Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kodeveileder - pakkeforløp for metastaser

Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med mer utdypende kommentarer i kapittel 2.

All koding i Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt begynner med B01.

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2014 Helsedirektoratet i oppdrag å etablere Pakkeforløp for kreft etter dansk modell. Det skulle også etableres forløpsindikatorer for enkelte perioder i pasientforløpet. 28 pakkeforløp ble implementert i løpet av 2015. 24 av disse er organspesifikke, et er for metastaser med ukjent utgangspunkt og et er Diagnostisk pakkeforløp. I 2021 ble to av de organspesifikke pakkeforløpene fjernet, og det er i dag 24 organspesifikke pakkeforløp for kreft.

En viktig målsetning med etablering av pakkeforløp er å unngå ikke medisinsk begrunnet ventetid slik at pasienter med begrunnet mistanke om kreft skal gjennomgå raskere og forutsigbare forløp med definerte tider til diagnostisering, utredning, beslutning og oppstart av behandling. For å kunne måle dette, må de nødvendige registreringer gjøres i henhold til denne kodeveilederen.

Dagens pasientadministrative systemer er ikke teknisk bygget opp slik at registrering skjer automatisk. Helsedirektoratet har derfor etablert et eget kodeverk til dette formål.

Denne kodeveilederen omhandler registrering i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.

Den kliniske og administrative håndteringen av pasientforløpet er beskrevet i pakkeforløps- beskrivelsen. Kjennskap til innholdet i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, er en forutsetning for korrekt registrering av et pakkeforløp.

Pasientforløp kan strekke seg over flere kontakter og forskjellige avdelinger, også på tvers av sykehus, helseforetak og helseregioner. Hvis det ikke er klart hvilke målepunkter og koder som allerede er registrert tidligere i forløpet, skal avdelingen gjøre sine registreringer ut fra egen vurdering. Det samme målepunktet kan derfor potensielt bli registrert mer enn en gang i forløpet. NPR vil sammenstille datoene for å finne tidspunktet det skal måles fra.

En pasient kan gå ut av et pakkeforløp om den begrunnede mistanken om kreft kan avkreftes, om pasienten ønsker det eller om pasienten dør under forløpet.

Ut over målepunktene tilknyttet pakkeforløp skal avdelingen registrere og rapportere som vanlig til NPR. Det gjelder alle andre registreringer om den enkelte pasientkontakt gjennom hele pasientforløpet.

Først publisert: 23.12.2022 Siste faglige endring: 17.01.2024 Se tidligere versjoner