Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk

Gjeldende og tidligere regelverk for innsatsstyrt finansiering.

Informasjonsmøte 19. oktober om foreløpig ISF-regelverk 2022 m.m.

Dere inviteres med dette til informasjonsmøte 19.oktober om de aktivitetsbaserte finansieringsordningene med fokus på ISF (innsatsstyrt finansiering) og endringer i kodeverkene. Møtet blir heldigitalt. Velkommen!

Tema

10.00-10.10    Innledning

10.10-11.20    ISF 2022

                        - Utviklingsområder innen ordningen

                        - Kostnadsberegninger og KPP

11.20-11.40    Kort pause

11.40- 12.00   Nytt i de medisinske kodeverkene - Direktoratet for e-helse

12.10-12.30    Nytt fra avdeling helseregister

12.30- 12.40   Resultatbasert finansiering 2022 (videreutvikling av Kvalitetsbasert                       finansiering)

12.40-13.00    Annen informasjon og avslutning

Tidsangivelsene er tentative

Lenke til digitalt møte

(denne vil ikke være aktiv før en halvtime før arrangementet)

Tidligere presentasjoner:

Presentasjon fra ISF-informasjonsmøte 10.juni

Presentasjon av endringer i kodeverkene fra 2022                         

Regelverk 2021

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2021 med vedlegg.

Vedlegg:

ISF-regelverket regulerer overføringer på drøyt 40 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

Enhetsprisen er satt til 46 719 kroner for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.
Enhetsprisen for psykisk helsevern og TSB er satt til 3 223  kroner. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen. 

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2021. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. 

Nye kostnadsvekter

DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter, samt TFG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2019 for somatikken fra alle helseforetakene.  For psykisk helsevern og TSB utsettes implementering av KPP-baserte vekter til 2022.

Endringer i ISF 2021

Endringer i ISF- regelverket fra 2020 til 2021 framkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • Nye rapporteringsregler for video- og telefonkonsultasjoner. Denne aktiviteten grupperes likt og finansieres likt som fysiske konsultasjoner på poliklinikk. Se kapitlene 5.24, 6.22 og 7.10 i regelverket.
 • Utførende helsepersonell. Reglene for utførende helsepersonell er utvidet til å inkludere polikliniske kontakter med klinisk farmasøyt.
 • Pilot for medisinske kvalitetsregistre videreføres også i 2021
 • Tverrfaglige tiltak og sammensatte tjenester samme dag
  Tverrfaglig vurdering ved sammensatte problemstillinger utvides til også å gjelde tverrfaglig vurdering ved kjent hovedtilstand.
 • Persontilpasset medisin og kliniske studier
  Regelverket presiserer at behandlingsaktivitet kan rapporteres som ISF-aktivitet såfremt aktiviteten ikke finansieres gjennom privat betaling, særskilte prosjekt- og forskningsmidler, eller gjennom andre alternative finansieringsordninger. Det er etablert nye STG-er for pasientadministrert behandling som tar høyde for dette prinsippet.
 • Aggregeringsreglene
  Aggregeringsreglene for polikliniske kontakter er endret. Hovedregelen er fortsatt at kontakter som er registrert for samme pasient samme dag aggregeres til ett opphold. Det gjøres fortsatt noen unntak fra denne hovedregelen, men det tillates ikke lenger mer enn ett opphold i samme DRG samme dag.
 • Fysisk trening
  Fra 2021 vil fysisk treningsterapi inngå i beregningsgrunnlaget for ISF somatikk. Dette omfatter polikliniske kontakter med Z50.1 Annen fysikalsk behandling som hovedtilstand som vil gruppere til ny DRG 992O Fysisk treningsterapi som ledd i spesialisthelsetjenester til pasienter med somatiske lidelser.
 • Hjemmesykehus og ny rapporteringsmåte for innlagte pasienter

Den tekniske rapporteringen av innlagte i hjemmesykehus er endret ved at variabelen arenafleksibel ikke skal benyttes. I stedet registreres innleggelsen som postopphold og enhetstype Hjemmesykehus (kode 8 i type enhet) benyttes.

Endringene er beskrevet i ISF-2021 Grunnlagsdokumentet som følger regelverket.

ISF-regelverk 2021 sett opp mot foreløpig regelverk fra oktober 2020.

Den vesentlige endringen fra foreløpig til endelig regelverk er:

 • Rapporteringsreglene for video- og telefonkonsultasjoner er endret fra indirekte til direkte kontakter. Se nærmere i kapittel 5.24, 6.22 og 7.10.
 • Ny STG for legemiddelbehandling som overføres først februar 2021. Vekt er lik null fordi midlene ligger foreløpig i basisbevilgningen. Se kapittel 2.3 og grunnlagsdokumentet.
 • To nye særkoder for eggdonasjon. Se kapittel 6.31.
 • Enhetsrefusjonene er endret etter budsjettbehandlingen. Se kapittel 4.9.
 • Det er ellers mindre justeringer og presiseringer, og det vises således til endelig ISF-regelverk.

Regelverk 2020

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2020 med vedlegg.

Vedlegg:

ISF-regelverket regulerer overføringer på omlag 40 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

Enhetsprisen er satt til 45 808 kroner for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.
Enhetsprisen for psykisk helsevern og TSB er satt til 3160 kroner. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen. 

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2020. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. 

Nye kostnadsvekter

DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter, samt TFG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2018 fra alle helseforetakene. 

Endringer i ISF 2020

Endringer i ISF- regelverket fra 2019 til 2020 fremkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • Utførende helsepersonell. Reglene for utførende helsepersonell er utvidet til å inkludere polikliniske kontakter med stråleterapeut, sosionom, vernepleier, pedagog, barnevernspedagog, logoped og genetiker. For alle grupper helsepersonell som inngår i beregningsgrunnlaget er kravene uavhengig av DRG-grupperingen av de polikliniske kontaktene.
 • Telefonkonsultasjoner somatikk. Telefonkonsultasjoner innen somatikk vil inngå i beregningsgrunnlaget for ISF når de kommer til erstatning for en konsultasjon som ellers ville blitt gjennomført enten i spesialisthelsetjenestens lokaler, ambulant i fysisk møte mellom behandler og pasient eller som videokonsultasjon.
 • Tiltak som understøtter samhandling og harmonisering av regelverk med psykisk helsevern og TSB. Samarbeidsmøter og andre samarbeidskontakter med eksterne samarbeidsparter utenfor spesialisthelsetjenesten i beregningsgrunnlaget for ISF fra 2020. Teambasert oppfølging innen somatisk behandling som bidrar til mer helhetlige og sammenhengende pasientforløp på tvers av tjenestene inngår i beregningsgrunnlaget for ISF fra 2020.
 • Justering  i 2- årig pilot medisinske kvalitetsregistre. Et av kvalitetsregistrene er tatt ut (KOLS) og et nytt er tatt inn (fedmekirurgi). Ellers videreføres den 2-årige piloten som i 2019.
 • Tillegg for ambulant behandling. Reglene er tydeliggjort og justert. I DRG-listen fremkommer hvilke polikliniske tjenester som kan gi grunnlag for tillegget. Registreringsreglene her er også endret ved at særkode erstattes av administrativ kode (sted for aktivitet) i NPR-meldingen.
 • To nye tjenesteforløpsgrupper (TFG). Det dreier seg om to TFG-er for innsetting av hofteleddsprotese. I tillegg omfatter TFG-systemet dialysebehandling og utvalgt legemiddelbehandling i 2020.
 • Nye særtjenestegrupper (STG) som blant annet omfatter ny legemiddelbehandling (behandling av veksthormonforstyrrelser) , digital oppfølging av pasienter, samt samhandlingsaktiviteter m.m.
 • Digitale tjenester. STG-systemet er utvidet til å inkludere flere tjenester som utføres med innføring av ny teknologi og utførelsesmåte i spesialisthelsetjenesten, herunder tre nye grupper innen psykisk helsevern og TSB. 
 • Psykisk helsevern og TSB. Økning i ISF-andel (refusjonen). En går fra særkoder til NCMP-koder i 2020.
 • Terapeutisk blodtapping. Terapeutisk tapping og tapping av autologt blod, takst 703h overføres fra poliklinikkforskriften til ISF fra og med 2020.
 • Klinisk nevrofysiologi. Klinisk nevrofysiologi overføres til ISF fra og med 2020.  Dette gjelder aktivitet både hos offentlige og private poliklinikker. Aktuelle DRG-er vil være DRG 801X og 803R. Takster skal, i tillegg til prosedyrekoder, registreres for all klinisk nevrofysiologi også i 2020, selv om aktiviteten skal inngå i ISF.
 • Fundusfotografering og netthinneundersøkelse  som organiseres dels som en direkte og dels som en indirekte aktivitet gjennom øyehelseprogrammet vil inngå i ISF fra 2020 på samme måte som om tjenesten var utført på sykehus (direkte aktivitet).

Endringene er beskrevet i ISF-2020 Grunnlagsdokumentet som følger regelverket.

Regelverk 2019

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2019 med vedlegg.

ISF-regelverket 2019 (PDF)

Vedlegg:

Aktuelle rapporter om ISF-ordningen

2018:

2017:

2015:

Tidligere:

Kontroll og oppfølging av ISF

Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte og utvikle innsatsstyrt finansiering (ISF). I dette ligger også ansvar for kontroll og oppfølging for å se til at ISF-grunnlaget gir riktig finansiering.

​Helsedirektoratet gjør jevnlig analyser og kontroller av aktivitetsgrunnlaget for ISF-refusjon, både som en del av utviklingsarbeidet og som en del av kontrollrutinene. Direktoratet identifiserer ulike avvik og vurderer om det er grunnlag for å etablere en kontrollsak. I tilfeller der det reises tvil om medisinsk koding vil Helsedirektoratet som hovedregel melde saken til Avregningsutvalget for vurdering. 

Helsedirektoratet behandler også flere andre saker enn de som går til vurdering i Avregningsutvalget. Det kan dreie seg om saker som kommer inn til direktoratet fra sektoren (helseforetak, institusjoner m.v.), saker som i større grad dreier seg om administrative og organisatoriske forhold, samt saker som tidligere er behandlet i Avregningsutvalget og som krever videre oppfølging.

Helsedirektoratet gir en tilrådning om endelig ISF-avregning til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oktober/november, etter et gitt aktivitetsår. HOD foretar endelig beslutning om avregning og tar dette videre i styringslinja med de regionale helseforetakene. 

Om DRG-systemet (diagnoserelaterte grupper)

KONTAKT

drginfo@helsedir.no

 

 

 

 

 

Først publisert: 11.02.2019 Sist faglig oppdatert: 12.09.2021 Se tidligere versjoner