Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk

Gjeldende og tidligere regelverk for innsatsstyrt finansiering.

Informasjonsmøter 2023

Informasjonsmøte om ISF 2024 – oktober

Endringer i kodeverkene fra 2024 (e-helse) – oktober

Foreløpig ISF-regelverk 2024

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2024 med vedlegg.

 Foreløpig ISF-regelverk 2024

ISF-regelverket regulerer overføringer på om lag 39 milliarder kroner fra staten til de regionale helseforetakene (RHF-ene).

ISF-andel

ISF-andel for både somatikk og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er uendret fra 2023 til 2024. ISF er ment å dekke om lag 40 prosent av ordinære driftskostnader knyttet til aktiviteten for somatisk spesialisthelsetjeneste. For polikliniske tjenester innenfor psykisk helsevern og TSB er ISF-andelen lavere og dekker om lag 25 prosent.

Enhetspris 2024

Enhetspris for somatikk er 52 248 kroner.

Enhetspris for poliklinisk psykisk helsevern og TSB er 3 675 kroner.

Nye kostnadsvekter

DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter, samt TFG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2022 fra alle helseforetakene.

Endringer for ISF 2024

Endringer i ISF- regelverket fra 2023 til 2024 framkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

Utførende helsepersonell

Det administrative kodeverket for utførende helsepersonell i NPR-melding utvides og vil fra og med 2024 inkludere alle helsepersonellgrupper som er autorisert etter lov om helsepersonell § 48.  I tillegg vil audiofysiker godkjennes i ISF-grunnlaget fra og med 2024.

Digital hjemmeoppfølging

For digital hjemmeoppfølging har vi for 2024 gjort omfattende strukturelle endringer i ISF-regelverket for å samle hele området i eget kapittel, men også for å på en bedre måte få frem de ulike delene av digital hjemmeoppfølging. Det er kun i mindre grad gjort endringer som faktisk påvirker reglene i regelverket og hva av digital hjemmeoppfølging som inngår som egen aktivitet i ISF.

Fødselsomsorgen

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere behovet for justeringer i ISF fra 2024 for å sikre at ordningen er tilstrekkelig tilpasset variasjonen i gravide og fødende behov. Det innføres fire ulike forløp innen svangerskap og fødselsomsorgen i 2024 for å få bedre aktivitetsdata om de samlede forløpene innen svangerskap og fødsel. ISF-finansieringen videreføres som i 2023 med de samme DRG-gruppene. Forløpsfinansiering vil bli vurdert basert på erfaringene med de fire forløpene.

Permisjonsregler

Regelen er utvidet til også å omtale at en pasient som er innlagt ved psykiatrisk avdeling, men skal til poliklinisk undersøkelse for en somatisk tilstand, ofte ved annen enhet, skal status registreres som permisjon.

Multippel koding

For 2024 er hovedregelen at det er sverd-/stjernekoding som skal rapporteres med multippel koding ved tilstander. For prosedyrer knyttet til bruk av medisinsk stråling, er det krav om multippel koding, Jf. Kodeveiledningen.

Medisinske kvalitetsregistre

Prøveordningen med medisinske kvalitetsregistre avvikles i 2024.

Regelverk 2023

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2023 med vedlegg. 

Merk: DRG-liste og TFG-liste er oppdatert iht. korrigerte vekter omtalt i presiseringsdokumentet fra 6.2.2023.

ISF-regelverket regulerer overføringer på om lag 37 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

Endring i enhetsprisene

Vi gjør oppmerksom på at ISF-bevilgningen som følge av ekstraordinær lønns- og prisjustering er økt etter publisering av ISF-regelverket. jf. Prop. 118 S (2022–2023).

Enhetsprisene er økt som følge av dette.

Ny enhetspris for somatikk er 50 152 kroner. 

Ny enhetspris for poliklinisk psykisk helsevern og TSB er 3 527 kroner.

Nye kostnadsvekter

DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter, samt TFG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2021 fra alle helseforetakene. 

Endringer i ISF 2023

Endringer i ISF- regelverket fra 2022 til 2023 framkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

ISF-andel

ISF-andel er endret fra 50 prosent til 40 prosent i 2023 for somatikk. For psykisk helsevern/TSB er ISF-andelen uendret.

Psykisk helsevern og TSB

For 2023 opprettes det en ny løsning for konsentrerte tverrfaglige heldagstilbud. Det opprettes en egen særkode, B0051 som utløser en tilleggsrefusjon utover refusjonen for polikliniske strukturerte dagtilbud. 

Ambulant tillegg

Nivået på det ambulante tillegget holdes uendret fra 2022. Ny vekt for somatikk blir 0,019 og ny vekt for PHV blir 0,137

Samarbeidsaktiviteter

Fra 2023 vil polikliniske samarbeidsaktiviteter med ekstern samarbeidspart utenfor spesialisthelsetjenesten grupperes til STG også for psykisk helsevern og TSB.

Digitale tjenester

Det er gjort flere endringer i STG for digital hjemmeoppfølging. De spesifikke STG-ene er tatt ut, og er erstattet med STG-er for ulike typer digital hjemmeoppfølging innenfor HDG (hoveddiagnosegruppe). Dette for å gjøre STG-ene mer åpne for ulike typer aktivitet. STG-ene skiller i hovedsak på skjemabasert oppfølging og oppfølging basert på måledata og monitorering via medisinsk utstyr.

Rehabilitering

For 2023 utvides finansieringsordningen for sekundær rehabilitering. For nærmere informasjon vises det til kapittel 5.6 i ISF 2023 – Grunnlagsdokumentet.

Legemiddelbehandling

Nye legemidler i ISF fra 01.01.2023. Endringen gjelder legemidler som de regionale helseforetakene fikk finansieringsansvaret for 1. september 2020 og 1. februar 2021. Legemidler i disse overføringene som gjelder sjeldne tilstander er holdt utenfor. Ny legemiddelbehandling i ISF fra 2023 gjelder legemiddelbehandling knyttet til ALS, MS, narkolepsi, nyresvikt og transplantasjoner.

For legemiddelbehandling med HIV er det gjort en endring hvor eksisterende STG-gruppe erstattes av to nye grupper. En ny STG gjelder legemiddelbehandlingen for pasienter som behandles for HIV-infeksjon. Den andre STGen gjelder for legemiddelbehandling som gis for å forebygge at pasienter blir smittet av HIV. Legemiddelbehandling ved HIV-infeksjon (ikke forebygging) inngår i nytt tjenesteforløp(TFG) sammen med nyopprettet DRG for tilsvarende behandling i sykehus.

Nedtrapping av substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet

Det er etablert en ny kode, IECA00, som skal benyttes ved nedtrapping av substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet. Aktiviteten inngår i særtjenestegruppe sammen med LAR-behandling.

Utførende helsepersonell

Det administrative kodeverket for utførende helsepersonell i NPR-meldingen utvides med egen kode for medisinstudenter med lisens fra og med 2023. Kodeverdi 31 angir medisinstudent med lisens og vil inngå i ISF-grunnlaget.

Dagkirurgi

Dagkirurgiløsningen utvides med DRG-ene 479 og 479O Karkirurgisk operasjon ITAD.

Fritt behandlingsvalg

Godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg er vedtatt avviklet fra 1.1.2023.  Det samtidig lagt opp til en overgangsordning for behandlingsforløp som er påbegynt, men ikke fullført, innen ikrafttredelsen av lovendringene. Overgangsordningen er satt til 12 måneder.

Helse i Arbeid (tidligere raskere tilbake)

Debitorkode 20 skal fortsatt benyttes når det er “raskere tilbake”-/Helse i Arbeid aktivitet.

Genetisk veiledning

Det opprettes en ny DRG 928O. Opphold med hoveddiagnose Z31.5 flyttes hit. Dette for å tydeliggjør at Z31.5 også kan brukes for genetisk veiledning som ikke direkte berører reproduksjon.

Utvidet kartleggingssamtale om pasientens hjemmesituasjon

Det opprettes en ny kode, WMFG11, som brukes ved kartlegging av pasientens hjemmesituasjon.  Koden benyttes ved samtaler spesialisthelsetjenesten har med pasienten for å kartlegge videre behov. Dette er ikke å anse som en samhandlingsaktivitet, da en slik gjennomgang ikke involverer andre aktører.

Spirometri hjemme

Det opprettes en ny kode, GDFC34, som brukes hvis pasienten selv, eventuelt med assistanse av helsepersonell hjemme, gjør spirometrimåling. Det er helsepersonells avlesning og tolkning som registreres og rapporteres gjennom koden.

ISF-informasjonsmøte 18. oktober Helsedirektoratet (PDF)

Endringer i kodeverkene fra 2023 Direktoratet for e-helse (PDF)

Regelverk 2022

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2022 med vedlegg.

ISF-regelverket regulerer overføringer på omlag 43 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

Enhetsprisen er satt til 47 742 for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.


Enhetsprisen for psykisk helsevern og TSB er satt til 3 294 kroner. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen. 

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2022. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. 

Nye kostnadsvekter

DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter, samt TFG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2019 for somatikken fra alle helseforetakene.  For psykisk helsevern og TSB implementeres KPP-baserte vekter fra 2022 basert på 2020 data fra alle helseforetak.

Endringer i ISF 2022

Endringer i ISF- regelverket fra 2021 til 2022 framkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

Psykisk helsevern og TSB

Det innføres kostnadsberegnede vekter.

Ambulant tillegg

Det ambulante tillegget øker for både helsetjenester innen somatikk og psykisk helsevern/TSB

Samarbeidsaktiviteter

Fra 2022 vil samarbeidsaktiviteter med ekstern samarbeidspart utenfor spesialisthelsetjenesten for innlagte pasienter som er meldt utskrivningsklare inkluderes i beregningsgrunnlaget for ISF. Det innføres STG(særtjenestegruppe) istedenfor DRG for samarbeidsaktiviteter innen somatikk. For psykisk helsevern og TSB gjøres ingen endring for 2022.

Digitale tjeneste

Økte vekter(refusjoner) for en del tjenester basert på mer kostnadsinformasjon.

Palliativ behandling inkl barnepalliasjon

ISF for palliativ behandling er oppdatert slik at det bedre dekker palliasjon for barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge legges til grunn.

Fødsler

Det opprettes to nye DRG-er for fødsler, der det også dreier seg om svangerskapsforgiftning.

Rehabilitering

Etter en gjennomgang av finansieringsordningen for rehabilitering i ISF er trimpunkt som inngår i sekundær rehabilitering oppdatert.

Særkode for identifisering av intensivpasienter

Opprettes særkode B0050 Intensivpasient for å få bedre beskrivelse av intensivbehandlingen. Kriterier for koden er som for innrapportering til Norsk Intensiv- og pandemiregister (NIPaR)

Pilot for medisinske kvalitetsregistre 

Pilot videreføres også i 2021.

Endringene er beskrevet i Grunnlagsdokumentet ISF-2022 som følger regelverket.

ISF-regelverk 2022 sett opp mot foreløpig regelverk fra oktober 2022

De vesentlige endringene fra foreløpig til endelig regelverk er:

 • Alle kostnadsvektene i somatikken er justert noe opp fordi kalibreringsgrunnlaget for de foreløpige vektene var satt for lavt.
 • Vekten for DRG 57A (større kjeveoperasjoner) er beregnet på nytt og er justert.
 • Ny særkode B0050 for intensivpasient etter nærmere kriterier angitt i regelverket.
 • Prosedyrekode for eggdonasjon er korrigert til LCW31K fra foreløpig regelverk.

Se endringslogg som er publisert sammen med regelverket.

Endringer i kodeverkene fra 2022 

Regelverk 2021

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2021 med vedlegg.

Vedlegg:

ISF-regelverket regulerer overføringer på drøyt 40 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

Enhetsprisen er satt til 46 719 kroner for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.
Enhetsprisen for psykisk helsevern og TSB er satt til 3 223  kroner. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen. 

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2021. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. 

Nye kostnadsvekter

DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter, samt TFG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2019 for somatikken fra alle helseforetakene.  For psykisk helsevern og TSB utsettes implementering av KPP-baserte vekter til 2022.

Endringer i ISF 2021

Endringer i ISF- regelverket fra 2020 til 2021 framkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • Nye rapporteringsregler for video- og telefonkonsultasjoner. Denne aktiviteten grupperes likt og finansieres likt som fysiske konsultasjoner på poliklinikk. Se kapitlene 5.24, 6.22 og 7.10 i regelverket.
 • Utførende helsepersonell. Reglene for utførende helsepersonell er utvidet til å inkludere polikliniske kontakter med klinisk farmasøyt.
 • Pilot for medisinske kvalitetsregistre videreføres også i 2021
 • Tverrfaglige tiltak og sammensatte tjenester samme dag
  Tverrfaglig vurdering ved sammensatte problemstillinger utvides til også å gjelde tverrfaglig vurdering ved kjent hovedtilstand.
 • Persontilpasset medisin og kliniske studier
  Regelverket presiserer at behandlingsaktivitet kan rapporteres som ISF-aktivitet såfremt aktiviteten ikke finansieres gjennom privat betaling, særskilte prosjekt- og forskningsmidler, eller gjennom andre alternative finansieringsordninger. Det er etablert nye STG-er for pasientadministrert behandling som tar høyde for dette prinsippet.
 • Aggregeringsreglene
  Aggregeringsreglene for polikliniske kontakter er endret. Hovedregelen er fortsatt at kontakter som er registrert for samme pasient samme dag aggregeres til ett opphold. Det gjøres fortsatt noen unntak fra denne hovedregelen, men det tillates ikke lenger mer enn ett opphold i samme DRG samme dag.
 • Fysisk trening
  Fra 2021 vil fysisk treningsterapi inngå i beregningsgrunnlaget for ISF somatikk. Dette omfatter polikliniske kontakter med Z50.1 Annen fysikalsk behandling som hovedtilstand som vil gruppere til ny DRG 992O Fysisk treningsterapi som ledd i spesialisthelsetjenester til pasienter med somatiske lidelser.
 • Hjemmesykehus og ny rapporteringsmåte for innlagte pasienter

Den tekniske rapporteringen av innlagte i hjemmesykehus er endret ved at variabelen arenafleksibel ikke skal benyttes. I stedet registreres innleggelsen som postopphold og enhetstype Hjemmesykehus (kode 8 i type enhet) benyttes.

Endringene er beskrevet i ISF-2021 Grunnlagsdokumentet som følger regelverket.

ISF-regelverk 2021 sett opp mot foreløpig regelverk fra oktober 2020.

Den vesentlige endringen fra foreløpig til endelig regelverk er:

 • Rapporteringsreglene for video- og telefonkonsultasjoner er endret fra indirekte til direkte kontakter. Se nærmere i kapittel 5.24, 6.22 og 7.10.
 • Ny STG for legemiddelbehandling som overføres først februar 2021. Vekt er lik null fordi midlene ligger foreløpig i basisbevilgningen. Se kapittel 2.3 og grunnlagsdokumentet.
 • To nye særkoder for eggdonasjon. Se kapittel 6.31.
 • Enhetsrefusjonene er endret etter budsjettbehandlingen. Se kapittel 4.9.
 • Det er ellers mindre justeringer og presiseringer, og det vises således til endelig ISF-regelverk.

Aktuelle rapporter om ISF-ordningen

2022:

2018:

2017:

2015:

Tidligere:

Kontroll og oppfølging av ISF

Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte og utvikle innsatsstyrt finansiering (ISF). I dette ligger også ansvar for kontroll og oppfølging for å se til at ISF-grunnlaget gir riktig finansiering.

​Helsedirektoratet gjør jevnlig analyser og kontroller av aktivitetsgrunnlaget for ISF-refusjon, både som en del av utviklingsarbeidet og som en del av kontrollrutinene. Direktoratet identifiserer ulike avvik og vurderer om det er grunnlag for å etablere en kontrollsak. I tilfeller der det reises tvil om medisinsk koding vil Helsedirektoratet som hovedregel melde saken til Avregningsutvalget for vurdering. 

Helsedirektoratet behandler også flere andre saker enn de som går til vurdering i Avregningsutvalget. Det kan dreie seg om saker som kommer inn til direktoratet fra sektoren (helseforetak, institusjoner m.v.), saker som i større grad dreier seg om administrative og organisatoriske forhold, samt saker som tidligere er behandlet i Avregningsutvalget og som krever videre oppfølging.

Helsedirektoratet gir en tilrådning om endelig ISF-avregning til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oktober/november, etter et gitt aktivitetsår. HOD foretar endelig beslutning om avregning og tar dette videre i styringslinja med de regionale helseforetakene. 

Om DRG-systemet (diagnoserelaterte grupper)

KONTAKT

drginfo@helsedir.no

Først publisert: 11.02.2019 Sist faglig oppdatert: 16.10.2023 Se tidligere versjoner