Særkoder

Særkoder brukes når gjeldende kodeverk ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere aktivitet. Formålet er å identifisere prosjekter, behandlinger, legemiddel eller annet.

Fil ​Forklaring

Særkoder 2019 (XLS)
- per 10. januar 2019

Listen inneholder særkoder for 2019 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. 

Endring 10.01.2019: Særkoder B0025-B0027 er fjernet, ugyldige fra 01.01.2019.

Listen for 2019 vil inneholde særkoder som skal brukes i henhold til beskrivelser og krav i ISF-regelverk, samt for legemiddel gitt i sykehus og som påvirker DRG-logikken. Fra og med 2019 vil oppgjørsdata for H-resept benyttes for pasientadministrerte legemidler slik at disse ikke lenger skal registreres med særkoder (se nærmere beskrivelse om denne endringen i ISF-regelverk og i grunnlagsdokumentet. For legemidler gitt i sykehus som det er ønskelig å registrere, og der det ikke finnes særkode, skal ATC-kode benyttes.

Særkoder 2018 (XLS)
- per 17. desember 2018

Listen inneholder særkoder for 2018 år samt kumulative endringer med gyldighetsperiode.
Det er opprettet nye særkoder slik at alle virkestoffer for legemiddelbehandling som RHF-ene har ansvar for har særkode. Særkodelisten er oppdatert etter endringer i RHF-enes finansieringsansvar per desember 2018, jf. vedlegg til blåreseptforskriften.

Legg merke til at legemiddel kan endre særkode i løpet av året. Dette gjelder i hovedsak legemiddel som ikke var tatt i bruk ved tidligere publiseringer av særkodelisten. Endring i særkode skyldes her at legemidlet har endret/fått fullstendig ATC-kode. 

 

KONTAKT

 drginfo@helsedir.no

 

AKTUELT

Helsefaglig kodeverk inkludert kodeveiledning (ehelse.no)

 

 

 

 

Først publisert: 19.02.2019 Sist endret: 19.12.2018