Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk

Gjeldende og tidligere regelverk for innsatsstyrt finansiering.

Foreløpig ISF-regelverk 2023

Foreløpig DRG Masterliste 2023 (XLSX)

Foreløpig STG Masterliste 2023 (XLSX)

Foreløpig TFG Masterliste 2023 (XLSX)

Foreløpig ISF Grunnlagsdokument 2023 (PDF)

 

ISF-informasjonsmøter 2022

ISF-informasjonsmøte 18. oktober Helsedirektoratet (PDF)

ISF-informasjonsmøte 9. juni Helsedirektoratet (PDF)

Endringer i kodeverkene fra 2023 Direktoratet for e-helse (PDF)

Regelverk 2022

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2022 med vedlegg.

ISF-regelverket regulerer overføringer på omlag 43 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

Enhetsprisen er satt til 47 742 for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.


Enhetsprisen for psykisk helsevern og TSB er satt til 3 294 kroner. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen. 

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2022. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. 

Nye kostnadsvekter

DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter, samt TFG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2019 for somatikken fra alle helseforetakene.  For psykisk helsevern og TSB implementeres KPP-baserte vekter fra 2022 basert på 2020 data fra alle helseforetak.

Endringer i ISF 2022

Endringer i ISF- regelverket fra 2021 til 2022 framkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

Psykisk helsevern og TSB

Det innføres kostnadsberegnede vekter.

Ambulant tillegg

Det ambulante tillegget øker for både helsetjenester innen somatikk og psykisk helsevern/TSB

Samarbeidsaktiviteter

Fra 2022 vil samarbeidsaktiviteter med ekstern samarbeidspart utenfor spesialisthelsetjenesten for innlagte pasienter som er meldt utskrivningsklare inkluderes i beregningsgrunnlaget for ISF. Det innføres STG(særtjenestegruppe) istedenfor DRG for samarbeidsaktiviteter innen somatikk. For psykisk helsevern og TSB gjøres ingen endring for 2022.

Digitale tjeneste

Økte vekter(refusjoner) for en del tjenester basert på mer kostnadsinformasjon.

Palliativ behandling inkl barnepalliasjon

ISF for palliativ behandling er oppdatert slik at det bedre dekker palliasjon for barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge legges til grunn.

Fødsler

Det opprettes to nye DRG-er for fødsler, der det også dreier seg om svangerskapsforgiftning.

Rehabilitering

Etter en gjennomgang av finansieringsordningen for rehabilitering i ISF er trimpunkt som inngår i sekundær rehabilitering oppdatert.

Særkode for identifisering av intensivpasienter

Opprettes særkode B0050 Intensivpasient for å få bedre beskrivelse av intensivbehandlingen. Kriterier for koden er som for innrapportering til Norsk Intensiv- og pandemiregister (NIPaR)

Pilot for medisinske kvalitetsregistre 

Pilot videreføres også i 2021.

Endringene er beskrevet i Grunnlagsdokumentet ISF-2022 som følger regelverket.

ISF-regelverk 2022 sett opp mot foreløpig regelverk fra oktober 2022

De vesentlige endringene fra foreløpig til endelig regelverk er:

 • Alle kostnadsvektene i somatikken er justert noe opp fordi kalibreringsgrunnlaget for de foreløpige vektene var satt for lavt.
 • Vekten for DRG 57A (større kjeveoperasjoner) er beregnet på nytt og er justert.
 • Ny særkode B0050 for intensivpasient etter nærmere kriterier angitt i regelverket.
 • Prosedyrekode for eggdonasjon er korrigert til LCW31K fra foreløpig regelverk.

Se endringslogg som er publisert sammen med regelverket.

Presentasjon fra møtet om foreløpig ISF-regelverk 19.oktober

Endringer i kodeverkene fra 2022 

 

Regelverk 2021

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2021 med vedlegg.

Vedlegg:

ISF-regelverket regulerer overføringer på drøyt 40 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

Enhetsprisen er satt til 46 719 kroner for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.
Enhetsprisen for psykisk helsevern og TSB er satt til 3 223  kroner. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen. 

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2021. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. 

Nye kostnadsvekter

DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter, samt TFG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2019 for somatikken fra alle helseforetakene.  For psykisk helsevern og TSB utsettes implementering av KPP-baserte vekter til 2022.

Endringer i ISF 2021

Endringer i ISF- regelverket fra 2020 til 2021 framkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • Nye rapporteringsregler for video- og telefonkonsultasjoner. Denne aktiviteten grupperes likt og finansieres likt som fysiske konsultasjoner på poliklinikk. Se kapitlene 5.24, 6.22 og 7.10 i regelverket.
 • Utførende helsepersonell. Reglene for utførende helsepersonell er utvidet til å inkludere polikliniske kontakter med klinisk farmasøyt.
 • Pilot for medisinske kvalitetsregistre videreføres også i 2021
 • Tverrfaglige tiltak og sammensatte tjenester samme dag
  Tverrfaglig vurdering ved sammensatte problemstillinger utvides til også å gjelde tverrfaglig vurdering ved kjent hovedtilstand.
 • Persontilpasset medisin og kliniske studier
  Regelverket presiserer at behandlingsaktivitet kan rapporteres som ISF-aktivitet såfremt aktiviteten ikke finansieres gjennom privat betaling, særskilte prosjekt- og forskningsmidler, eller gjennom andre alternative finansieringsordninger. Det er etablert nye STG-er for pasientadministrert behandling som tar høyde for dette prinsippet.
 • Aggregeringsreglene
  Aggregeringsreglene for polikliniske kontakter er endret. Hovedregelen er fortsatt at kontakter som er registrert for samme pasient samme dag aggregeres til ett opphold. Det gjøres fortsatt noen unntak fra denne hovedregelen, men det tillates ikke lenger mer enn ett opphold i samme DRG samme dag.
 • Fysisk trening
  Fra 2021 vil fysisk treningsterapi inngå i beregningsgrunnlaget for ISF somatikk. Dette omfatter polikliniske kontakter med Z50.1 Annen fysikalsk behandling som hovedtilstand som vil gruppere til ny DRG 992O Fysisk treningsterapi som ledd i spesialisthelsetjenester til pasienter med somatiske lidelser.
 • Hjemmesykehus og ny rapporteringsmåte for innlagte pasienter

Den tekniske rapporteringen av innlagte i hjemmesykehus er endret ved at variabelen arenafleksibel ikke skal benyttes. I stedet registreres innleggelsen som postopphold og enhetstype Hjemmesykehus (kode 8 i type enhet) benyttes.

Endringene er beskrevet i ISF-2021 Grunnlagsdokumentet som følger regelverket.

ISF-regelverk 2021 sett opp mot foreløpig regelverk fra oktober 2020.

Den vesentlige endringen fra foreløpig til endelig regelverk er:

 • Rapporteringsreglene for video- og telefonkonsultasjoner er endret fra indirekte til direkte kontakter. Se nærmere i kapittel 5.24, 6.22 og 7.10.
 • Ny STG for legemiddelbehandling som overføres først februar 2021. Vekt er lik null fordi midlene ligger foreløpig i basisbevilgningen. Se kapittel 2.3 og grunnlagsdokumentet.
 • To nye særkoder for eggdonasjon. Se kapittel 6.31.
 • Enhetsrefusjonene er endret etter budsjettbehandlingen. Se kapittel 4.9.
 • Det er ellers mindre justeringer og presiseringer, og det vises således til endelig ISF-regelverk.

Regelverk 2020

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2020 med vedlegg.

Vedlegg:

ISF-regelverket regulerer overføringer på omlag 40 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

Enhetsprisen er satt til 45 808 kroner for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.
Enhetsprisen for psykisk helsevern og TSB er satt til 3160 kroner. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen. 

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2020. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. 

Nye kostnadsvekter

DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter, samt TFG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2018 fra alle helseforetakene. 

Endringer i ISF 2020

Endringer i ISF- regelverket fra 2019 til 2020 fremkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • Utførende helsepersonell. Reglene for utførende helsepersonell er utvidet til å inkludere polikliniske kontakter med stråleterapeut, sosionom, vernepleier, pedagog, barnevernspedagog, logoped og genetiker. For alle grupper helsepersonell som inngår i beregningsgrunnlaget er kravene uavhengig av DRG-grupperingen av de polikliniske kontaktene.
 • Telefonkonsultasjoner somatikk. Telefonkonsultasjoner innen somatikk vil inngå i beregningsgrunnlaget for ISF når de kommer til erstatning for en konsultasjon som ellers ville blitt gjennomført enten i spesialisthelsetjenestens lokaler, ambulant i fysisk møte mellom behandler og pasient eller som videokonsultasjon.
 • Tiltak som understøtter samhandling og harmonisering av regelverk med psykisk helsevern og TSB. Samarbeidsmøter og andre samarbeidskontakter med eksterne samarbeidsparter utenfor spesialisthelsetjenesten i beregningsgrunnlaget for ISF fra 2020. Teambasert oppfølging innen somatisk behandling som bidrar til mer helhetlige og sammenhengende pasientforløp på tvers av tjenestene inngår i beregningsgrunnlaget for ISF fra 2020.
 • Justering  i 2- årig pilot medisinske kvalitetsregistre. Et av kvalitetsregistrene er tatt ut (KOLS) og et nytt er tatt inn (fedmekirurgi). Ellers videreføres den 2-årige piloten som i 2019.
 • Tillegg for ambulant behandling. Reglene er tydeliggjort og justert. I DRG-listen fremkommer hvilke polikliniske tjenester som kan gi grunnlag for tillegget. Registreringsreglene her er også endret ved at særkode erstattes av administrativ kode (sted for aktivitet) i NPR-meldingen.
 • To nye tjenesteforløpsgrupper (TFG). Det dreier seg om to TFG-er for innsetting av hofteleddsprotese. I tillegg omfatter TFG-systemet dialysebehandling og utvalgt legemiddelbehandling i 2020.
 • Nye særtjenestegrupper (STG) som blant annet omfatter ny legemiddelbehandling (behandling av veksthormonforstyrrelser) , digital oppfølging av pasienter, samt samhandlingsaktiviteter m.m.
 • Digitale tjenester. STG-systemet er utvidet til å inkludere flere tjenester som utføres med innføring av ny teknologi og utførelsesmåte i spesialisthelsetjenesten, herunder tre nye grupper innen psykisk helsevern og TSB. 
 • Psykisk helsevern og TSB. Økning i ISF-andel (refusjonen). En går fra særkoder til NCMP-koder i 2020.
 • Terapeutisk blodtapping. Terapeutisk tapping og tapping av autologt blod, takst 703h overføres fra poliklinikkforskriften til ISF fra og med 2020.
 • Klinisk nevrofysiologi. Klinisk nevrofysiologi overføres til ISF fra og med 2020.  Dette gjelder aktivitet både hos offentlige og private poliklinikker. Aktuelle DRG-er vil være DRG 801X og 803R. Takster skal, i tillegg til prosedyrekoder, registreres for all klinisk nevrofysiologi også i 2020, selv om aktiviteten skal inngå i ISF.
 • Fundusfotografering og netthinneundersøkelse  som organiseres dels som en direkte og dels som en indirekte aktivitet gjennom øyehelseprogrammet vil inngå i ISF fra 2020 på samme måte som om tjenesten var utført på sykehus (direkte aktivitet).

Endringene er beskrevet i ISF-2020 Grunnlagsdokumentet som følger regelverket.

Regelverk 2019

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2019 med vedlegg.

ISF-regelverket 2019 (PDF)

Vedlegg:

Aktuelle rapporter om ISF-ordningen

2022:

2018:

2017:

2015:

Tidligere:

Kontroll og oppfølging av ISF

Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte og utvikle innsatsstyrt finansiering (ISF). I dette ligger også ansvar for kontroll og oppfølging for å se til at ISF-grunnlaget gir riktig finansiering.

​Helsedirektoratet gjør jevnlig analyser og kontroller av aktivitetsgrunnlaget for ISF-refusjon, både som en del av utviklingsarbeidet og som en del av kontrollrutinene. Direktoratet identifiserer ulike avvik og vurderer om det er grunnlag for å etablere en kontrollsak. I tilfeller der det reises tvil om medisinsk koding vil Helsedirektoratet som hovedregel melde saken til Avregningsutvalget for vurdering. 

Helsedirektoratet behandler også flere andre saker enn de som går til vurdering i Avregningsutvalget. Det kan dreie seg om saker som kommer inn til direktoratet fra sektoren (helseforetak, institusjoner m.v.), saker som i større grad dreier seg om administrative og organisatoriske forhold, samt saker som tidligere er behandlet i Avregningsutvalget og som krever videre oppfølging.

Helsedirektoratet gir en tilrådning om endelig ISF-avregning til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oktober/november, etter et gitt aktivitetsår. HOD foretar endelig beslutning om avregning og tar dette videre i styringslinja med de regionale helseforetakene. 

Om DRG-systemet (diagnoserelaterte grupper)

KONTAKT

drginfo@helsedir.no

Først publisert: 11.02.2019 Sist faglig oppdatert: 17.10.2022 Se tidligere versjoner