Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk

Gjeldende og tidligere regelverk for innsatsstyrt finansiering.

Informasjonsmøtene i 2020

Informasjonsmøte 13. oktober

Grunnet covid 19 situasjonen og smittevernhensyn blir møtet et heldigitalt møte fra Helsedirektoratet. Det er ikke anledning til å møte opp i Helsedirektoratets lokaler.

Dere er velkomne til å følge oss digitalt 13. oktober fra 10-13. Det blir Live-streamet. Foreløpig ISF-regelverk for 2021 med vedlegg blir publisert i forkant av møtet. Vi går igjennom presentasjoner med tema som nevnt under.

Presentasjonen blir publisert rett etter møtet. Det blir ikke lagt ut noe opptak av streamingen. Publikasjonene på våre nettsider sider skal være dekkende for det som tas opp i møtet.

Tidspunkt:  13. oktober kl 10-13

Oppkobling: https://vimeo.com/event/300696/b87d57f29c

 

10.00-10.10        Innledning

10.10-11.30        Foreløpig ISF-regelverk for 2021

                               - Utviklingsområder somatikk og psykisk hv/TSB  

                               -  Grupperingslogikk: DRG-, STG- og TFG- systemet

                               - Kostnadsberegninger og KPP

11.30-11.50        Pause - strekke på bena- hente kaffe

11.50-12.20        Nytt i kodeverkene (Direktoratet for e-helse)

12.20- 12.30       Tjenesteforløp videreutvikling

12.30- 12.45       Status i forbedringsarbeidet 2020 og nye krav 2021

                        (avdeling helseregister, NPR)

12.45-13.00        Annen informasjon og avslutning

 

Her følger presentasjonene fra ISF-informasjonsmøte 11. juni 2020.

ISF-informasjonsmøte 11.06.2020 (PDF)

Endringer i de kliniske kodeverkene fra 2021 (PDF)

Regelverk 2020

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2020 med vedlegg.

Vedlegg:

ISF-regelverket regulerer overføringer på omlag 40 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

Enhetsprisen er satt til 45 808 kroner for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.
Enhetsprisen for psykisk helsevern og TSB er satt til 3160 kroner. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen. 

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2020. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. 

Nye kostnadsvekter

DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter, samt TFG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2018 fra alle helseforetakene. 

Endringer i ISF 2020

Endringer i ISF- regelverket fra 2019 til 2020 fremkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • Utførende helsepersonell. Reglene for utførende helsepersonell er utvidet til å inkludere polikliniske kontakter med stråleterapeut, sosionom, vernepleier, pedagog, barnevernspedagog, logoped og genetiker. For alle grupper helsepersonell som inngår i beregningsgrunnlaget er kravene uavhengig av DRG-grupperingen av de polikliniske kontaktene.
 • Telefonkonsultasjoner somatikk. Telefonkonsultasjoner innen somatikk vil inngå i beregningsgrunnlaget for ISF når de kommer til erstatning for en konsultasjon som ellers ville blitt gjennomført enten i spesialisthelsetjenestens lokaler, ambulant i fysisk møte mellom behandler og pasient eller som videokonsultasjon.
 • Tiltak som understøtter samhandling og harmonisering av regelverk med psykisk helsevern og TSB. Samarbeidsmøter og andre samarbeidskontakter med eksterne samarbeidsparter utenfor spesialisthelsetjenesten i beregningsgrunnlaget for ISF fra 2020. Teambasert oppfølging innen somatisk behandling som bidrar til mer helhetlige og sammenhengende pasientforløp på tvers av tjenestene inngår i beregningsgrunnlaget for ISF fra 2020.
 • Justering  i 2- årig pilot medisinske kvalitetsregistre. Et av kvalitetsregistrene er tatt ut (KOLS) og et nytt er tatt inn (fedmekirurgi). Ellers videreføres den 2-årige piloten som i 2019.
 • Tillegg for ambulant behandling. Reglene er tydeliggjort og justert. I DRG-listen fremkommer hvilke polikliniske tjenester som kan gi grunnlag for tillegget. Registreringsreglene her er også endret ved at særkode erstattes av administrativ kode (sted for aktivitet) i NPR-meldingen.
 • To nye tjenesteforløpsgrupper (TFG). Det dreier seg om to TFG-er for innsetting av hofteleddsprotese. I tillegg ommfatter TFG-systemet dialysebehandling og utvalgt legemiddelbehandling i 2020.
 • Nye særtjenestegrupper (STG) som blant annet omfatter ny legemiddelbehandling (behandling av veksthormonforstyrrelser) , digital oppfølging av pasienter, samt samhandlingsaktiviteter m.m.
 • Digitale tjenester. STG-systemet er utvidet til å inkludere flere tjenester som utføres med innføring av ny teknologi og utførelsesmåte i spesialisthelsetjenesten, herunder tre nye grupper innen psykisk helsevern og TSB. 
 • Psykisk helsevern og TSB. Økning i ISF-andel (refusjonen). En går fra særkoder til NCMP-koder i 2020.
 • Terapeutisk blodtapping. Terapeutisk tapping og tapping av autologt blod, takst 703h overføres fra poliklinikkforskriften til ISF fra og med 2020.
 • Klinisk nevrofysiologi. Klinisk nevrofysiologi overføres til ISF fra og med 2020.  Dette gjelder aktivitet både hos offentlige og private poliklinikker. Aktuelle DRG-er vil være DRG 801X og 803R. Takster skal, i tillegg til prosedyrekoder, registreres for all klinisk nevrofysiologi også i 2020, selv om aktiviteten skal inngå i ISF.
 • Fundusfotografering og netthinneundersøkelse  som organiseres dels som en direkte og dels som en indirekte aktivitet gjennom øyehelseprogrammet vil inngå i ISF fra 2020 på samme måte som om tjenesten var utført på sykehus (direkte aktivitet).

Endringene er beskrevet i ISF-2020 Grunnlagsdokumentet som følger regelverket.

Regelverk 2019

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2019 med vedlegg.

ISF-regelverket 2019 (PDF)

Vedlegg:

Regelverk 2018

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB. Her presenteres ISF-regelverket for 2018 med vedlegg.

ISF-regelverket 2018 (PDF)

Vedlegg:

Ved en feil har DRG 530 (Større plastikkirurgi etter stort vekttap) og 531 (Annen plastikkirurgi etter stort vekttap) byttet vekt i DRG-listen somatikk for 2018 som ble publisert i desember 2017. Dette er nå rettet opp og listen er publisert på nytt (vedlegget under). Feilen vil også bli rettet i NPK før første tertialrapportering. 

Aktuelle rapporter om ISF-ordningen

2018:

2017:

2015:

Tidligere:

Kontroll og oppfølging av ISF

Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte og utvikle innsatsstyrt finansiering (ISF). I dette ligger også ansvar for kontroll og oppfølging for å se til at ISF-grunnlaget gir riktig finansiering.

​Helsedirektoratet gjør jevnlig analyser og kontroller av aktivitetsgrunnlaget for ISF-refusjon, både som en del av utviklingsarbeidet og som en del av kontrollrutinene. Direktoratet identifiserer ulike avvik og vurderer om det er grunnlag for å etablere en kontrollsak. I tilfeller der det reises tvil om medisinsk koding vil Helsedirektoratet som hovedregel melde saken til Avregningsutvalget for vurdering. 

Helsedirektoratet behandler også flere andre saker enn de som går til vurdering i Avregningsutvalget. Det kan dreie seg om saker som kommer inn til direktoratet fra sektoren (helseforetak, institusjoner m.v.), saker som i større grad dreier seg om administrative og organisatoriske forhold, samt saker som tidligere er behandlet i Avregningsutvalget og som krever videre oppfølging.

Helsedirektoratet gir en tilrådning om endelig ISF-avregning til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oktober/november, etter et gitt aktivitetsår. HOD foretar endelig beslutning om avregning og tar dette videre i styringslinja med de regionale helseforetakene. 

Om DRG-systemet (diagnoserelaterte grupper)

KONTAKT

drginfo@helsedir.no

 

 

 

 

 

Først publisert: 11.02.2019 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020