Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kodeveileder - pakkeforløp for organspesifikk kreft

All koding i pakkeforløp for organspesifikk kreft begynner først med A og deretter tallet for hvilket pakkeforløp det er (erstatter da xx).

Pakkeforløp start

KodeKodebeskrivelse

AxxA

Start pakkeforløp

– henvisning mottatt

Kode for start av pakkeforløp for organspesifikk kreft skal registreres

  1. når henvisning til pakkeforløp for en organspesifikk kreft mottas i spesialisthelsetjenesten,
  2. når det vurderes at en henvisnings innhold svarer til kravene til henvisning til dette pakkeforløpet for kreft, eller
  3. når det i sykehuset oppstår begrunnet mistanke om eller det påvises kreft under utredning eller behandling av annen sykdom.

Koden skal settes på dato for henvisning mottatt i sykehuset (ikke dato for vurdering av henvisning), med unntak av alternativ c ovenfor der koden skal settes på dato når begrunnet mistanke om kreft oppstår. Registreringen skal skje i offentlige sykehus eller private ideelle sykehus. Avtalespesialister kan ikke kode for start pakkeforløp. 

Det er vanligvis en klinisk sykehusavdeling som koder start pakkeforløp, med unntak av Brystdiagnostisk senter som også kan kode start pakkeforløp med rapportering til NPR. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i pakkeforløp, med angivelse av hvilket forløp. Kode skal også registreres i sykehuset/helseforetaket (her kalt HF 2) når viderehenvisning mottas fra annet helseforetak (her kalt HF 1) for pasient som allerede er inkludert i pakkeforløp. Koden skal registreres i hvert nytt HF som mottar henvisning.

Det skal foreligge begrunnet mistanke om kreft ved henvisning til pakkeforløp. Registreringen skal skje uavhengig av om det er elektronisk henvisning (klart å foretrekke) eller telefonisk henvisning (unntaksvis) etterfulgt av henvisning på papir (fax eller post). Henvisningen kan komme fra fastlege/primær- helsetjenesten, avtalespesialist, egen avdeling, enheter/avdelinger i eget helseforetak, annet sykehus/helseforetak (HF 1), nasjonale screening- program eller øvrige virksomheter.

Ved viderehenvisning av pasient i pakkeforløp skal helseforetaket som mottar henvisningen (her kalt HF 2) registrere mottak av henvisning selv om koden for mottatt henvisning tidligere er registrert i annet helseforetak.

Hvis pakkeforløpet har startet hos avtalespesialist og pasienten er helt eller delvis ferdig utredet der skal dette registreres og rapporteres med egen kode (premiss) A i tilknytning til start pakkeforløp. Eksempel for pakkeforløp for brystkreft: A01AA Brystkreft; Start pakkeforløp/mottatt henvisning; Pakkeforløpet startet hos avtalespesialist. Pasienten er ferdig/delvis utredet.

Utredning start

KodeKodebeskrivelse

AxxS

Utredning start – første fremmøte

Pasientens første fremmøte til utredning i pakkeforløp for organspesifikk krefttype skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være

  1. oppmøte i klinisk sykehusavdeling /ev. Brystdiagnostisk senter, ev. i annen sykehusavdeling (se nedenfor)
  2. ev. hos avtalespesialist hvis avtalespesialist er gitt en rolle i utredning av pasienter i det konkrete pakkeforløp for kreft.

Registrering av start pakkeforløp rapporteres til NPR. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer. HF 2 skal også registrere første fremmøte (utredning start) selv om pasienten har hatt første fremmøte i et annet sykehus (her kalt HF 1) og koden tidligere er registrert der.

Hvis klinisk sykehusavdeling har mottatt og registrert henvisning til pakkeforløp og bestiller undersøkelse (for eksempel bildediagnostisk undersøkelse) for pasienten før pasienten fysisk møter i den kliniske avdeling, vil det første fremmøte til undersøkelse være dato for start utredning. Klinisk sykehusavdeling er ansvarlig for registrering av kode og melding til NPR. 

Ved undersøkelse basert på henvisning fra fastlege direkte til diagnostisk enhet (f.eks. bildediagnostikk) i sykehus, skal denne vanligvis ikke registrere start organspesifikt pakkeforløp og utredning start, med unntak av Brystdiagnostisk senter som kan kode start pakkeforløp og utredning start. Den diagnostiske enhet kan henvise pasienten direkte til klinisk sykehusavdeling for start pakkeforløp hvis det er begrunnet mistanke om kreft, med kopi til fastlege. Alternativt henviser fastlegen til den kliniske sykehusavdeling for start pakkeforløp når fastlegen har fått svaret fra den diagnostiske enhet.

Overføring til annet helseforetak/ sykehus

En pasient som er i et pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller behandling, kodes:

KodeKodebeskrivelse

AxxO

Overført til annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Klinisk beslutning

Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller det er påvist kreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse

AxxCK

Klinisk beslutning – Påvist organspesifikk kreft* og behandling besluttet

AxxCM

Klinisk beslutning – Påvist eller mistanke om

annen kreftsykdom

AxxCA

Klinisk beslutning – Påvist annen sykdom enn kreft

AXXCI

Klinisk beslutning – Ikke påvist sykdom

*I noen pakkeforløp står det: Påvist organspesifikk kreft eller overveiende sannsynlig organspesifikk kreft

Klinisk beslutning vil ofte skje i et tverrfaglig/multidisiplinært (MDT) møt, slik det er beskrevet i de enkelte pakkeforløpene. Kode for klinisk beslutning settes på dato når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

Dersom pasienten ikke har kreft svarende til pakkeforløpet pasienten har inngått i, avsluttes pakkeforløpet ved den kliniske beslutning.

Pasientutsatt oppstart av behandling

Kode for pasientutsatt oppstart av behandling skal brukes i tilfeller der sykehuset har planlagt oppstart behandling i pakkeforløp, men pasienten selv velger å utsette behandlingsstart. Utsettelsen må være på mer enn 1 uke, dvs. over 7 kalenderdager. Pakkeforløpet avsluttes ikke, men merkes slik at man kan lage statistikk med og uten disse forløpene. Utsettelsen rapporteres som kode AxxP Start pasientutsatt behandling. Kode settes på dato for utsettelse. Kode P skal logisk komme etter C Klinisk beslutning om eventuell behandling og før F Start initial behandling. Eksempel på riktig rekkefølge av hendelser: A – S – C – P – F.

Eksempel på kode P i pakkeforløp for brystkreft: A01P Brystkreft; Start pasientutsatt behandling.

Behandling start

Er det påvist kreft og dette er kodet (AXXCK), samt besluttet hvilken behandling pasienten skal ha, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. På første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder både om tumorrettet behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling. Eksempler på neoadjuvant behandling er endokrin behandling før strålebehandling ved prostatakreft eller medikamentell behandling før kirurgi ved brystkreft. Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal denne kodes på dato for samtale med pasienten.

KodeKodebeskrivelse

AxxFK

Behandling start – Kirurgisk behandling

AxxFM

Behandling start – Medikamentell behandling

AxxFS

Behandling start – Strålebehandling

AxxFL

Behandling start – Symptomlindrende behandling

AxxFO

Behandling start – Overvåking uten behandling

AxxFI

Behandling start – Ingen behandling

Det registrerte pakkeforløpet avsluttes når behandling start registreres. Ytterligere koding skal da ikke gjøres.

Pakkeforløp slutt

Hvis pakkeforløpet avsluttes direkte av andre årsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelingen registrere.

KodeKodebeskrivelse

AxxX

Avslutning av pakkeforløp

Koden registreres når et pakkeforløp avsluttes uten at det tas klinisk beslutning. Dette gjelder der pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling, eller ved død.

Først publisert: 23.12.2022 Siste faglige endring: 17.01.2024 Se tidligere versjoner