Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

DRG-systemet

Definisjonstabeller samt informasjon om hvordan DRG-systemet er bygget opp og hvilke kriterier som kreves for å endre systemet.

DRG-logikk definisjonstabeller

Samlet endringsdokumentasjon for definisjonstabellene (XLS)

For en beskrivelse av hvordan du leser DRG - definisjonstabellene og hvordan du kan gå fram for å finne ut hvilken DRG ulike diagnosekoder og prosedyrekoder kan gruppere til, se veiledning til DRG- definisjonstabellene (PDF).

​Fil​Forklaring
DefinitionData DRG PR1a 2024 (Excel)   publisert 19.12.2023Tabeller som danner grunnlag for DRG-logikk 2024, somatikk og PHV/TSB.

DefinitionData DRG PL1a 2024 (Excel)

publisert 16.10.2023

Tabeller som danner grunnlag for DRG-logikk 2024, somatikk og PHV/TSB. Foreløpig versjon.

DefinitionData DRG PR1b 2023 (Excel)

publisert 31.03.2023

Tabeller som danner grunnlag for DRG-logikk 2023, somatikk og PHV/TSB.

DefinitionData DRG 2023 PL1a (Excel) 

publisert 17.10.2022

Tabeller som danner grunnlag for DRG-logikk 2023, somatikk og PHV/TSB. Foreløpig versjon.

DefinitionData DRG 2022 PR1b (Excel) 

publisert 24.08.2022

Tabeller som danner grunnlag for DRG-logikk 2022, somatikk og PHV/TSB.

DefinitionData DRG 2022 PL1a (Excel)

publisert 18.10.2021

Tabeller som danner grunnlag for DRG-logikk 2022, somatikk og PHV/TSB. Foreløpig versjon.

​​Norske DRG-definisjonstabeller – Lisens (PDF)

​​Dokument som inneholder den avtalen du og din virksomhet aksepterer ved å laste ned eller ta i bruk DRG-definisjonstabellene

 

Om DRG-systemet​

Diagnoserelaterte grupper (DRG) er et pasientklassifiseringssystem hvor sykehusopphold eller polikliniske konsultasjoner i somatiske institusjoner klassifiseres i grupper som er medisinsk meningsfulle og ressursmessig tilnærmet homogene.

DRG prøver å håndtere en kompleks virkelighet, hvor pasienter har tusenvis av ulike diagnoser og like mange ulike behandlinger. Alle pasienter kan klassifiseres ved dette systemet. I stedet for antall opphold, brukes antall DRG-poeng som aktivitetsmål.

DRG gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene. Systemet gjør det også mulig å sammenligne sykehus, selv om disse skulle behandle helt ulike pasienter.

DRG gir både medisinsk og økonomisk informasjon. Pasienter plassert i samme gruppe skal ligne hverandre medisinsk og bruke tilnærmet like mye ressurser. 

Store forskjeller mellom DRG-gruppene 

Det er stort spennevidde mellom grupper i DRG. Man kan ha egen gruppe for enkeltprosedyre (som for eksempel innleggelse av ventilasjonsrør i trommehinnen eller dialyse). Man kan også ha én og samme gruppe som inneholder alle typer operasjoner av pasienter med en infeksjonssykdom. 

DRG brukes på gruppenivå. Dette gjelder både ressursbruk og aktivitet. For enkeltpasienter eller undergrupper er det derfor vanlig at ressursbruken er forskjellig fra gjennomsnittet. 

DRG-gruppering

DRG-gruppering betyr at hver behandlet pasient blir plassert i en DRG. Grupperingen gjøres ut i fra de data som registreres om pasientene i sykehusenes pasientadministrative datasystem. Gruppering til DRG skjer ved hjelp av et dataprogram. Man kan derfor ikke selv ”velge” en DRG. 

De sentrale variablene for DRG-klassifisering er:

 • Diagnoser
 • Prosedyrer (operasjoner med mer)
 • Kjønn
 • Alder
 • Utskrivningsstatus

Diagnoser/tilstander

Hovedtilstanden (= pasientens hovedtilstand kodet etter ICD-10) har stor betydning for korrekt DRG-plassering ved at den styrer det første valget til rett organsystem. 
Bitilstander (= andre tilstander kodet etter ICD-10) har mindre betydning. Variabelen styrer i all hovedsak valget mellom komplisert eller ukomplisert DRG. 
Kodeveiledningen som Helsedirektoratet publiserer årlig regulerer hvordan hovedtilstand skal velges, og hva som skal registreres som andre tilstander.

Prosedyrer (operasjoner m.m.)

Kirurgisk behandling påvirker DRG-plassering ved at pasienter som er operert plasseres til en «kirurgisk» DRG, i stedet for en «medisinsk». Hvilken av de kirurgiske gruppene som velges, er avhengig av inngrepets art og hvilke diagnoser pasienten har. 
En sjelden gang er behandlingen alene tilstrekkelig for DRG-plassering. Eksempel på dette er nyretransplantasjon.

Det finnes en rekke mindre kirurgiske inngrep som ikke regnes som operasjoner. Selv om disse er foretatt, bestemmes DRG-plassering av diagnoser alene.

Pasientens alder

Når alder brukes som kriterium, samles pasienter med samme type diagnose og/eller samme type behandling i egen aldersgruppe. Den vanligste bruk av aldersvariabelen er at man skiller mellom pasienter under og over 18 år. Spedbarn har i tillegg helt eget utvalg av DRG-er.

Pasientens kjønn

De fleste DRG-er er upåvirket av pasientens kjønn. Eksempler på det motsatte er DRG-er i organsystemer som enten tilhører menn eller kvinner: 
HDG 12: Sykdommer i mannlige kjønnsorganer 
HDG 13: Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 
HDG 14: Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid

Utskrivningsstatus

Om pasienten er skrevet ut levende eller død, eller overført til annen institusjon, påvirker DRG-plasseringen i noen tilfeller. 
For eksempel håndteres pasienter med hjerteinfarkt som er utskrevet død forskjellig fra pasienter som er utskrevet i live.

Andre variabler

Liggetid kan også unntaksvis påvirke DRG-plasseringen. Det skilles for eksempel mellom pasienter som har blitt behandlet for hjerteinfarkt og skrives ut i løpet av tre døgn, og pasienter som ligger inne lenger for samme sykdom.

Kreftdiagnose påvirker ofte grupperingen ved at man skiller mellom ondartede og godartede tilstander ved samme type behandling eller diagnostikk.

Medisinske/kirurgiske DRGer

​Tradisjonelt skilles det mellom medisinske og kirurgiske DRGer og mellom kompliserte og ukompliserte DRG-er. Det er også utviklet DRGer som kun er ment for polikliniske pasienter. 

Pasienter med samme type problemer kan behandles ulikt. For å ta høyde for dette har man etablert «kirurgiske» og «medisinske» DRG-er. 
​Hvis en operasjon er utført under sykehusoppholdet, grupperes pasienten i kirurgisk DRG. Hvis ikke, blir resultatet medisinsk DRG.

Med operasjon mener man en prosedyre som vanligvis utføres i operasjonsstue. Alt annet oppfattes som mindre inngrep og disse påvirker ikke i samme grad DRG-plasseringen

DRG-finansiering

DRG brukes ofte som grunnlag for aktivitetsbasert finansiering, som for ISF-ordningen i Norge. Forutsetningen er at det er beregnet kostnadsvekter for hver DRG. Hvordan DRG brukes varierer fra land til land. 

DRG tar hensyn til alle sykehusets kostnader, herunder medisinsk service og administrasjon, med mer. Det er dermed flere som har "aksjer" i de DRG-poengene som sykehuset genererer, ikke bare den avdelingen som skriver ut pasienten. 

Nordisk samarbeid

Nordiske land samarbeider om utvikling og vedlikehold av DRG-systemet for døgn og dagbehandling. For dette formål er det etablert en ekspertgruppe med kompetanse innenfor medisin, økonomi og kode- og klassifikasjonssystemer fra de ulike landene. 
​Gruppen behandler innspill fra ulike land og utarbeider endringsforslag til NordDRG-systemet basert på disse. Når forslag forberedes til diskusjon, brukes som regel aktivitets- og kostnadsdata fra flere land.

Til slutt forelegges godkjente forslag til styringsgruppen for beslutning. Alle nordiske land er representert i styregruppen.

Samarbeidet omfatter ikke poliklinikk. Innenfor poliklinikk har hvert land sitt eget DRG-system.

Nordisk Casemix Center (nordcase.org) i Finland arbeider på oppdrag fra de nordiske landene for administrering av rutiner med årlig oppdatering og koordinering av NordDRG-systemet. Senteret har ansvaret for vedlikehold av definisjonstabeller for både den nordiske versjonen av NordDRG og for alle nasjonale versjoner, herunder den norske.  

Endringer i DRG-systemet

Oversikt over endringer i DRG-struktur og grupperingsregler de seneste år:

Endringer i DRG-systemet 2008-2024 (XLS)

Siden 1999 har vi i Norge benyttet NordDRG. De nordiske landene samarbeider i utviklingen av NordDRG, samtidig som de enkelte landene har mulighet til å kunne gjøre nasjonale tilpasninger.

​Det eksisterer derfor nasjonale varianter av NordDRG i hvert av de nordiske landene, som  er tilpasset i forhold til nasjonale utgaver av primærkodeverkene.

Den årlige oppdateringen av DRG-systemet baseres på primært tre forhold; 

 • nye kodeverk (eller nye koder) tas i bruk,
 • retting av feil og mangler, eller
 • endringer i behandlingspraksis eller kostnadsforhold.

Alle forslag om endringer av DRG-systemet vurderes opp mot følgende kriterier: 

 • endringen er relevant for hele systemet, også med tanke på fremtiden
 • endringen er motivert av bedre klinisk relevans, bedre kostnadshomogenitet eller begge
 • endringer motivert av bedre kostnadshomogenitet skal ikke føre til dårligere klinisk relevans
 • endringer motivert av bedre klinisk relevans skal ikke føre til lavere kostnadshomogenitet
 • endringen skal ikke føre til en ukontrollert økning i antall DRG-er 

DRGWebAPI

API-ets formål

Helsedirektoratets DRGWebAPI lar brukere i og utenfor Helsedirektoratet teste DRG-gruppering av ulike pasientbehandlingstilfeller, basert på norske grupperingsregler og kodeverk.

Behovene er ulike avhengig av brukersted. Gjennom deling av Helsedirektoratets nasjonale grupperingsverktøy, oppnår vi grunnlag for enhetlig kommunikasjon og dialog om grupperingsresultater, mulige feil og forbedrings­punkter i grupperingssystemet. Felles rammeverk er særlig viktig for å kunne ha effektiv dialog om forslag til endringer i DRG-systemet.

Formålet er ikke formelle økonomiske beregninger knyttet til ISF-ordningen eller andre finansieringsordninger.

Lisens og vilkår for bruk

API-et kan brukes av alle, vederlagsfritt og uten registrering.

Det er ikke anledning til å benytte API-et tilknyttet systemer for formell medisinsk koding i offentlig finansiert helsetjeneste. Det er heller ikke anledning til å anvende API-et i applikasjoner eller systemer som på annen måte kan bidra til å undergrave reglene for medisinsk koding. Systemleverandører som implementerer tar i bruk API-et som grunnlag for grupperingsfunksjonalitet i egne systemer, plikter på oppfordring fra Helsedirektoratet å gi fullt innsyn i disse systemenes funksjonalitet.

API-et er gjort tilgjengelig «som det er», uten garantert leve- og oppetid, og uten garanti mot feil. Helsedirektoratet tilbyr ikke support eller brukerstøtte utover herværende dokumentasjon.

Overordnet struktur

DRG.WebAPI er basert på samme DRG-grupperingskomponent som inngår i programvaren NPK. Ulike sett av definisjonsdata danner utgangspunkt for ulike versjoner av grupperingslogikk.

API-et har to hovedfunksjoner:

 • Versjonsoversikt
 • Gruppering med valgt grupperingsversjon

Alle resultater gis i json-format. 

Versjonsoversikt [/versjoner]

Denne funksjonen gir oversikt over hvilke grupperingsversjoner (versjoner av definisjonsdata) som til enhver tid er støttet i API-et. Det vil si hvilke versjoner det er mulig å gjennomføre gruppering med.

Modell:

FeltnavnDatatype​Forklaring​
​Id​string, optionalId som benyttes for angivelse av de ulike grupperingsversjonene (versjon av definisjonsdata)​
​Beskrivelse​string, optional​Nærmere versjonsangivelse. Samme versjonsnavn som på de underliggende json-filene som inneholder definisjonsdata. Dette korresponderer med navnene benyttet ifm. konfigurasjon av NPK.


Eksempel:

https://drgwebapi.helsedirektoratet.no/versjoner


Eksempelresultat:
[{
"Id": "2015",
"Beskrivelse": "DefinitionData_NOR_2015_PR1cN"
}, {
"Id": "2016",
"Beskrivelse": "DefinitionData_NOR_2016_PR1cN"
}, {
"Id": "2017",
"Beskrivelse": "DefinitionData_NOR_2017_PR1aN"
}]

Gruppering [/Grupper/{versjonsId}/{drgstreng}]

Modell:

​FeltnavnDatatype​Forklaring​
​Result​string, optional​Hovedresultat; DRGKode.
AlternateResult​string, optional​Alternativ DRGKode
​Code​string, optional​Returkode
​GroupingRule​string, optional​Grupperingsregel (ORD)
​MajorDiagnosticCategory​string, optional​Hoveddiagnosegruppe; HDG


Eksempel:
https://drgwebapi.helsedirektoratet.no/Grupper/2017/1,10000,H,5,,J13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GBB00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Eksempelresultat:
{
"Result": "483",
"AlternateResult": null,
"Code": "0",
"GroupingRule": "400D30080",
"MajorDiagnosticCategory": "40"
}

Oppbygning av DRG-grupperingsstrengen

DRG-grupperingskomponenten som ligger til grunn for API-et, grupperer de enkelte case basert på en normalisert informasjonsmodell (CaseData-objekt). DRG-grupperingsstrengen som benyttes ved kall av API-et, blir restrukturert til data i henhold til denne informasjonsmodellen før selve grupperingen finner sted.

Grupperingsstrengen er bygget opp som en kommaseparert liste med 165 felt (164 komma).

​Beskrivelse av strengelementFelt​Gyldige verdier​Referanse til CaseData-objektet​
​Pasientens kjønn som rapportert for episoden​1​1: Mann
2: Kvinne
​Sex
​Et uttrykk for pasientens alder målt i dager​2Heltall, 0 eller større. Høy presisjon for nyfødte, omtrentlig for andre.​​Age
​Måten epsioden avsluttes på​3​H: Vanlig
E: Død
R: Overført annen enhet i spesialisthelsetjenesten
​DischargeMode
​Episodens varighet​4​0: Poliklinisk kontakt
1: Innleggelse uten overnatting
2: Innleggelse med 1 overnatting (2 dager)
n: Innleggelse med n-1 overnattinger (n dager
​Duration
​Disponibelt felt​5​Alfanumeriske streng. Kan være tomt.​Ingen forutsatt relasjon
​Tilstander (30 kodepar; to felt per par)​6-65​Alfanumeriske koder (ICD-10-koder og for spesielle formål DRG-koder). Hovedtilstand må være angitt i første par (felt 6 og 7).​Code med CodeNumber 1 og 2 fra Diagnosis med DiagnosisNumber 1-30. Fraværende verdier representeres som tomme felt. Ved multippel koding skal etiologi være angitt i første posisjon.
​Prosedyrer (100 prosedyrekoder)​66-165​Alfanumeriske koder (NCSP, NCMP, NCRP, nasjonale særkoder, takstkoder)​Code med CodeNumber 1 fra Procedure med ProcedureNumber 1-100. Fraværende verdier representeres som tomme felt.

 DRG grupperingsverktøy

DRG gruppering excel-verktøy (XLSM)

Grupperingsverktøyet (2022-versjon) er gjort tilgjengelig «som det er», uten garantert leve- og oppetid, og uten garanti mot feil. Helsedirektoratet tilbyr ikke support eller brukerstøtte. 

Endringsskjema

Ved forespørsler om nye DRG-er eller endringer i DRG-systemet skal dette skjemaet (DOC) benyttes.

Kontakt

drginfo@helsedir.no

INNSATSSTYRT FINANSIERING (ISF)

Gjeldende og tidligere ISF-regelverk inkl. DRG-liste

Særkoder somatikk og PHV/TSB (legemidler m.m.)

HELSEFAGLIGE KODEVERK

Helsefaglig kodeverk inkl. kodeveiledning (ehelse.no)

Først publisert: 14.02.2019 Siste faglige endring: 25.04.2024 Se tidligere versjoner