Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk

Gjeldende og tidligere regelverk for innsatsstyrt finansiering.

Informasjonsmøte om foreløpig ISF-regelverk fra 2020

Tid:        17. oktober fra kl 10 - 14 

Sted:     Hjerterommet i Helsedirektoratet på Storo, Vitaminveien 4

10.00-10.10        Innledning

10.10-11.30        Foreløpig ISF - regelverk fra 2020

                               - Utviklingsområder og regelverk somatikk og psykisk helsevern/TSB

                               - Grupperingslogikk: DRG-, STG- og TFG-systemet

                               - Kostnadsberegninger og KPP

11.30-12.00        Enkel lunsj

12.00-12.20        Foreløpig ISF-regelverk fra 2020 fortsetter

12.20- 12.50       Nytt fra Direktoratet for e-helse: Kodeverkene med mer

12.50- 13.15       Informasjon fra avdeling Helseregister

13.15-14.00       Tid til tema og spørsmål om dagens tema       

       

 

Tidsangivelsene er tentative. Temaene knyttet til DRG-STG-ISF presenteres samlet for somatikk og psykisk helsevern/TSB i møtet. Prosessen omkring utvikling av KPP for psykisk helsevern/TSB blir omtalt under kostnadsberegninger og KPP. Presentasjonene fra møtet blir lagt ut på våre nettsider snarlig etter møtet.

Informasjon om videooverføring:

For å delta på video gjennom Norsk helsenett benyttes nummer 998813. For de utenfor Norsk helsenett: 998813@uc.nhn.no

Ring opp fra kl 09.40 og senest 09.55. Vi kan ikke hjelpe med det lokale oppkoblingsutstyret, så vennligst test utstyret på forhånd.  Ved problemer kan evnt teknisk kontaktperson nås;  Bjørn Theodor Halle mobil 928 87974

Alle må slå av lyden på mikrofonen for ikke å forstyrre på linjen under møtet.

Det er fordelaktig at en samler seg på sine enheter/virksomheter slik at det ikke blir unødvendig mange oppkoblinger (som erfaringsmessig gir mere tekniske utfordringer). Så er det jo også hyggelig å sitte sammen.

Presentasjoner fra ISF-informasjonsmøte 12. juni 2019:

Regelverk 2019

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Her presenteres ISF-regelverket for 2019 med vedlegg.

ISF-regelverket 2019 (PDF)

Vedlegg:

ISF-regelverket regulerer overføringer på omlag 37,8 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.

Enhetsprisen er satt til 44 654 kroner for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.
Enhetsprisen for psykisk helsevern og TSB er satt til 2 747 kroner. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen. 

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2019. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. 

Nye kostnadsvekter

DRG-, STG- og TFG- listene omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter for de respektive fagområdene. Nytt i 2019 er vedlegg TFG-liste som omfatter tjenesteforløpsgrupper, se nærmere om dette i grunnlagsdokument og regelverk. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2017 fra alle helseforetakene. 

Endringer i ISF 2019

Endringer i ISF- regelverket fra 2018 til 2019 fremkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • Nytt nivå for finansiering- tjenesteforløpsgrupper (TFG) - i 2019 omfatter dette dialysebehandling og utvalgt legemiddelbehandling.
 • Nye særtjenestegrupper (STG) som blant annet omfatter legemiddelbehandling, digital oppfølging av pasienter m.m.
 • Øyeblikkelig hjelp-tilstander. Fra 2019 har en videreutviklet modellen der en har en ytterligere harmonisering av finansieringen mellom behandling av utvalgte øyeblikkelig hjelp tilstander som skjer som poliklinikk, dag- eller døgnbehandling. I 2019 faller krav om bruk av særkoder bort. 
 • Digitale tjenester. STG-systemet er utvidet til å inkludere flere tjenester som utføres med innføring av ny teknologi og utførelsesmåte i spesialisthelsetjenesten. 
 • Bruk av data fra oppgjørsordningen for H-resept. Fra 2019 er det lagt opp til at data fra oppgjørsordningen for H-resept skal brukes som grunnlag for ISF-finansieringen. 
 • For videokonsultasjoner innen somatikk inkluderes fra 2019 også andre helsepersonellgrupper enn lege i ISF-grunnlaget.
 • Psykisk helsevern og TSB. Ingen endringer i regelverket men økning i ISF-andel (refusjonen)
 • Pilot- ISF for registrering i utvalgte medisinske kvalitetsregistre. Det innføres en prøveordning i ISF, hvor de regionale helseforetakene mottar ISF-refusjon per registrerte pasient i utvalgte medisinske kvalitetsregistre. Målet er å stimulere til økt dekningsgrad i kvalitetsregistrene.
 • Pilot- ISF for utvalgte prosedyrer for avtalespesialister - det tas sikte på, som en forsøksordning, å utvide ISF-ordningen til også å omfatte enkelte prosedyrer utført av avtalespesialister.

Endringene er beskrevet i ISF-2019 Grunnlagsdokumentet som følger regelverket.

Presentasjon fra møte 18. oktober 2018 (PDF)

Regelverk 2018

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB. Her presenteres ISF-regelverket for 2018 med vedlegg.

ISF-regelverket 2018 (PDF)

Vedlegg:

Ved en feil har DRG 530 (Større plastikkirurgi etter stort vekttap) og 531 (Annen plastikkirurgi etter stort vekttap) byttet vekt i DRG-listen somatikk for 2018 som ble publisert i desember 2017. Dette er nå rettet opp og listen er publisert på nytt (vedlegget under). Feilen vil også bli rettet i NPK før første tertialrapportering. 

ISF-regelverket regulerer overføringer på omlag 36 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene. Enhetsprisen er satt til 43 428 kroner for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen, resten finansieres gjennom basisbevilgningen.

Enhetsprisen for psykisk helsevern og TSB er satt til 2 354 kroner. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen.

ISF-ordningen er fortsatt to-delt i 2018. Det betyr i praksis at midlene holdes adskilt mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB. Det sikrer bedre aktivitets- og kostnadskontroll idet ISF for psykisk helsevern/TSB fortsatt er i en omleggingsfase.

Nye kostnadsvekter

Vedlegg A (1 og 2) og vedlegg B (1 og 2) - i regelverket omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Det omfatter både DRG-vekter og STG-vekter for de respektive fagområdene. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med basis i KPP-data fra 2016 fra alle helseforetakene.

Endringer

Endringer i ISF- regelverket fra 2017 til 2018 fremkommer i kapittel 2, samt i grunnlagsdokumentet som følger regelverket. Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • Kostnadsvekter beregnet med basis i KPP-data som er sykehusenes egne data

 • Dagkirurgi Utvalgte DRG-er med samme tjenesteinnhold (prosedyrer) gis samme vekt uavhengig av om det gis som dag- eller døgnkirurgi

 • Nye behandlingsmetoder. Det er inkludert legemiddelbehandling innen flere kreftområder, samt behandling med PAH-legemidler. Videre er det lagt til rette for at nye legemidler som besluttes innført kan inkluderes i ISF i løpet av året

 • Ambulant virksomhet innen somatikk. Det gis et tillegg for ambulant virksomhet innen somatisk spesialisthelsetjeneste, tilsvarende som for poliklinisk ambulant virksomhet innen psykisk helsevern og TSB

 • Utførende helsepersonell. Optikere og ortoptister er inkludert i ISF for selvstendige konsultasjoner.

 • Palliative tjenester. Endrede rapporteringsregler

 • Øyeblikkelig-hjelp pasienter. Nye særkoder på utvalgte områder innen medisinsk fagområde. Særkodene gir en endret gruppering fra polikliniske DRG-er til ØH-Dag-DRG med høyere vekt.

Det vises for øvrig til grunnlagsdokumentet som publiseres sammen med ISF-regelverket. En oversikt over DRG-logikkendringer fremkommer også her. 
ISF-regelverket vil kun publiseres elektronisk.

Presentasjon fra møte 17. oktober 2017 om ISF 2018 (PDF)

Regelverk 2017

ISF-regelverket 2017

Regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF) 2017 har virkning fra 1.1.2017.

Merk at i DRGListe2017 for psykisk helsevern og TSB (Vedlegg B1) er syntaksen for DRG-kode endret slik at andre karakter i koden alltid er "D".

Vedlegg:

Regelverk for ISF 2017

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB.

ISF-regelverket regulerer overføringer på drøyt 34 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene. Enhetsrefusjonen er satt til 42 753 kroner.

Endelig NPK (Norsk pasientklassifisering), inkludert DRG-grouper, vil bli publisert ultimo januar 2016.

Nye kostnadsvekter

Vedlegg A og vedlegg B - i regelverket omfatter oppdaterte kostnadsvekter for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Kostnadsvektene er beregnet av Helsedirektoratet med grunnlag i kostnads- og pasientdata i 2015 fra 22 helseforetak.

Endringer

Endringer i ISF- regelverket fra 2016 til 2017 fremkommer i kapittel 2 og 3 . Av viktigste ISF-endringer nevnes:

 • utvidelse av ISF til også å omfatte psykisk helsevern og TSB
 • utvidelse av ISF til å omfatte mer legemiddelbehandling
 • ellers mindre endringer og justeringer

En oversikt over DRG-logikkendringer for somatikk fremkommer i kapittel 2.2. For psykisk helsevern og TSB er det utarbeidet et grunnlagsdokument, «ISF-PHV&TSB – Grunnlagsdokument for regelverk m.v.» som beskriver grunnlaget for regelverket, grupperingsregler samt premissene for kostnadsvektberegningene. Dette dokumentet publiseres sammen med ISF-regelverket.

Utsending av ISF-regelverket

ISF-regelverket vil bli trykket og sendt ut som tidligere. Dette vil skje primo januar.

Helsedirektoratets uttalelser om regelverket m.m.

2018:

2017:

2016:

2015:

Tidligere:

Kontroll og oppfølging av ISF

Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte og utvikle innsatsstyrt finansiering (ISF). I dette ligger også ansvar for kontroll og oppfølging for å se til at ISF-grunnlaget gir riktig finansiering.

​Helsedirektoratet gjør jevnlig analyser og kontroller av aktivitetsgrunnlaget for ISF-refusjon, både som en del av utviklingsarbeidet og som en del av kontrollrutinene. Direktoratet identifiserer ulike avvik og vurderer om det er grunnlag for å etablere en kontrollsak. I tilfeller der det reises tvil om medisinsk koding vil Helsedirektoratet som hovedregel melde saken til Avregningsutvalget for vurdering. 

Helsedirektoratet behandler også flere andre saker enn de som går til vurdering i Avregningsutvalget. Det kan dreie seg om saker som kommer inn til direktoratet fra sektoren (helseforetak, institusjoner m.v.), saker som i større grad dreier seg om administrative og organisatoriske forhold, samt saker som tidligere er behandlet i Avregningsutvalget og som krever videre oppfølging.

Helsedirektoratet gir en tilrådning om endelig ISF-avregning til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i oktober/november, etter et gitt aktivitetsår. HOD foretar endelig beslutning om avregning og tar dette videre i styringslinja med de regionale helseforetakene. 

Om DRG-systemet (diagnoserelaterte grupper)

KONTAKT

drginfo@helsedir.no

 

 

 

 

 

Først publisert: 11.02.2019 Sist endret: 18.01.2019