Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kodeveileder - diagnostisk pakkeforløp

All koding i diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft begynner med C01.

Pakkeforløp start

KodeKodebeskrivelse

C01A

Start pakkeforløp – henvisning mottatt

Kode for henvisning til start av Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft skal registreres

  1. når henvisning til Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft mottas i spesialisthelsetjenesten,
  2. når det vurderes at henvisningens innhold svarer til kravene til henvisning til Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft eller
  3. når det i sykehuset oppstår begrunnet mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom som kan være kreft under utredning eller behandling av annen sykdom.

Koden skal settes på dato for henvisning mottatt i sykehuset (ikke dato for vurdering av henvisning), med unntak av alternativ c ovenfor der koden skal settes på dato når begrunnet mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom oppstår. Avtalespesialister kan ikke kode for start pakkeforløp.

Registreringen skal skje uavhengig av om det er elektronisk henvisning (klart å foretrekke) eller telefonisk henvisning (unntaksvis) etterfulgt av henvisning på papir (fax eller post).

Det skal foreligge begrunnet mistanke om alvorlig sykdom, som kan være kreft, ved henvisning til pakkeforløp. Registreringen skal skje i offentlige sykehus eller private ideelle sykehus, for eksempel i spesialenhet for utredning av denne gruppen pasienter (Diagnostisk senter). Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft.

Kode skal også registreres i helseforetaket (her kalt HF 2) når viderehenvisning mottas fra annet helseforetak (her kalt HF 1) for pasient som allerede er inkludert i pakkeforløp. Koden skal registreres i hvert nytt HF som mottar henvisning.

Henvisningen kan komme fra fastlege/ primærhelsetjenesten, avtalespesialist, egen avdeling, enheter/avdelinger i eget helseforetak, annet sykehus/helseforetak (HF 1) eller øvrige virksomheter.

Hvis pakkeforløpet har startet hos avtalespesialist og pasienten er helt eller delvis ferdig utredet der skal dette registreres og rapporteres med egen kode (premiss) A i tilknytning til start pakkeforløp. Eksempel for diagnostisk pakkeforløp: C01AA Diagnostisk pakkeforløp; Start pakkeforløp/mottatt henvisning; Pakkeforløpet startet hos avtalespesialist. Pasienten er ferdig/delvis utredet.

Utredning start

KodeKodebeskrivelse

C01S

Utredning start – første fremmøte

Pasientens første fremmøte til utredning i Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft skal registreres i pasientadministrativt system. Første fremmøte kan være

  1. oppmøte i klinisk sykehusavdeling, for eksempel i spesialenhet for utredning av denne gruppen pasienter (Diagnostisk senter)
  2. oppmøte hos avtalespesialist hvis denne er gitt en rolle i utredningen
  3. oppmøte til radiologisk eller annen diagnostisk undersøkelse rekvirert av den kliniske sykehusavdelingen.

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning av pasienter i dette pakkeforløpet, må registrering skje hos avtalespesialist som rapporterer til NPR. Det offentlige sykehus har ansvar for at denne kodingen skjer.

Registrering av utredning start skal rapporteres til NPR. HF 2 skal også registrere første fremmøte (utredning start) selv om pasienten har hatt første fremmøte i et annet sykehus (her kalt HF 1) og koden tidligere er registrert der.

Hvis klinisk sykehusavdeling har mottatt og registrert henvisning til pakkeforløp, og bestiller undersøkelse (for eksempel bildediagnostisk undersøkelse) for pasienten før pasienten fysisk møter i den kliniske avdeling, vil det første fremmøte til undersøkelse være dato for start utredning. Klinisk sykehusavdeling er ansvarlig for registrering av kode og melding til NPR.

Ved undersøkelse basert på henvisning fra fastlege direkte til for eksempel bildediagnostisk enhet i sykehus, skal denne ikke registrere utredning start Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft. Den bildediagnostiske enheten kan henvise pasienten direkte til klinisk sykehusavdeling for start Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft, med kopi til fastlege. Alternativt henviser fastlegen til den kliniske sykehusavdeling for start pakkeforløp når fastlegen har fått svaret fra den bildediagnostiske enhet.

Overføring til annet helseforetak/ sykehus

En pasient som er i et pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning, kodes:

KodeKodebeskrivelse

C01O

Overført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Klinisk beslutning

Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft avsluttes ved at det registreres en klinisk beslutning. Når utredningen er ferdig og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og eventuelt tilbud om videre oppfølging, skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse

C01CK

Pakkeforløp slutt – Påvist eller overveiende sannsynlig organspesifikk kreft

C01CU

Pakkeforløp slutt – Påvist eller overveiende sannsynlig metastase med ukjent utgangspunkt

C01CA

Pakkeforløp slutt – Påvist annen sykdom enn kreft

C01CI

Pakkeforløp slutt – Ikke påvist sykdom

Klinisk beslutning vil ofte skje i et tverrfaglig/multidisiplinært (MDT) møt, slik det er beskrevet i de enkelte pakkeforløpene. Kode for klinisk beslutning settes på dato når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten.

Hvis pakkeforløpet avsluttes av andre årsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, registrerer avdelingen:

KodeKodebeskrivelse

C01X

Pakkeforløp slutt

Koden registreres når et pakkeforløp avsluttes uten at det tas klinisk beslutning. Dette gjelder der pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling, eller ved død.

Først publisert: 23.12.2022 Siste faglige endring: 17.01.2024 Se tidligere versjoner