Regler for gammel spesialistutdanning - maxillofacial kirurgi

Krav til tjeneste

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

1. HOVEDUTDANNING

1.1 Tjeneste i hovedspesialitet
4 års tjeneste i spesialavdeling for kjevekirurgi

1.2 Annen relevant tjeneste
Inntil 1 år kan erstattes av:

a) forskningstjeneste

eller

b) tjeneste ved relevant klinisk avdeling

eller

c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin

2.0 Obligatorisk sidetjeneste
2 års tjeneste ved én eller flere av følgende avdelinger med minimum tjenestetid på 6 måneder ved hver avdeling:

 • Plastikkirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Øre-nese-halssykdommer

Søknad om spesialistgodkjenning i maxillofacial kirurgi skal vedlegges attestert operasjonsliste.

Kursutdanning

156 timer, herav 131 timer innen følgende obligatoriske kurs:

 • Onkologi ca 20 timer
 • Pre- og postbehandling + intensivmedisin ca 32 timer
 • Traumatologi + krigskirurgi ca 30 timer
 • Grunnkurs i plastikkirurgi ca 15 timer
 • Halsdisseksjon ca 18 timer
 • Nevrokirurgisk grunnkurs ca 16 timer

For å oppfylle kravet om minimum 156 timer, skal det suppleres med 25 timer valgfrie kurs som må være godkjent av spesialitetskomiteen.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknader

MERKNAD TIL FORSKNINGSTJENESTE

Målene med forskning i spesialistutdanningen er at legen har kompetanse til:

 • Kritisk å kunne vurdere og ta i bruk resultatet fra vitenskapelige artikler i eget arbeid.
 • Å kunne med vitenskapelig metodikk evaluere arbeidsstedets eller egne resultater i diagnostikk og behandling (kvalitetssikring).
 • Å kunne kritisk vurdere og utarbeide systematiske oversikter over vitenskapelige arbeider som har sett på diagnostikk, behandling og prognostisk vurdering av de sentrale sykdommer innen spesialiteten.
 • Å formidle forskningsresultater til pasienter, pårørende, helsepersonell, beslutningstakere og allmennheten på egnet måte.

Med forskningstjeneste tellende for spesialistutdanningen menes tjeneste som lege i stipendiatstilling, i fordypningsstilling (forskningsdelen) eller tilsvarende, eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50% stilling.

Forskningstjenesten vil gi tellende tjeneste i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må ha relevans til medisinen og må dokumenteres med attest som beskriver det vitenskapelige arbeidet og attesterer tilfredsstillende utført tjeneste, herunder at målsettingen for forskningstjenesten er oppfylt. 

Det gjøres følgende presiseringer:

 1. Nordisk medisinsk doktorgrad (Ph.d) eller tilsvarende teller med 1 år.
 2. Øvrig medisinsk forskning, medisinsk relevant forskning innenfor andre fakulteter eller etablerte forskningsmiljøer, herunder mastergrad eller lignende, og medisinsk doktorgrad fra land utenfor Norden, må vurderes individuelt. Denne type forskningsarbeid må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid som enten må være publisert i tidsskrift med fagfellevurdering (peer review) eller er vedlagt søknaden for vurdering.

  Av veiledererklæringen må det fremgå tid brukt til aktiv forskning, at legen har nødvendig kjennskap til forskningsmetoder og fortolkning av forskningsresultater, og at legen kritisk kan vurdere å ta i bruk resultater i vitenskapelige artikler.
 3. Forskningstjeneste relevant for medisin gjennomført før autorisasjon som lege, kan også telle for dette punktet i reglene, men må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, mastergrad eller lignende). Vedr. tellende tjeneste for doktorgrad gjelder punkt 1. For de øvrige grader gjelder reglene under punkt 2.

  Fullført forskerlinje under cand.med. studiet i Norge teller med 1 år.

MERKNAD TIL TJENESTE VED RELEVANT KLINISK AVDELING

Med relevant klinisk avdeling menes avdeling for generell kirurgi, plastikkirurgi, nevrokirurgi og øre-nese-halssykdommer. Leger med odontologisk embetseksamen kan få denne godkjent 1 år tellende for pkt. 1 og 1 år for pkt. 2.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for maxillofacial kirurgi (legeforeningen.no)

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Godkjente utdanningsinstitusjoner for maxillofacial kirurgi (legeforeningen.no)

Først publisert: 31.08.2020