Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk

Gjeldende og tidligere regelverk for innsatsstyrt finansiering.

ISF-informasjonsmøte 11. juni 

Helsedirektoratet inviterer til ISF-informasjonsmøte tirsdag 11 juni kl 10-12.30.

Program

1000-1015 Om ISF-ordningen og oppfølging av Nasjonal helse- og samhandlingsplan

1015-1130 Nytt i ISF for 2025

  • Forenkling av ISF-regelverk (inkl oppdrag fra HOD knyttet til gjennomgang av rapporteringskrav i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling)
  • Endringer i ISF 2025 med utgangspunkt i innspill fra RHF-ene
    • Digitale helsetjenester
    • Tjenesteforløp (TFG)
    • Annet

1130-1200 Pause med enkel servering

1200-1230 Nytt i kodeverkene (ved avdeling kodeverk)

Lenke for digital deltakelse sendes ut i forkant av møtet.

Påmelding

Påmeldingslenke

 

Neste møte vil avholdes tirsdag 15. oktober.

 

ISF-regelverk 2024

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2024 med vedlegg.

ISF-regelverket regulerer overføringer på om lag 39 milliarder kroner for 2024 fra staten til de regionale helseforetakene (RHF-ene).

Enhetsrefusjon i 2024:

  • Somatikk 52 248 kr.
  • PHV og TSB 3 675 kr

Kapittel 2 i regelverket gir en oversikt over endringer fra 2023 til 2024.

Informasjonsmøte om ISF 2024 – oktober

 

Endringer i kodeverkene fra 2024 (e-helse) – oktober

Regelverk 2023

ISF-regelverket regulerer overføringer på om lag 37 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

Regelverk 2022

ISF-regelverket regulerer overføringer på omlag 43 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

Aktuelle rapporter om ISF-ordningen

2022:

2018:

2017:

2015:

Tidligere:

Kontroll og oppfølging av ISF

Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte og utvikle innsatsstyrt finansiering (ISF). I dette ligger også ansvar for kontroll og oppfølging for å se til at ISF-grunnlaget gir riktig finansiering.

​Helsedirektoratet gjør jevnlig analyser og kontroller av aktivitetsgrunnlaget for ISF-refusjon, både som en del av utviklingsarbeidet og som en del av kontrollrutinene. Direktoratet identifiserer ulike avvik og vurderer om det er grunnlag for å etablere en kontrollsak. I tilfeller der det reises tvil om medisinsk koding vil Helsedirektoratet som hovedregel melde saken til Avregningsutvalget for vurdering. 

Helsedirektoratet behandler også flere andre saker enn de som går til vurdering i Avregningsutvalget. Det kan dreie seg om saker som kommer inn til direktoratet fra sektoren (helseforetak, institusjoner m.v.), saker som i større grad dreier seg om administrative og organisatoriske forhold, samt saker som tidligere er behandlet i Avregningsutvalget og som krever videre oppfølging.

Helsedirektoratet gir en tilrådning om endelig ISF-avregning til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oktober/november, etter et gitt aktivitetsår. HOD foretar endelig beslutning om avregning og tar dette videre i styringslinja med de regionale helseforetakene. 

Om DRG-systemet (diagnoserelaterte grupper)

KONTAKT

drginfo@helsedir.no

Først publisert: 11.02.2019 Siste faglige endring: 08.03.2024 Se tidligere versjoner