Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kodeveileder - diagnostisk pakkeforløp

Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning i kapittel 2.

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2014 Helsedirektoratet i oppdrag å etablere Pakkeforløp for kreft etter dansk modell. Det skulle også etableres forløpsindikatorer for enkelte perioder i pasientforløpet. 28 pakkeforløp ble implementert i løpet av 2015. 24 av disse er organspesifikke, ett er for metastaser med ukjent utgangspunkt og ett er Diagnostisk pakkeforløp.

En viktig målsetning med etablering av pakkeforløp er å unngå ikke medisinsk begrunnet ventetid, slik at pasienter med mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, skal gjennomgå raskere og mer forutsigbare forløp med definerte tider til diagnostisering, utredning, beslutning og oppstart av behandling. For å kunne måle dette, må de nødvendige registreringer gjøres i henhold til denne kodeveilederen.

Dagens pasientadministrative systemer er ikke teknisk bygget opp slik at registrering skjer automatisk. Helsedirektoratet har derfor etablert et eget kodeverk til dette formål.

Denne kodeveilederen beskriver registrering i pakkeforløp for kreft – Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft, heretter kalt Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft.

Den kliniske og administrative håndteringen av pasientforløpet er beskrevet i pakkeforløps- beskrivelsen. Kjennskap til innholdet i Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft, er en forutsetning for korrekt registrering av et pakkeforløp.

Utredning av alvorlig sykdom kan starte utenfor sykehus. Det er først når pasienten henvises til Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft eller henvises med begrunnelse som svarer til kravene for inkludering i et slikt pakkeforløp, at pasienten inkluderes i dette pakkeforløpet, med registreringskode for måling av pakkeforløp.

Pasientforløp kan strekke seg over flere kontakter og forskjellige avdelinger, også på tvers av sykehus, helseforetak og helseregioner. Hvis det ikke er klart hvilke målepunkter og koder som allerede er registrert tidligere i forløpet, skal avdelingen gjøre sine registreringer ut fra egen vurdering. Det samme målepunktet kan derfor potensielt bli registrert mer enn en gang i forløpet. NPR vil sammenstille datoene for å finne tidspunktet det skal måles fra.

En pasient går ut av Diagnostisk pakkeforløp ved at det gjøres en klinisk beslutning, eventuelt om pasienten ønsker det selv, eller om pasienten dør under forløpet.

Ut over målepunktene tilknyttet pakkeforløp skal avdelingen registrere og rapportere som vanlig til NPR. Det gjelder alle andre relevante registreringer om den enkelte pasientkontakt gjennom hele pasientforløpet.
 

Først publisert: 23.12.2022 Siste faglige endring: 17.01.2024 Se tidligere versjoner