Genterapi

Regulering av genterapi. Godkjenning av genterapi for bruk i ordinær klinisk behandling og i kliniske studier.

Om genterapi

Bioteknologiloven definerer genterapi som overføring av genetisk materiale til humane celler for medisinske formål eller for å påvirke biologiske funksjoner. Definisjonen av genterapi i bioteknologiloven er mer omfattende enn definisjonen i legemiddellovgivningen (EU-direktivet om avanserte terapier).

Bioteknologiloven gjelder både klinisk utprøving av nye preparater og bruk av genterapi med sentral godkjenning i EU og Norge (markedsføringstillatelse fra Legemiddelverket).  

Ifølge bioteknologiloven kan genterapi bare brukes i behandling av alvorlig sykdom, eller for å hindre at alvorlig sykdom oppstår. Genterapi på kjønnsceller, embryo eller fostre er forbudt.

Godkjenning av genterapi for bruk i ordinær behandling

Tre godkjenningsprosesser er nødvendig før genterapi kan tas i bruk i Norge:

 1. Markedsføringstillatelse (MT) i Norge. Ansvarlig myndighet: Legemiddelverket.
 2. Godkjenning etter bioteknologiloven. Ansvarlig myndighet: Helsedirektoratet.
 3. Beslutning om bruk i offentlig spesialisthelsetjeneste: Beslutningsforum for nye metoder. (Genterapier som har MT og er godkjent etter bioteknologiloven kan brukes i private sykehus med godkjenning etter bioteknologiloven § 7-1 selv om de ikke tas i bruk i den offentlige spesialisthelsetjenesten).

I tillegg må virksomheten som skal utføre behandlingen (ikke legemiddelfirmaet som innehar markedsføringstillatelsen) være godkjent for genterapi etter bioteknologiloven § 7-1.

Genterapi med GMO

Hvis genterapien inneholder en genmodifisert organisme (GMO), kan virksomheten som skal utføre behandlingen ha behov for godkjenning for innesluttet bruk etter genteknologiregelverket. Det gjelder for eksempel celler som er transfektert med virus, eller der genterapien benytter en virusvektor. Helsedirektoratet vurderer spørsmål om innesluttet bruk i forbindelse med en søknad om virksomhetsgodkjenning.
Godkjente genterapier er allerede vurdert etter reglene om utsetting av GMO.

Hvis genterapien innebærer bruk av genmodifiserte, humane celler, for eksempel autologe CAR-T celler, kreves også godkjenning etter celleforskriften, se nedenfor.

Prosedyre for godkjenning av nye genterapier i Norge (PDF)

Dokumentasjon til Helsedirektoratet

For godkjenning etter bioteknologiloven trenger Helsedirektoratet:

 • Beskrivelse av behandlingsformen/prinsippet for genterapi hvis dette ikke framgår tydelig av metodevarselet. Er det profylaktisk eller kurativ behandling, er det basert på immunmodulering av celler utenfor kroppen, injisering av antisense RNA eller DNA; annen form for genterapi.
 • Hvis genterapien inneholder en GMO: Kort omtale av risikovurdering fra EMA og ev. tiltak som er påkrevd.
 • Kopi av informasjonsskriv til pasientene. Det er krav om skriftlig samtykke til genterapi, jf. bioteknologiloven § 6-4.
 • Oppdatert, offentlig produktinformasjon: Kan være lenke til relevant informasjon på EPAR, publiserte studier hvor legemiddelet er brukt med annen indikasjon eller annet.

Søknad sendes til Helsedirektoratet ved avdeling helserett og bioteknologi: pbx160600ashb@helsedir.no

Helsedirektoratet oversender saken til Bioteknologirådet i tråd med Bioteknologiloven § 6-3.

Hvis genterapi inneholder levende celler
Virksomheten skal inngå skriftlige avtaler med tredjeparter (dvs. annen virksomhet i Norge eller utlandet) som skal utføre aktivitet som kan ha innvirkning på cellers og vevs kvalitet og sikkerhet. Dette fremgår av forskrift om håndtering av humane celler og vev § 9. Overføring av humane celler og vev til og fra land utenfor EØS-området krever dessuten godkjenning etter forskriften § 44.

Følgende genterapier med markedsføringstillatelse i EU og Norge er godkjent genterapi etter bioteknologiloven § 6-3:

Godkjenning av genterapi i kliniske studier

Alle kliniske studier med genterapi skal godkjennes av tre ulike instanser:

 1. Godkjenning etter regelverk om kliniske studier. Ansvarlig myndighet: Legemiddelverket
 2. Godkjenning etter bioteknologiloven § 6-3 før den tas i bruk i studien. Ansvarlig myndighet: Helsedirektoratet.
 3. Godkjenning etter helseforskningsloven. Ansvarlig myndighet: De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Helsedirektoratet vurderer risiko for pasienten og alvorlighet av sykdommen. Vi vurderer også informasjonen som gis til pasientene fordi det etter bioteknologiloven § 6-4 er krav om skriftlig samtykke for genterapi.

Virksomheter som skal gjennomføre kliniske studier med genterapi må ha godkjenning etter bioteknologiloven § 7-1 . Det er virksomheten og ikke firma som søker om denne godkjenningen når den kliniske studien er godkjent.

Helsedirektoratet trenger følgende dokumentasjon:

 • Studieprotokoll eller annet dokument som beskriver studien: Bruk gjerne prosjektbeskrivelsen og skjema som sendes til REK.
 • Beskriv behandlingsformen/prinsippet for genterapi: Er det profylaktisk eller kurativ behandling, er det basert på immunmodluering av celler utenfor kroppen (ex vivo), injisering av antisense RNA eller DNA; annen form for genterapi
 • Informasjon til pasienten: Vi trenger en kopi av pasientinformasjon/samtykkeskriv.
 • Referanser/publiserte studier: Hvis det finnes andre studier som bruker samme genterapi, ev. for andre indikasjoner, bør det refereres til dem. Hvis studiene er publisert bør de aktuelle publikasjonene legges ved. Hvis studien gjelder legemiddel som er godkjent for en annen indikasjon: Lenke til dokumentasjon for legemiddelet hos EMA /for eksempel. EPAR.

Helsedirektoratet oversender saken til Bioteknologirådet i tråd med bioteknologiloven § 6-3.

Spesielt om godkjenning av kliniske studier med genterapi som inneholder en genmodifisert organisme (GMO)

Hvis genterapiproduktet inneholder eller består av en genmodifisert mikroorganisme (GMO), er studien omfattet av genteknologiregelverket.

De fleste studier med genterapi som inneholder GMO skal vurderes etter reglene for utsetting av GMO. Miljødirektoratet har ansvar for denne delen av regelverket.

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Legemiddelverket har opprettet en felles postkasse for søknader om godkjenning av legemidler som inneholder GMO til kliniske studier. Legemiddelverket drifter denne postkassen: GMO@legemiddelverket.no.

Alle søknader om godkjenning til de ulike instansene, bør sendes inn samtidig til denne postkassen. Ordningen skal gi en mest mulig effektiv søknadsbehandling.

Helsedirektoratet trenger samme dokumentasjon som for andre studier (se over (lenke til informasjonsskriv når det kommer). I tillegg må dere levere:

 • En beskrivelse av GMOen: Er det genmodifiserte virus, bakterier eller celler i kultur (hva slags), kan den replikere eller ikke, kan den overføre genetisk materiale etc.  

I mange tilfeller skal håndtering av genterapiproduktet (og GMOen) inntil det er gitt til pasienten, vurderes etter regelverk om innesluttet bruk av GMO. Virksomheten som skal gjennomføre studien må ha godkjenning for laboratorier og anlegg til innesluttet bruk av GMO.

Send inn søknaden om klinisk utprøvning av genterapi med GMO:

Ønsker du å sende inn søknaden digitalt?

Søknad sendes fortrinnsvis via Eudralink. Det er sikkert filoverføringssystem administrert av det europeiske legemiddelbyrået, European Medicines Agency, EMA. Eudralinken kan sendes til: GMO@legemiddelverket.no

Ønsker du å sende inn søknaden per e-post?

Søknaden kan også sendes direkte på e-post til: GMO@legemiddelverket.no. Forsendelse per e-post skjer på eget ansvar.

Søknad om godkjenning av laboratorier og anlegg til innesluttet bruk av GMO

Sendes til Helsedirektoratet: GMO-boksen@helsedir.no. Bruk samme adresse for eventuelle spørsmål om dette. Mer informasjon om regler for bruk av GMO finner dere her.

Spørsmål om vurdering av genterapi etter bioteknologiloven

Send e-post til Helsedirektoratet ved Avdeling helserett og bioteknologi: pbx160600ashb@helsedir.no

Se også informasjon hos Miljødirektoratet

Godkjenning av virksomheten

Bioteknologiloven § 7-1 krever godkjenning for alle virksomheter som skal tilby genterapi til pasienter. Godkjenningskravet gjelder både ved kliniske studier og ved bruk av genterapi i ordinær behandling.

 • Godkjenning gis på virksomhetsnivå og spesifiserer hvilken klinikk som er ansvarlig for behandlingen. Godkjenningen skal også angi hvilken form for genterapi virksomheten er godkjent for. En virksomhet kan derfor ha flere godkjenninger for genterapi.

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Kort beskrivelse av genterapien som det søkes virksomhetsgodkjenning for
 • Angi ansvarlig(e) person(er) og relevant kompetanse, f.eks. CV som også angir realkompetanse
 • Angi enheten(e) hvor behandlingen(e) skal foregå, infrastruktur som er relevant for behandlingen
 • Navn på den som er ansvarlig for behandlingen

Søknad sendes til Helsedirektoratet ved avdeling helserett og bioteknologi: pbx160600ashb@helsedir.no

Hvis genterapibehandlingen omfatter bruk av genmodifiserte organismer må virksomheten ha nødvendige godkjenninger etter genteknologiregelverket.

Ved endringer hos godkjente virksomheter:

 • Endringer i ansvarsforhold skal umiddelbart meldes til Helsedirektoratet
 • Utvidelse av aktivitet til andre enheter og eventuelt nye ansvarlige personer skal søkes godkjent av Helsedirektoratet.

Rapportering

Virksomheter som er godkjent for genterapi etter bioteknologiloven § 7-1 skal hvert år sende rapport om sine aktiviteter til Helsedirektoratet.

 • Rapporten skal angi virksomhetens navn, adresse, ansvarlig person og enhet for behandlingen.
 • For genterapi med markedsføringstillatelse:
  For hvert legemiddel/indikasjon:
  - navn på legemiddel og indikasjon
  - anslagsvis hvor mange pasienter som er behandlet under hver indikasjon
 • For kliniske studier:
  Oversikt over de ulike studiene, med følgende informasjon:
  - navn på studien
  - saksnummer for godkjenning/vurdering
  - hvor mange pasienter som er inkludert
  - status: pågår studien fremdeles / er den ferdig / ble den stoppet.
  Legg gjerne ved kopi av rapporten som sendes REK og Legemiddelverket.

Rapporten sendes til Helsedirektoratet ved pbx160600ASHB@helsedir.no 

Helsedirektoratet fører tilsyn med innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. Tilsynsansvar omfatter laboratorier som har godkjenning for innesluttet bruk av GMO i forbindelse med kliniske studier eller ordinær klinisk behandling.

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 11.09.2019