn søknaden må laste opp attestene som vedlegg til søknaden. Det skal leveres inn en attest for den virksomheten som søker om bevilling og en attest for hver juridiske og fysiske person som har vesentlig innflytelse over virksomheten. Du kan ikke søke om politiattest for andre enn deg selv. En politiattest er kun gyldig i tre måneder.

Helsedirektoratet ber om at personer med særskilt beskyttelsesbehov (f. eks kode 6/7 –adressesperre) kontakter oss før søknadsskjema sendes inn.

Hvilke opplysninger henter Helsedirektoratet fra andre offentlige myndigheter

Bemerkninger om overtredelser av tobakksskadeloven, alkoholloven, varemerkeloven, designloven, tolloven, skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen, samt overtredelser avstraffeloven 1902 kapittel 24, 25, 26, 27 og 31 og straffeloven 2005 kapittel 27, 30 og 31.

Disse opplysningene innhenter Helsedirektoratet fra:

  • Tolletaten og Skatteetaten, for opplysninger som både er åpne og taushetsbelagte
  • andre forvaltningsorganer, for eksempel Brønnøysundregistrene, dersom opplysninger fra Tolletaten og Skatteetaten medfører behov for dette
  • Folkeregisteret, dersom taushetsbelagte opplysninger er nødvendige for saksbehandlingen

Hvilken informasjon er lagret hos Helsedirektoratet som kan få betydning for vurderingen

I noen tilfeller kan direktoratet ha informasjon fra tidligere innsendte søknader, aktive eller inaktive bevillinger, utførte tilsyn, betalingshistorikk for innbetaling av gebyrer og avgifter eller opplysninger fra tips.

Hva gjør Helsedirektoratet med opplysningene

Helsedirektoratet er gjennom lov pålagt å foreta en konkret og helhetlig vurdering av alle innkomne opplysninger, for hver enkelt juridisk og fysisk person med vesentlig innflytelse over virksomheten, for å vurdere om kravet til uklanderlig vandel er oppfylt. Hvor terskelen for avslag ligger, er en del av det skjønnet som forvaltningen er satt til å utøve. Som en del av vurderingen vil direktoratet blant annet se på forholdets grovhet, herunder hvilken type lovovertredelse som er begått, hvor langt tilbake i tid forholdet ligger (det tas ikke hensyn til forhold som er eldre enn ti år), gjentakelse av forhold og sammenhengen mellom disse og hvorvidt forholdet er begått i næringsvirksomhet.

Personen det gjelder vil alltid få tilgang på de opplysningene som vil kunne medføre at kravet til vandel ikke kan anses å være oppfylt, og få mulighet til en uttalelse. Det settes en frist på 14 dager fra mottaksdato til å sende inn kommentarer.

Etter tobakkskadeloven har Helsedirektoratet hjemmel til å utlevere taushetsbelagte opplysninger til:

  • norsk politi
  • tollmyndighetene
  • skattemyndighetene
  • ansvarlige myndigheter hos partene til protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer
  • sekretariatet til tobakkskonvensjonen

Hvordan lagres opplysningene

Etter at vedtaket er fattet blir de innhentede opplysningene arkivert så lenge de er nødvendige for at Helsedirektoratet skal kunne føre tilsyn med at vandelskravet til enhver tid er oppfylt. Som regel innebærer det at opplysningene blir lagret så lenge virksomheten har en aktiv bevilling. I tillegg må direktoratet ta vare på opplysningen for å kunne vise til begrunnelsen for et enkeltvedtak. Det er kun de som jobber med bevilling i Helsedirektoratet som har tilgang til BESTA (Bevillingssystem for alkohol og tobakk). Opplysningene vil ikke lenger bli vektlagt i en løpende vandelsvurdering når det har gått mer enn 10 år siden hendelsen opphørte.

Først publisert: 25.01.2023 Siste faglige endring: 26.01.2023 Se tidligere versjoner