Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søknad om bekreftelse på læringsmål i utdanningens første del (LIS1) for leger med delvis spesialistutdanning fra utlandet

Spesialistutdanningens første del (LIS1) er en integrert og obligatorisk del av spesialistutdanningen og utgjør en felles plattform. Hovedregelen er derfor at alle leger som skal spesialisere seg i Norge, må gjennomføre LIS1 før videre spesialisering i Norge.

For å kunne tiltre en stilling i utdanningens andre/tredje del (del 2/3) må legen ha gjennomført spesialistutdanningens første del (del 1), jf.spesialistforskriften § 18 (lovdata.no). Utdanningens første del består av 18 måneders tjeneste, fordelt på:

 • 12 måneder klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten med læringsmål innen blant annet fagområdene kirurgi og indremedisin
 • 6 måneder klinisk praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Leger som har påbegynt spesialistutdanning i utlandet, og som ønsker å fortsette/fullføre utdanningen i Norge, kan søke Helsedirektoratet om bekreftelse på oppnådde læringsmål i utdanningens første del (LIS1), jf. spesialistforskriften § 32 (lovdata.no). For å få en slik søknad vurdert er det fra 1. februar 2023 en forutsetning at legen kun mangler en mindre del av læringsmålene i del 1.

Helsedirektoratets vurdering av oppnådde læringsmål i del 1, inngår i arbeidsgivers vurdering ved tilsetting i utdanningsstilling av leger som ikke har gjennomført utdanningens første del i Norge. Se kommentarene i rundskrivet til §§ 18 og 32: Rundskriv I-2/2019 Spesialistforskriften med kommentarer (regjeringen.no)

Fra 1. mars 2023 er det innført gebyr for å søke om bekreftelse på oppnådde læringsmål på bakgrunn av påbegynt spesialistutdanning i utlandet. 

Utenlandsk tjeneste som kan vurderes

Det er kun tjeneste gjennomført i en utdanningsstilling etter gjennomført medisinsk grunnutdanning som kan inngå i Helsedirektoratets vurdering av læringsmål for LIS1. EØS-landene melder selv inn til EU hvilken praksis som er inkludert i grunnutdanningen og er obligatorisk for å kunne praktisere selvstendig som lege i utdanningslandet. Eksempler på praksis som inngår i grunnutdanningen er KBU i Danmark og AT i Sverige. Disse kan ikke inngå i en vurdering av oppnåelse av læringsmål i del 1. Se også brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (pdf). Kompetent myndighet i utdanningslandet kan bekrefte at tjenesten er gjennomført som ledd i spesialistutdanningen der.

Hvordan sende søknad

Søknad sendes elektronisk i Altinn. Du må ha norsk autorisasjon før du kan søke.

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

 • Kopi av autorisasjon/godkjenning for å praktisere selvstendig som lege i land man har tjeneste fra.
 • Utfyllende attester utdanningsansvarlig myndighet hvor det bekreftes at tjenesten er gjennomført ved godkjent utenlandsk utdanningsvirksomhet. Dersom du kan få utstedt attest på engelsk ber vi om at du bruker Helsedirektoratets standardattest for utført institusjonstjeneste på engelsk. Dersom du har tjeneste fra Sverige eller Danmark kan du bruke Helsedirektoratets standardattest på norsk. Benytter du ikke en av Helsedirektoratets standardattester, må innsendt attest inneholde beskrivelse av følgende:
  • Stillingstype
  • Stillingsprosent
  • Tjenesteperiode
  • Informasjon om fravær (har det ikke vært fravær må dette også spesifiseres)
  • Utfyllende beskrivelse av tjenestestedet (for eksempel størrelse på sykehus/klinikk, pasientpopulasjon etc.)
  • Utfyllende beskrivelse av tjenestens innhold (arbeidsoppgaver, utførte prosedyrer, type pasienter etc.)
 • Dersom du ønsker å sende inn utskrift av elektroniske portfolio eller utskrift fra elektronisk utdanningsdatabase må disse være stemplet og signert for hånd.

Det er viktig å dokumentere tjeneste godt. Uten tilstrekkelig informasjon i attestene vil Helsedirektoratet ikke kunne vurdere tjenestens innhold, og dermed heller ikke godkjenne læringsmål.

Vi gjør oppmerksom på at kravet til attest også gjelder for leger som har oppnådd spesialistgodkjenning i annet land. Det er ikke tilstrekkelig å kun vedlegge bevis for oppnådd godkjenning.

Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Kontakt oss på godkjenning@helsedir.no hvis du ikke har norsk personnummer eller D-nummer ettersom du da ikke vil kunne logge deg inn på søknadsskjemaet.

Videre spesialisering i Norge

Læringsmålene for del 1 som ikke kan bekreftes oppnådd etter Helsedirektoratets vurdering, må oppnås i en spesialistutdanningsstilling.

Først publisert: 14.03.2019 Siste faglige endring: 04.05.2023 Se tidligere versjoner