Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kodeveileder - pakkeforløp for organspesifikk kreft

Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med mer utdypende kommentarer og eksempler i kapittel 2.

De enkelte eksemplene er markert med Eks, samt temaet for eksemplet.

All koding i pakkeforløp for organspesifikk kreft begynner med A.

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2014 Helsedirektoratet i oppdrag å etablere pakkeforløp for kreft etter dansk modell. Det skulle også etableres forløpsindikatorer for enkelte deler i pasientforløpet. 28 pakkeforløp ble implementert i løpet av 2015. 26 av disse var organspesifikke, et for metastaser med ukjent utgangspunkt og et Diagnostisk pakkeforløp. I 2021 ble to av de organspesifikke pakkeforløpene fjernet, og det er i dag 24 organspesifikke pakkeforløp for kreft. 

En viktig målsetning med etablering av pakkeforløp er å unngå ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasienter med begrunnet mistanke om kreft skal gjennomgå raskere og forutsigbare forløp med definerte tider til utredning, diagnostisering, beslutning og oppstart av behandling. For å kunne måle dette, må de nødvendige registreringer gjøres i henhold til denne kodeveilederen.

Dagens pasientadministrative systemer er ikke teknisk bygget opp slik at registrering skjer automatisk. Helsedirektoratet har derfor etablert et eget kodeverk til dette formål. 

Denne kodeveilederen beskriver registrering i pakkeforløp for organspesifikk kreft
(24 pakkeforløp).

De enkelte pakkeforløpene for organspesifikk kreft beskriver hvilke symptomer og funn som gir mistanke om organspesifikk kreft. Likeledes beskrives funn fra supplerende undersøkelser som kan gi begrunnet mistanke om kreft.

Spesialisthelsetjenesten skal registrere start av pakkeforløp, ved

  • mottak av henvisning til pakkeforløp med begrunnet mistanke om organspesifikk kreft
  • mottak av henvisning med symptomer og funn som klinisk vurderes tilsvarende kravet for henvisning til pakkeforløp organspesifikk kreft
  • mottak av henvisning med verifisert kreftdiagnose
  • mottak av henvisning som beskriver symptomer eller funn som gir begrunnet mistanke om organspesifikk kreft under igangsatt utredning eller behandling av annen sykdom

Pasienter som er behandlet i ø-hjelp-fasen av sin sykdom skal ikke inkluderes i pakkeforløp for kreft. Et sentralt eksempel på dette er pasienter med tykk- og endetarmskreft som opereres i akuttfasen. Det er imidlertid unntak, som i pakkeforløp for kreft hos barn.

Pasientforløp kan strekke seg over flere kontakter og forskjellige avdelinger, også på tvers av sykehus, helseforetak og helseregioner. En sykehusavdeling skal gjøre sine registreringer ut fra egen vurdering, uavhengig av hvilke registreringer som tidligere måtte være utført. Det samme målepunktet kan derfor potensielt bli registrert mer enn en gang i forløpet. NPR vil sammenstille datoene for å finne tidspunktet det skal måles fra.

En pasient går ut av et konkret pakkeforløp om den begrunnede mistanken om den spesifikke kreftform avkreftes (enten at det ikke påvises kreft eller at pasienten skal over i et annet pakkeforløp), om det er pasientens ønske eller om pasienten dør under forløpet.

Hvert pakkeforløp er i kodeverket tildelt et unikt nummer (kapittel 4). Nummeret inngår i kodene for de enkelte organspesifikke pakkeforløp. I denne veilederen erstattes pakkeforløpets navn og nummer med henholdsvis «Kreftform xx» og «xx». Ut over målepunktene tilknyttet pakkeforløp skal avdelingen registrere og rapportere som vanlig til NPR. Det gjelder alle andre registreringer om den enkelte pasientkontakt gjennom hele pasientforløpet.

Først publisert: 23.12.2022 Siste faglige endring: 17.01.2024 Se tidligere versjoner