Søknad om godkjenning av praktisk tjeneste fra utlandet for del 1

Spesialistutdanning eller annen praktisk tjeneste gjennomført i utlandet kan i visse tilfeller kompensere for hele eller deler av del 1 i Norge.

Utdanningens del 1 består av:

  • 12 måneder klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten med læringsmål innen blant annet fagområdene kirurgi og indremedisin
  • 6 måneder klinisk praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det vil kun være tjeneste gjennomført etter oppnådd autorisasjon med fulle rettigheter (selvstendig virke) som kan vurderes. Dette vil si at turnus/internship eller annen praktisk tjeneste som er obligatorisk for å kunne praktisere som lege i utdanningslandet ikke kan inngå i vurderingen av oppnådde læringsmål.

Hvordan sende søknad

Søknad sendes elektronisk i Altinn. Du må ha norsk autorisasjon før du kan søke. 

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

  • Kopi av autorisasjon/godkjenning for å praktisere som lege i land man har tjeneste fra.
  • Utfyllende attester fra tjenestested(er). Stilling, ansettelsesperiode, stillingsprosent samt fravær må fremgå av attesten. Tjenestestedet og tjenestens innhold må være utfyllende beskrevet, eksempelvis type og størrelse på sykehuset, arbeidsoppgaver mm.

Det er viktig å dokumentere tjeneste godt. Uten tilstrekkelig informasjon i attestene vil Helsedirektoratet ikke kunne vurdere tjenestens innhold, og dermed heller ikke godkjenne læringsmål.

Vi gjør oppmerksom på at kravet til attest også gjelder for leger som har oppnådd spesialistgodkjenning i annet land. Det er ikke tilstrekkelig å kun vedlegge bevis for oppnådd godkjenning.

Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Kontakt oss på godkjenning@helsedir.no hvis du ikke har norsk personnummer eller D-nummer ettersom du da ikke vil kunne logge deg inn på søknadsskjemaet.

Videre spesialisering i Norge

Leger som ikke får godkjent alle læringsmålene for del 1 må oppnå resterende læringsmål i stilling for LIS 1. Slike stillinger utlyses via Helsedirektoratets stillingsportal.

Først publisert: 14.03.2019 Sist faglig oppdatert: 03.04.2019