Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kodeveileder - diagnostisk pakkeforløp

Henvisning til start Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom

Kode for start av Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft registreres

  1. når henvisning til forløpet mottas i sykehusavdelingen,
  2. når det vurderes at en henvisnings innhold svarer til kravene til henvisning til Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft, eller
  3. når det i sykehuset oppstår begrunnet mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom som kan være kreft under utredning eller behandling av annen sykdom.

Koden skal settes på dato for henvisning mottatt i sykehuset (ikke dato for vurdering av henvisning, med unntak av alternativ c) ovenfor der koden skal settes på dato når begrunnet mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom oppstår. Avtalespesialister kan ikke kode for start pakkeforløp.

Ved henvisning til pakkeforløp skal det klinisk være vurdert å være begrunnet mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft.

Henvisning til Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft kan komme fra fastlege/ primærhelsetjenesten, avtalespesialist, enheter/avdelinger i eget sykehus/helseforetak, annet helseforetak/sykehus (HF 1) eller øvrige virksomheter.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, for eksempel i spesialenhet for utredning av denne gruppen pasienter (Diagnostisk senter). Registrering av henvisning skal skje uavhengig av om henvisningen er elektronisk (klart å foretrekke) eller telefonisk henvisning (unntaksvis) etterfulgt av henvisning på papir (fax eller post).

Registrering skal gjøres uansett hvor i pasient- forløpet det klinisk vurderes at pasienten skal inn i et Diagnostisk pakkeforløp. Oppstår begrunnet 

mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft under et allerede oppstartet utrednings- og behandlingsforløp for annen sykdom, skal pasienten henvises til pakkeforløp og registreres i den utredende enhet.

Pakkeforløpsbeskrivelse for Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft beskriver hvilke symptomer og funn som leder til henvisning til pakkeforløpet i spesialisthelsetjenesten. Likeledes beskrives konkrete funn fra ulike supplerende undersøkelser (filterfunksjon) som gir begrunnet mistanke om kreft. Spesialisthelsetjenesten registrerer start av pakkeforløp, ved

  • mottak av henvisning til Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom
  • mottak av henvisning med symptomer som klinisk vurderes svarende til inklusjon i Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft
  • symptomer eller funn i igangsatte pasientforløp for annen sykdom, som klinisk vurderes svarende til inklusjon i Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft.

Diagnostiske enheter i sykehusene (som radiologi og nukleærmedisin) kan vanligvis ikke registrere pasienter i de pasientadministrative systemer. Henvisning til Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft skal sendes klinisk sykehusavdeling, for eksempel spesialenhet for utredning av denne gruppe pasienter (Diagnostisk senter). Hvis den initiale henvisningen kommer til en bildediagnostisk enhet, skal henvisningen videresendes til relevant klinisk avdeling. Det skal dokumenteres løpende i pasientens journal at pasienten er inkludert i Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft.

Utredning start

Kode registreres ved pasientens fremmøte til utredning i Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft. Første fremmøte er vanligvis i klinisk sykehusavdeling, for eksempel i spesialenhet for utredning av denne gruppen pasienter (Diagnostisk senter).

Hvis avtalespesialister er gitt en rolle i utredning og evt. behandling av kreftpasienter i pakkeforløp, skal tilsvarende registrering skje med rapportering til NPR. Det er sykehuset som har ansvar for at registrering og rapportering skjer.

HF 2 skal også registrere første fremmøte (utredning start) selv om pasienten har hatt første fremmøte i et annet helseforetak (her kalt HF 1) og koden tidligere er registrert der.

Hvis klinisk sykehusavdeling mottar og registrerer henvisning til Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft, og bestiller undersøkelse for pasienten ved diagnostisk enhet (f.eks. til bildediagnostikk) før pasienten fysisk møter i den kliniske avdeling, vil det første fremmøte til undersøkelse være dato for start utredning.

Klinisk sykehusavdeling er ansvarlig for registrering av kode og melding til NPR.

Overføring til annet helseforetak/sykehus

En pasient som er i et pakkeforløp og overføres til et annet helseforetak/sykehus for videre utredning, kodes:

KodeKodebeskrivelse

C01O

Overført til et annet helseforetak/sykehus

Koden brukes når ansvaret for pasienten overføres mellom sykehusene. Koding for overføring av

pasient mellom helseforetak/sykehus registreres på dagen henvisning (brev, faks, telefon, elektronisk) oversendes. Koden skal ikke brukes hvis pasienten kun henvises til en spesiell undersøkelse, eller for å innhente et råd, uten at behandlingsansvaret overføres mellom helseforetak/sykehus.

Pakkeforløp slutt

Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft avsluttes med en klinisk beslutning. Når utredningen er ferdig og det er tatt beslutning om sykdomstilstand og eventuelt tilbud om videre oppfølging, skal avdelingen registrere en av følgende koder:

KodeKodebeskrivelse

C01CK

Pakkeforløp slutt – Påvist organspesifikk kreft

C01CU

Pakkeforløp slutt – Påvist metastase uten kjent utgangspunkt

C01CA

Pakkeforløp slutt – Påvist annen sykdom enn kreft

C01CI

Pakkeforløp slutt – Ikke påvist sykdom

Pasienter som avslutter Diagnostisk pakkeforløp

– alvorlig sykdom som kan være kreft kan inkluderes i nytt pakkeforløp for organspesifikk kreft eller for metastaser med ukjent utgangspunkt.

Hvis pakkeforløpet avsluttes av andre årsaker enn at det gjøres en klinisk beslutning, skal avdelingen registrere:

KodeKodebeskrivelse

C01X

Pakkeforløp slutt

Koden registreres når et pakkeforløp avsluttes uten at det tas klinisk beslutning. Dette gjelder der pasienten ikke ønsker mer utredning eller behandling, eller ved død.

Videre utredning eller behandling på spesialavdeling

Ved avslutning av Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom med påvist (eventuelt overveiende sannsynlig) organspesifikk kreft, henvises pasienten til relevant avdeling for oppstart av pakkeforløp for organspesifikk kreft.

Hvis det i utredningsforløpet påvises metastase med ukjent utgangspunkt (eventuelt overveiende sannsynlig metastase med ukjent utgangspunkt), henvises pasienten til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt.

Ved avslutning av Diagnostisk pakkeforløp – alvorlig sykdom som kan være kreft med f.eks. begrunnet mistanke om hjertesykdom, henvises pasienten til relevant avdeling for utredning av hjertesykdom.

Konstateres annen alvorlig sykdom, uten at det er laget pakkeforløp, henvises pasienten til videre utredning og behandling ved relevant avdeling etter gjeldende retningslinjer.

Blir mistanken om annen sykdom avkreftet, avsluttes forløpet.

Diagnostiseres sykdom som skal behandles eller følges opp av fastlegen, henvises pasienten dit.

Først publisert: 23.12.2022 Siste faglige endring: 17.01.2024 Se tidligere versjoner