Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kodeveileder - pakkeforløp for organspesifikk kreft

Henvisning til start pakkeforløp

Kode for start av pakkeforløp for organspesifikk kreft skal registreres

  1. når henvisning til pakkeforløp for en organspesifikk kreft mottas i spesialisthelsetjenesten,
  2. når det vurderes at en henvisnings innhold svarer til kravene til henvisning til dette pakkeforløpet for kreft, eller
  3. når det i sykehuset oppstår begrunnet mistanke om kreft under utredning eller behandling av annen sykdom.

Koden skal settes på dato for henvisning mottatt i sykehuset (ikke dato for vurdering av henvisning), med unntak av alternativ c ovenfor der koden skal settes på dato når begrunnet mistanke om kreft oppstår. Registreringen skal skje i offentlige sykehus eller private ideelle sykehus. Avtalespesialister kan ikke kode for start pakkeforløp. Det er vanligvis en klinisk sykehusavdeling som koder start pakkeforløp, med unntak av Brystdiagnostisk senter som også kan kode start pakkeforløp med rapportering til NPR. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i pakkeforløp, med angivelse av hvilket forløp.

Kode skal også registreres i sykehuset/helseforetaket (her kalt HF 2) når viderehenvisning mottas fra annet helseforetak (her kalt HF 1) for pasient som allerede er inkludert i pakkeforløp. Koden skal registreres i hvert nytt HF som mottar henvisning.

Ved henvisning til pakkeforløp skal det foreligge begrunnet mistanke om organspesifikk kreft.
Registreringen skal skje uavhengig av om det er elektronisk henvisning (klart å foretrekke) eller telefonisk henvisning (unntaksvis) etterfulgt av henvisning på papir (fax eller post). Henvisningen kan komme fra fastlege/primærhelsetjenesten, avtalespesialist, enheter/avdelinger i eget helse- foretak, annet sykehus/helseforetak (HF 1), nasjonale screeningprogram eller øvrige virksomheter.

Ved viderehenvisning av pasient i pakkeforløp skal sykehuset som mottar henvisningen (her kalt HF 2) registrere mottak av henvisning selv om koden for mottatt henvisning tidligere er registrert i annet sykehus (her kalt HF 1).

Registrering skal gjøres uansett hvor i pasientforløpet den kliniske vurderingen gjøres, dersom pasienten inngår i pakkeforløp for organspesifikk kreft. Oppstår begrunnet mistanke om kreft under et allerede oppstartet utrednings- og behandlingsforløp for annen sykdom skal pasienten henvises til pakkeforløp og registrering skje i den enhet som mottar henvisningen.

Diagnostiske enheter i sykehusene (som radiologi og nukleærmedisin) kan vanligvis ikke registrere pasienter i de pasientadministrative systemer, med unntak av Brystdiagnostisk senter. Henvisning til pakkeforløp for organspesifikk kreft skal sendes klinisk sykehusavdeling. Hvis den initiale henvisningen kommer til en diagnostisk enhet, skal henvisningen videresendes til relevant klinisk avdeling. Unntaket fra dette er Brystdiagnostiske sentra med etablert praksis for registrering i pasientadministrativt system.

De enkelte pakkeforløpene for organspesifikk kreft beskriver hvilke symptomer og funn som leder til mistanke om organspesifikk kreft. Likeledes beskrives konkrete funn fra ulike supplerende undersøkelser (filterfunksjon) som gir begrunnet mistanke om kreft. Spesialisthelsetjenesten skal registrere start av pakkeforløp, ved

  • mottak av henvisning til pakkeforløp med begrunnet mistanke om organspesifikk kreft
  • mottak av henvisning med symptomer og funn som klinisk vurderes tilsvarende kravene for henvisning til pakkeforløp for organspesifikk kreft
  • mottak av henvisning med allerede verifisert kreftdiagnose
  • mottak av henvisning som beskriver symptomer eller funn som gir begrunnet mistanke om organspesifikk kreft under igangsatt utredning eller behandling av annen sykdom

Eks: Henvisende lege henviser til Radiologisk avdeling/Brystdiagnostisk senter til pakkeforløp for brystkreft

Fastlege henviser en pasient med begrunnet mistanke om brystkreft til Brystdiagnostisk senter i sykehuset. Ved mottak av henvisning skal Brystdiagnostisk senter registrere:

KodeKodebeskrivelse

A01A

Start pakkeforløp – henvisning mottatt

Eks: En screeningundersøkelse gir begrunnet mistanke om brystkreft – henvisning til spesialisthelsetjenesten

Ved screeningundersøkelse for brystkreft konkluderer mammografisenteret med at det foreligger begrunnet mistanke om brystkreft. Senteret henviser pasienten til Pakkeforløp for brystkreft ved Brystdiagnostisk senter i sykehus. Når Brystdiagnostisk senter mottar henvisningen, skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse

A01A

Start pakkeforløp – henvisning mottatt

Eks: Henvisning med mistanke om brystkreft – avdelingen finner begrunnet mistanke om kreft

En pasient henvises med mistanke om brystkreft til klinisk sykehusavdeling. Sykehusavdelingen finner at det foreligger begrunnet mistanke om brystkreft og inkluderer pasienten i Pakkeforløp for brystkreft. Avdelingen skal når henvisning mottas, registrere:

KodeKodebeskrivelse

A01A

Start pakkeforløp – henvisning mottatt

Eks: Pasient utredes for KOLS – avdelingen finner begrunnet mistanke om lungekreft

I en utredning av KOLS viser undersøkelser at det er begrunnet mistanke om lungekreft. Da skal pasienten henvises til Pakkeforløp for lungekreft og videre utredning skje i tråd med beskrivelsene i det pakkeforløpet. Utredende avdeling skal på dato for begrunnet mistanke om lungekreft registrere:

KodeKodebeskrivelse

A26A

Start pakkeforløp – henvisning mottatt

Eks: I et pasientforløp med utredning for tarmbetennelse diagnostiseres tarmkreft

I en utredning av tarmbetennelse viser undersøkelser at pasienten har tykktarmskreft. Da skal pasienten henvises til Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft og videre utredning skje i tråd med beskrivelsene i dette pakkeforløpet. Utredende avdeling skal på dato for begrunnet mistanke om tykktarmskreft registrere:

KodeKodebeskrivelse

A12A

Start pakkeforløp – henvisning mottatt

Eks: Telefonisk henvisning med begrunnet mistanke om kreft i hjernen

En pasient med hodepine de siste 4 ukene henvender seg til fastlegen. Pasienten henvises til spesialist i nevrologi. Spesialisten vurderer at det kan være begrunnet mistanke om kreft i hjernen, tar telefonisk kontakt med Nevrologisk avdelings bakvakt for henvisning til Pakkeforløp for kreft i hjernen. Bakvakten innlegger pasienten akutt i egen avdeling.

Den telefoniske kontakten anses som start på pakkeforløpet, og det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse

A23A

Start pakkeforløp – henvisning mottatt

Utredning start

Kode registreres ved pasientens første fremmøte til utredning i pakkeforløp for organspesifikk kreft. Første fremmøte er vanligvis i klinisk sykehusavdeling (ev. Brystdiagnostisk senter). Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av kreftpasienter i det konkrete pakkeforløp, skal tilsvarende registrering skje med rapportering til NPR. Det er sykehuset som har ansvar for at registrering og rapportering skjer.

HF 2 skal også registrere første fremmøte (utredning start) selv om pasienten har hatt første fremmøte i et annet sykehus (her kalt HF 1) og koden tidligere er registrert der.

Hvis klinisk sykehusavdeling har mottatt og registrert henvisning til pakkeforløp og bestiller undersøkelse (for eksempel bildediagnostisk undersøkelse) for pasienten før pasienten fysisk møter i den kliniske avdeling, vil det første fremmøtet til undersøkelse være dato for start utredning. Klinisk sykehusavdeling er ansvarlig for registrering av kode og melding til NPR.

Ved undersøkelse basert på henvisning fra fastlege direkte til diagnostisk enhet (f.eks. bildediagnostisk avdeling) i sykehus, skal denne vanligvis ikke registrere start organspesifikt pakkeforløp og utredning start. Unntaket er Brystdiagnostisk senter som koder start pakkeforløp samt utredning start på fremmøtedato når undersøkelsen gjøres.

Den diagnostiske enhet kan henvise pasienten direkte til klinisk sykehusavdeling for start pakkeforløp hvis det er begrunnet mistanke om kreft, med kopi til fastlege. Alternativt henviser fastlegen til den kliniske sykehusavdeling når fastlegen har fått svaret fra den diagnostiske enhet.

Hvis klinisk sykehusavdeling har mottatt henvisning til pakkeforløp for en bestemt krefttype og første fremmøte er besøk / innleggelse på klinisk sykehusavdeling, skal avdelingen ved første fremmøte registrere:

KodeKodebeskrivelse

AxxS

Utredning start – første fremmøte

Eks: Radikal operasjon i forbindelse med utredning

I enkelte situasjoner fjernes en tumor radikalt før pasienten er ferdig utredet. Histologisvaret og andre undersøkelser vil avgjøre om pasienten skal tilbys initial behandling (dvs. ytterligere behandling) som beskrevet i pakkeforløp for de organspesifikke kreftformene.

Hvis den histologiske diagnosen viser organspesifikk kreft, skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse

AxxCK

Klinisk beslutning – Påvist organspesifikk kreft og

behandling besluttet

Hvis pasienten er radikal-operert under utredningen og ikke skal ha mer behandling, skal avdelingen registrere på dato for beslutning:

KodeKodebeskrivelse

AxxFI

Start initial behandling – Ingen behandling

Overført til annet helseforetak/ sykehus

En pasient som er i et pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning eller behandling, kodes:

KodeKodebeskrivelse

AxxO

Overføring til annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus. 

Klinisk beslutning

Når utredningen er ferdig, og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og om pasientens behandling (i de tilfeller det er påvist kreft), skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse

 

AxxCK

Klinisk beslutning – Påvist organspesifikk kreft (eller overveiende sannsynlig organspesifikk kreft) og behandling besluttet

AxxCM

Klinisk beslutning – Mistanke om annen kreftsykdom

AxxCA

Klinisk beslutning – Påvist annen sykdom

AXXCI

Klinisk beslutning – Ikke påvist sykdom

Klinisk beslutning vil ofte skje i et tverrfaglig/multidisiplinært (MDT) møt, slik det er beskrevet i de enkelte pakkeforløpene. Kode for klinisk beslutning settes på dato når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

Dersom pasienten ikke har kreft svarende til pakkeforløpet pasienten har inngått i, avsluttes pakkeforløpet ved den kliniske beslutning.

Behandling start

Initial behandling er den behandling pasienten tilbys etter endt utredning. Beslutningen tas etter vurdering i tverrfaglig team og i forbindelse med samtale med pasienten.

Den initiale behandling kan bestå av en eller flere behandlingsformer.

Det er den først forekommende initiale behandling som skal registreres. Initial behandling er beskrevet i pakkeforløpsbeskrivelsene.

Ved start av initial behandling registreres en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse

AxxFK

Behandling start – Kirurgisk behandling

AxxFM

Behandling start – Medikamentell behandling

AxxFS

Behandling start – Strålebehandling

 AxxFL 

Behandling start – Symptomlindrende behandling

 AxxFO

Behandling start – Overvåking uten behandling

AxxFI

Behandling start – Ingen behandling

Neoadjuvant behandling regnes som start på initial behandling, jfr. beskrivelsene for de enkelte pakkeforløp.

Eks: Behandling start – aktiv overvåking uten behandling

Når utredningsforløpet er avsluttet, og det klinisk er tatt beslutning om at pasienten skal tilbys aktiv overvåking, skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse

AxxFO

Behandling start – overvåking uten behandling

Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal denne kodes på dato for samtale med pasienten.

Dette forekommer f.eks. ved klinisk ikke-signifikant kreft i prostata, enkelte lavgradige lymfomer og leukemier, samt ved enkelte andre kreftformer.

Avslutning av pakkeforløp

Hvis utredningsforløpet avsluttes med at det ikke foreligger kreft, markerer den kliniske beslutning den siste registrering som skal gjøres i dette pakkeforløpet. Dette gjelder også dersom det er begrunnet mistanke om annen kreftsykdom.
Avdelingen skal da henvise til relevant avdeling som skal starte et nytt pakkeforløp som beskrevet i kapittel 1.

Dersom utredningen påviser at pasienten har kreft tilsvarende det pakkeforløp vedkommende er henvist til, avsluttes pakkeforløpet ved at behandling start registreres (AxxF).

Eks: Begrunnet mistanke om tykk- og endetarmskreft avkreftes – begrunnet mistanke om annen kreftsykdom

En pasient henvises kirurgisk avdeling med begrunnet mistanke om kreft i tykktarm. Undersøkelser viser at det ikke foreligger kreft i tykk- og endetarm, men derimot begrunnet mistanke om kreft i eggstokk. Kirurgisk avdeling skal registrere:

KodeKodebeskrivelse

A12CM

Klinisk beslutning – Mistanke om annen

kreftsykdom

Avdelingen skal så henvise til Gynekologisk avdeling og Pakkeforløp for kreft i eggstokk, og denne avdelingen skal registrere som beskrevet i kapittel 1.

Eks: Pasienten ønsker å avslutte pakkeforløp – kreft i eggstokk

En pasient henvises til Gynekologisk avdeling med begrunnet mistanke om kreft i eggstokk.
Utredningen bekrefter mistanken. Pasienten tilbys behandling, men pasienten ønsker ikke dette.

Gynekologisk avdeling registrerer:

KodeKodebeskrivelse

A21X

Avslutning av pakkeforløp

Registreringen av pakkeforløp slutt kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i pasientforløpet etter start pakkeforløp.

Det organspesifikke pakkeforløpet er avsluttet.

Skifte av pakkeforløp

Hvis det etter endt utredning i påbegynt organspesifikt pakkeforløp, oppstår begrunnet mistanke om annen kreftform, skal det første pakkeforløpet avsluttes og avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse

AxxCM

Klinisk beslutning – Mistanke om annen kreftsykdom

Når den opprinnelige mistenkte kreftdiagnosen avkreftes, og undersøkelsesresultatene gir begrunnet mistanke om en annen kreftform, skal pasienten henvises til relevant pakkeforløp. Den avdeling som mottar henvisningen skal registrere svarende til kapittel 1 med bl.a. registrering av henvisning til pakkeforløp start.

Hvis pasienten fortsetter i samme avdeling, men i annet pakkeforløp, skal avdelingen på samme måte registrere:

KodeKodebeskrivelse

AxxCM

Klinisk beslutning – Mistanke om annen kreftsykdom

 Avdelingen skal videre starte pasienten i nytt relevant pakkeforløp og registrere tilsvarende.

På tvers av avdelinger og sykehus

Pakkeforløp fram til klinisk beslutning eller oppstart av behandling kan strekke seg over flere kontakter og forskjellige avdelinger, sykehus og regioner. Det er ikke nødvendigvis klart for den enkelte avdeling hvilke målepunkter som allerede er registrert for forløpet. Derfor er det vesentlig at avdelingen registrerer alle målepunktene ut fra egen vurdering av tidspunkt i forløp. Det samme målepunktet kan derved potensielt bli registrert mer enn en gang i forløpet.

Ved overføring mellom avdelinger vil koder for start pakkeforløp, start utredning og klinisk beslutning kunne registreres flere ganger for ett og samme pakkeforløp. Ved beregning av forløpstider vil Helsedirektoratet velge første kode for start pakkeforløp og start utredning, men siste kode for klinisk beslutning.

Parallelle pasientforløp for kreft

Det kan forekomme at det i utredning av en kreftsykdom finnes begrunnet mistanke om mer enn en kreftform samtidig. Dette skal registreres som uavhengige pasientforløp som forekommer samtidig og parallelt.

Endring av initialt begrunnet mistanke om kreft

Det kan forekomme behov for endring av den initialt begrunnede mistanke om en bestemt krefttype som følge av utredning i et pakkeforløp.

Eks: Diagnose avkreftet (kreft i hjernen) – henvisning til annet pakkeforløp

En pasient er henvist til Nevrokirurgisk avdeling med begrunnet mistanke om kreft i hjernen. Avdelingen skal registrere:

KodeKodebeskrivelse

A23A

Start pakkeforløp – henvisning mottatt

Når pasienten møter i Nevrokirurgisk poliklinikk første gang, skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse

A23S

Utredning start – første fremmøte

I utredningsforløpet avdekkes det at pasientens symptomer skyldes metastaser fra primær lungekreft. Den opprinnelige begrunnede mistanken om kreft i hjernen kan avkreftes. Nevrokirurgisk avdeling registrerer:

KodeKodebeskrivelse

A23CM

Klinisk beslutning – Mistanke om annen

kreftsykdom

Deretter skal avdelingen henvise pasienten til Lungemedisinsk avdeling og utredning for lungekreft. Pasientforløpet er dermed avsluttet i Nevrokirurgisk avdeling. Men det skal startes et nytt forløp i Lungemedisinsk avdeling, som mottar henvisningen.

Ved mottak av henvisning med begrunnet mistanke om lungekreft registrerer Lungemedisinsk avdeling:

KodeKodebeskrivelse

A26A

Start pakkeforløp - henvisning mottatt

Når pasienten møter i Lungemedisinsk poliklinikk første gang registrerer avdelingen:

KodeKodebeskrivelse

A26S

Utredning start – første fremmøte

Etter endt utredning vurderes det i en multidisiplinær konferanse at pasienten har påvist primær lungekreft. Lungemedisinsk avdeling registrerer: 

KodeKodebeskrivelse

A26CK

Klinisk beslutning - Påvist lungekreft og behandling

besluttet

Pasienten henvises til Onkologisk avdeling, som ved første behandling registrerer:

KodeKodebeskrivelse

A26FM

Behandling start – Medikamentell behandling

Begrunnet mistanke om kreft i pasientforløp for annen sykdom

I utredning av annen sykdom, gjøres et tilfeldig funn som vurderes som begrunnet mistanke om kreft. Da skal avdelingen starte et pakkeforløp eller henvise til relevant avdeling for oppstart av relevant pakkeforløp.

Eks: Begrunnet mistanke om kreft i forløp for annen sykdom

I Ortopedisk avdeling oppstår det ved preoperativ rutineundersøkelse av lungene begrunnet mistanke om lungekreft. Ortopedisk avdeling henviser til Lungemedisinsk avdeling og pakkeforløp for lungekreft.

Lungemedisinsk avdeling registrerer ved mottak av henvisning:

KodeKodebeskrivelse

A26A

Start pakkeforløp – henvisning mottatt

Videre skal Lungemedisinsk avdeling registrere svarende til kapittel 1 med bl.a. registrering av henvisning til pakkeforløp start.

Død i forløp

I noen tilfeller vil det forekomme at pasienten dør midt i et forløp. Avdelingen registrerer i disse tilfellene med melding til NPR.

Her registreres pakkeforløp slutt.

KodeKodebeskrivelse

AxxX

Avslutning av pakkeforløp

Først publisert: 23.12.2022 Siste faglige endring: 17.01.2024 Se tidligere versjoner