Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kodeveileder - pakkeforløp for metastaser

Henvisning til start av pakkeforløp

Kode for henvisning til start av Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt registreres

  1. når henvisning til forløpet mottas i avdelingen,
  2. når det vurderes at en henvisnings innhold svarer til kravene til henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, eller
  3. når det i sykehuset oppstår begrunnet mistanke om eller det påvises metastaser med ukjent utgangspunkt under utredning eller behandling av annen sykdom.

Koden skal settes på dato for henvisning mottatt i sykehuset (ikke dato for vurdering av henvisning), med unntak av alternativ c ovenfor der koden skal settes på dato når begrunnet mistanke om kreft oppstår. Registreringen skal skje i offentlige sykehus eller private ideelle sykehus Avtalespesialister kan ikke kode for start forløp. Registreringen innebærer at det klinisk er vurdert å være begrunnet mistanke om metastase med ukjent utgangspunkt.

Henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt kan komme fra fastlege/ primærhelsetjenesten, avtalespesialist, enheter/ avdelinger i eget helseforetak, annet helseforetak (HF 1), nasjonale screeningprogram eller øvrige virksomheter.

Registreringen av henvisning skal skje uavhengig av om henvisningen er elektronisk (klart å foretrekke) eller telefonisk henvisning (unntaksvis) etterfulgt av henvisning på papir (fax eller post).

Registrering skal gjøres uansett hvor i pasientforløpet den kliniske vurderingen gjøres, dersom pasienten inngår i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Oppstår begrunnet mistanke om metastase med ukjent 

utgangspunkt under et allerede oppstartet utrednings- og behandlingsforløp for annen sykdom skal pasienten henvises til pakkeforløp og registrering skje i den utredende enhet.

Pakkeforløpsbeskrivelse for metastaser med ukjent utgangspunkt omtaler hvilke symptomer og funn som leder til henvisning til pakkeforløpet i spesialisthelsetjenesten. Likeledes beskrives konkrete funn fra ulike supplerende undersøkelser (filterfunksjon) som gir begrunnet mistanke om kreft. Spesialisthelsetjenesten skal registrere start av pakkeforløp ved

  • mottak av henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt
  • mottak av henvisning med symptomer og funn som klinisk vurderes tilsvarende kravene for henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt
  • mottak av henvisning som beskriver symptomer eller funn som gir begrunnet mistanke om metastaser med ukjent utgangspunkt under igangsatt utredning eller behandling av annen sykdom

Diagnostiske enheter i sykehusene (som radiologi og nukleærmedisin) kan vanligvis ikke registrere pasienter i de pasientadministrative systemer. Henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt skal sendes klinisk sykehusavdeling. Hvis den initiale henvisningen kommer til en diagnostisk enhet, skal henvisningen videresendes til relevant klinisk avdeling. Unntak er Brystdiagnostiske sentra med etablert praksis for registrering i pasientadministrativt system. Det skal dokumenteres løpende i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.

Utredning start

Kode registreres ved pasientens første fremmøte til utredning i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Første fremmøte er vanligvis i klinisk sykehusavdeling (ev. Brystdiagnostisk senter).

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og eventuell behandling av kreftpasienter i pakkeforløp, skal tilsvarende registrering skje med rapportering til NPR. Det er sykehuset som har ansvar for at registrering og rapportering skjer.

Hvis klinisk sykehusavdeling mottar og registrerer henvisning til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt og bestiller undersøkelse (for eksempel bildediagnostisk undersøkelse) for pasienten før pasienten fysisk møter i den kliniske avdeling, vil det første fremmøte til undersøkelse være dato for start utredning. Klinisk sykehusavdeling er ansvarlig for registrering av kode og melding til NPR.

KodeKodebeskrivelse

B01S

Utredning start – første fremmøte

Overføring til annet helseforetak/ sykehus

En pasient som er i et pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning, kodes:

KodeKodebeskrivelse

B01O

Overført til annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Klinisk beslutning

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt avsluttes med en klinisk beslutning. Når utredningen er ferdig, tas klinisk beslutning. Er utgangspunktet for kreften påvist (organspesifikk kreft), eller det påvises annen sykdom enn kreft, ev. ingen sykdom , skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse

B01CK

Klinisk beslutning - Påvist organspesifikk kreft

 B01CD

Klinisk beslutning – Påvist annen sykdom enn kreft

B01CI

Klinisk beslutning – Ikke påvist sykdom

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt avsluttes ved bruk av en av de tre koder. I de tilfeller der det er påvist organspesifikk kreft, startes pakkeforløp for den aktuelle krefttype.

I noen tilfeller er det ikke mulig å påvise hvilket organ som er utgangspunktet for metastasene, og forslag til behandling må da besluttes. Følgende registrering skal da gjøres:

KodeKodebeskrivelse

B01CU

Klinisk beslutning – Påvist metastase med ukjent utgangspunkt og behandling besluttet

Klinisk beslutning vil ofte skje i et tverrfaglig/multidisiplinært (MDT) møt, slik det er beskrevet i de enkelte pakkeforløpene. Kode for klinisk beslutning settes på dato når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

Behandling start

Hvis det er besluttet, kodet og journalført at pasienten har metastase med ukjent utgangspunkt, og det må innledes behandling selv om det ikke kan påvises utgangspunkt for metastasene, skal valg av behandlingsopplegg vurderes og besluttes.
Beslutning om tilbud til initial behandling skal primært tas i tverrfaglig møte, men kan evt. også besluttes uten at slikt møte avholdes. I alle tilfeller skal pasienten informeres og tas med i den endelige beslutning.

Når beslutning om behandling er tatt, skal pasienten settes opp til behandling innen de angitte forløpstider. På første behandlingsdag skal kode for behandling registreres. Dette gjelder både om behandlingen regnes som hovedbehandling, eller som neoadjuvant behandling.

Hvis det dreier seg om overvåking uten behandling eller ingen behandling, skal denne kodes på dato for samtale med pasienten:

KodeKodebeskrivelse

B01FK

Behandling start – Kirurgisk behandling

B01FM

Behandling start – Medikamentell behandling

B01FS

Behandling start – Strålebehandling

B01FL

Behandling start – Symptomlindrende behandling

B01FO

Behandling start – Overvåking uten behandling

B01FI

Behandling start – Ingen behandling

Det registrerte pakkeforløpet avsluttes når behandling start registreres. Ytterligere koding skal da ikke gjøres. 

Pakkeforløp slutt

Hvis pakkeforløpet avsluttes av andre årsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, registrerer avdelingen:

KodeKodebeskrivelse

B01X

Pakkeforløp slutt

Koden registreres når et pakkeforløp avsluttes uten at det tas klinisk beslutning. Dette gjelder der pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling, eller ved død. 

Først publisert: 23.12.2022 Siste faglige endring: 17.01.2024 Se tidligere versjoner