Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Rapportering av rehabilitering og habilitering utenfor institusjon

Obligatorisk å registrere for alle brukere. Angir om personen mottar rehabilitering/habilitering utenfor institusjon. (inkluderer også hverdagsrehabilitering)

Rehabilitering og mestring har fått ett større fokus, tjenestene må legge større vekt på det friske og på hva den enkelte ønsker og mestrer. Før det iverksettes permanente tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne anbefales det at rehabiliteringspotensialet vurderes. Rundskriv I-5/2017

Tjenestene som inngår i rehabilitering og habiliteringsprosessen rapporteres i tillegg. Det kan være helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand opplæring og lignende.

Definisjon av habilitering og rehabilitering jf. forskrift

Ǥ 3.Definisjon av habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Endret ved forskrift 10 april 2018 nr. 556 (i kraft 1 mai 2018).

Anbefalinger for gjennomføring av rehabilitering og habilitering:

Ved oppstart: Kartlegging med funksjonsvurdering av brukerens behov, dersom dette ikke er gjort tidligere.

  1. Informasjon om individuell plan og koordinator til brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, dersom de ikke allerede har fått det. Hvis ønskelig meldes behovet til koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. For de som har en plan og/eller koordinator, etableres kontakt med denne – forutsatt samtykke.
  2. Utarbeidet en plan for tjenesten eller individuell plan med målsetting, konkrete tiltak med involvering fra ulike faggrupper avhengig av brukerens behov, og evalueringspunkter.
  3. Tidfestet evalueringsmøter fortrinnsvis tverrfaglig sammen med bruker.
  4. Ved avslutning av tjenesten evalueres måloppnåelse gjennom ny funksjonsvurdering som dokumenteres.

Les mer i Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Rapporteringskrav:

1. Ja (dato) angir startdato for rehabilitering- habilitering

2. Nei (dato) angir sluttdato

  • hvis personen ikke har mottatt rehabilitering- habilitering skal datofeltet på svaralternativ "nei" ikke fylles ut.

 Utdyping:

  • Denne registering/rapportering omfatter den rehabilitering – habilitering der tjeneste(r) som rapporteres til KPR (IPLOS) er involvert i rehabilitering – habiliteringsprosessen.
  • Rehabilitering og habilitering kan ytes til ulike brukergrupper og kan være tidsavgrensede eller av langvarig/livslang karakter

 

Siste faglige endring: 04. oktober 2023