Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Regelverk for kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Regelverk KBF 2019

Kvalitetsbasert finansiering 2019 (PDF)

Endringer i KBF 2019

For 2019 er det i modellen for kvalitetsbasert finansiering inkludert nasjonale kvalitetsindikatorer som måler kvalitet for resultat, prosess og pasientopplevelse innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Det har vært noen endringer i indikatorsettet. Det er lagt til 10 nye indikatorer. De er som følger:

 • Pasienterfaring føde-barsel
 • Pasienterfaring barnediabetes
 • Pasienerfaring TSB - behandling
 • Pasienerfaring TSB - miljø
 • Pasienerfaring TSB - utbytte
 • Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer
 • Nye kreftpasienter i Pakkeforløp for 24 kreftformer
 • Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren (carotisstenose)
 • Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)
 • Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina (åreforkalkning)

Poengfordelingen er endret innen indikatorgruppene, men poengfordelingen mellom indikatorgruppene er uendret. I arbeidet med KBF 2019 har det vært noen utfordringer som har betydning for utfallet, nedenfor orienteres det kort om de viktigste:

 1. Brukererfaringsindikatorene: FHI videreførte ikke undersøkelsen «Pasienterfaringer med sengeposter for voksne på norske sykehus» for 2016. Denne undersøkelsen danner grunnlaget for brukererfaringsindikatorene. Det var derfor ikke tilgjengelig relevant data til KBF 2019, og disse indikatorene ble tatt ut av modellen.
 2. Det var ikke tilgjengelig data for indikatorene som målte andel (%) pasienter med spesifisert diagnoser TSB og PHV, og disse indikatorene ble tatt ut av modellen.
 3. Indikatoren "5 års overlevelse prostatakreft" ble byttet ut med indikatoren "5 års relativ overlevelse prostatakreft". 
 4. Datakompletthet: I kvalitetsbasert finansiering benyttes datakompletthet som et eget prestasjonsmål, hvor RHF-ene får poeng basert på om de har god nok datakompletthet på de ulike indikatorene. I tillegg benyttes datakompletthet som et kriterium for uttelling på de andre tre prestasjonsmålene i KBF. I KBF 2019 er det innført en ny metode for å belønne prestasjonsmålet datakompletthet. Vi henviser til regelverket for detaljer.

Om KBF 

 • Formålet er å bidra til høyere måloppnåelse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.
 • Det er bevilget 552,1 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019.
 • KBF kommer i tillegg til eksisterende finansieringsordninger; basisbevilgning, Innsatsstyrt finansiering (ISF) og helserefusjoner.

 

Først publisert: 19.02.2019 Sist faglig oppdatert: 04.02.2019