Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innrapporterte data om helse og omsorg i KPR

Alle landets kommuner skal rapportere inn data til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Visningen er laget for at kommunene skal kvalitetssjekke egne rapporterte tall om antall brukere som mottar helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Som en del av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen, med virkning fra 1. januar 2024, er ansvaret for blant annet Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) overført fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet (FHI). Hvis dere har spørsmål om rapporteringen, om innsending var vellykket o.l, send e-post til kpr@fhi.no.

Datakilde

Kommunalt pasient- og brukerregister (fhi.no)

Oppdateringsfrekvens 

Daglig oppdatering i rapporteringsperioden 1.- 15. januar

Kommunene bruker visningen slik 

 1. Sjekk at antall brukere for din kommune ser riktig ut. 

 1. Oppdages det feil i tallene skal de sendes inn på nytt. Frist er 15. januar 

Hva kan være feil? 

 • Registreringsfeil - Data om tjenesten/brukeren er enten ikke registrert eller er registrert på feil sted/feil måte i fagsystemet 

 • Uttrekksfeil - Uttrekket er programmert feil fra leverandøren 

 • Det er brukt feil tjenestekode – se tabellen Tjenestekoder for riktige kodeverdier 

Kommuner med mange ugyldige registreringer vil bli kontaktet. Feillister blir ikke lenger sendt ut. 

Innhold i visningen

Tabeller

 • Antall brukere som har mottatt tjeneste i 2022 og 2023 med endring i prosent. Fordelt på tjenestetype 
 • Antall brukere på langtidsopphold. Øyeblikkstall per 31.12. Tall per kommune for 2022 og 2023. Tall for Norge i 2022. Andel viser i hvilken grad ulike opplysninger er kartlagt 
 • Antall hjemmeboende brukere. Øyeblikkstall per 31.12. Tall per kommune for 2022 og 2023. Tall for Norge i 2022. Hjemmeboende brukes i denne sammenhengen for personer som mottar en eller flere tjenester per 31.12 og som ikke er på langtidsopphold i institusjon per 31.12

Måltall

 • Andel med alle funksjonsvariabler kartlagt i perioden: Teller alle personer rapportert med alle funksjonsvariablene med gyldig verdi, og minst en funksjonstype med dato i perioden 
 • Andel med ernæringskartlegging i perioden: Teller alle personer rapportert med "ja" og dato i perioden for statistikken 
 • Andel med legemiddelgjennomgang i perioden: Teller alle personer rapportert med "ja" og dato i perioden for statistikken 
 • Andel med kartlegging av opplysninger om bolig/hjemmesituasjon: Teller alle personer hvor det er rapportert opplysninger om egnet bolig, privat hjelp, omsorg for barn og husstand
 • Andel med registering om individuell plan: Teller alle personer rapportert med status på individuell plan. Merk: Dette er ikke det samme som at de har plan. 

Tjenestekoder

Tjenestekode

Tjeneste

1

Praktisk bistand - daglige gjøremål

2

Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

3

Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse

4

Dagaktivitetstilbud

5

Matombringing

6

Trygghetsalarm

7

Avlasting - utenfor institusjon

8

Avlasting i institusjon

9

Støttekontakt

11

Omsorgsstønad

29 (tidligere 12,13)

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

(ny i 2019, erstatter Omsorgsbolig og Annen bolig)

14

Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – planlagte tiltak (helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav b og c)

15

Helsetjenester i hjemmet

17

Dagopphold i institusjon

18

Tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling

19

Tidsbegrenset opphold i institusjon - habilitering/rehabilitering

20

Tidsbegrenset opphold i institusjon - annet

21

Langtidsopphold i institusjon

22

Nattopphold i institusjon

23

Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – nødsituasjoner (helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav a)

24

Helsehjelp med tvang (pasientrettighetsloven kapittel 4 a)

25

Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold (gjelder kun personer som allerede mottar en eller flere tjenester)

26

Lokaliseringsteknologi (GPS)

27

Elektronisk medisineringsstøtte

28

Digitalt tilsyn

UKJENTBetyr at det har blitt oppgitt en ugyldig tjenestekode, som for eksempel tjenestekode 10 Institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester (utgått f.o.m. 2009) eller tjenestekode 16 Rehabilitering/habilitering utenfor institusjon (utgått f.o.m.2019). Kommuner som har rapportert inn tjenestekode 16 må endre dette til tjenestekode 15 Helsetjenester i hjemmet, eller annen passende gyldig tjenestekode, forsikre at personene med tjenestetype 16 har registrering av opplysning "om personen mottar Rehabilitering/ habilitering utenfor institusjon", jf. veiledning, og sende på nytt.

Anonymitet og personvern 

 • Statistikk som er åpent tilgjengelig på nett er anonymisert. Det er GDPR som setter betingelsene for anonymiseringen. 

 • Opplysninger vurderes som anonyme når de ikke kan knyttes til enkeltpersoner. Dette sikrer vi gjennom å utelate data som gjelder færre enn 5 personer. Vurdering av anonymitet blir gjort for hvert enkelt datasett og kombinasjoner av datasett som blir publisert. 

Lenker 

Kontaktinformasjon 

Kontaktpersoner, epostadresser og telefonnummer (fhi.no)

Først publisert: 08.03.2024 Siste faglige endring: 14.03.2024