Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kodeveileder - pakkeforløp for metastaser

All koding i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt begynner med B01.

Pakkeforløp start

KodeKodebeskrivelse

B01A

Start pakkeforløp – henvisning mottatt

Kode for henvisning til start av Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt skal registreres når

  1. henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt mottas i spesialisthelsetjenesten,
  2. det vurderes at henvisningens innhold svarer til kravene til henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, eller
  3. når det i sykehuset oppstår begrunnet mistanke om eller det påvises metastaser med ukjent utgangspunkt under utredning eller behandling av annen sykdom.

Koden skal settes på dato for henvisning mottatt i sykehuset (ikke dato for vurdering av henvisning,) med unntak av alternativ c ovenfor der koden skal settes på dato når begrunnet mistanke om kreft oppstår. Avtalespesialister kan ikke kode for start pakkeforløp.

Registreringen skal skje uavhengig av om det er elektronisk henvisning (klart å foretrekke) eller telefonisk henvisning (unntaksvis) etterfulgt av henvisning på papir (fax eller post).

Det skal foreligge begrunnet mistanke om kreft, ved henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen skal skje i offentlige sykehus eller private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp, med unntak av Brystdiagnostisk senter som også kan kode start pakkeforløp med rapportering til NPR. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.

Kode skal også registreres i sykehuset/helseforetaket (her kalt HF 2) når viderehenvisning mottas fra annet helseforetak for pasient som allerede er inkludert i pakkeforløp. Koden skal registreres i hvert nytt HF som mottar henvisning.

Henvisningen kan komme fra fastlege/ primærhelsetjenesten, avtalespesialist, egen avdeling, enheter/avdelinger i eget helseforetak, annet sykehus/helseforetak (HF 1), nasjonale screeningprogram eller øvrige virksomheter.

Hvis pakkeforløpet har startet hos avtalespesialist og pasienten er helt eller delvis ferdig utredet der skal dette registreres og rapporteres med egen kode (premiss) A i tilknytning til start pakkeforløp. Eksempel for pakkeforløp for metastaser: B01AA Metastaser; Start pakkeforløp/mottatt henvisning; Pakkeforløpet startet hos avtalespesialist. Pasienten er ferdig/delvis utredet.

Utredning start

KodeKodebeskrivelse

B01S

Utredning start – første fremmøte

Pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte er vanligvis i klinisk sykehusavdeling (ev. Brystdiagnostisk senter), men kan  også skje hos avtalespesialist. Registrering av start pakkeforløp rapporteres til NPR. Sykehuset har ansvar for at denne kodingen skjer.

HF 2 skal også registrere første fremmøte (utredning start) selv om pasienten har hatt første fremmøte i et annet helseforetak (her kalt HF 1) og koden tidligere er registrert der.

Hvis klinisk sykehusavdeling har mottatt og registrert henvisning til pakkeforløp og bestiller undersøkelse (for eksempel bildediagnostisk undersøkelse) for pasienten før pasienten fysisk møter i den kliniske avdeling, vil det første fremmøte til undersøkelse være dato for start utredning. Klinisk sykehusavdeling er ansvarlig for registrering av kode og melding til NPR.

Ved undersøkelse basert på henvisning fra fastlege direkte til diagnostisk enhet i sykehus, skal denne vanligvis ikke registrere utredning start Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Den diagnostiske enhet kan henvise pasienten direkte til klinisk sykehusavdeling for start Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, med kopi til fastlege. Alternativt henviser fastlegen til den kliniske sykehusavdeling for start pakkeforløp når fastlegen har fått svaret fra den diagnostiske enhet.

Overføring til annet helseforetak/ sykehus

En pasient som er i et pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning, kodes:

KodeKodebeskrivelse

B01O

Overført til annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Klinisk beslutning

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt avsluttes når det registreres en klinisk beslutning med en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse

B01CK

Klinisk beslutning - Påvist organspesifikk kreft

B01CA

Klinisk beslutning – Påvist annen sykdom enn kreft

B01CI

Klinisk beslutning – Ikke påvist sykdom

Disse kodene avslutter Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.

Hvis det etter utredning fortsatt ikke kan påvises utgangspunktet for metastase registreres følgende:

KodeKodebeskrivelse

B01CU

Klinisk beslutning – Påvist metastase med ukjent utgangspunkt og behandling besluttet

Klinisk beslutning vil ofte skje i et tverrfaglig/multidisiplinært (MDT) møt, slik det er beskrevet i de enkelte pakkeforløpene. Kode for klinisk beslutning settes på dato når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

Behandling start

Hvis det er besluttet, kodet og journalført at pasienten har metastase med ukjent utgangspunkt, og det må innledes behandling selv om det ikke kan påvises utgangspunktet for kreften, skal valg av behandlingsopplegg vurderes og besluttes.
Beslutning om tilbud til behandling skal primært tas i tverrfaglig møte, men kan ev. også besluttes uten at slikt møte avholdes. I alle tilfeller skal pasienten informeres og tas med i den endelige beslutning.

Når beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. På første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder både om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling.

Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal denne kodes på dato for samtale med pasienten:

KodeKodebeskrivelse

B01FK

Behandling start – Kirurgisk behandling

B01FM

Behandling start – Medikamentell behandling

B01FS

Behandling start – Strålebehandling

B01FL

Behandling start – Symptomlindrende behandling

B01FO

Behandling start – Overvåking uten behandling

B01FI

Behandling start – Ingen behandling

Det registrerte pakkeforløpet avsluttes når behandling start registreres. Ytterligere koding skal da ikke gjøres.

Hvis pakkeforløpet avsluttes direkte av andre årsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse

B01X

Pakkeforløp slutt

Koden registreres når et pakkeforløp avsluttes uten at det tas klinisk beslutning. Dette gjelder der pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling, eller ved død.

Først publisert: 23.12.2022 Siste faglige endring: 17.01.2024 Se tidligere versjoner