Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Saksbehandlingstid og søknadsprosess (spesialistgodkjenning for leger, sykepleiere og tannleger)

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53. Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold iht. de krav og regler som gjelder for den aktuelle spesialitet på søknadstidspunktet.  

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelt lege i spesialisering.

Saksbehandlingstid

 • Spesialistgodkjenning: Inntil 4 måneder 
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin: Inntil 3 måneder
 • Konvertering fra annet EU/EØS-land: Inntil 3 måneder
 • Forlengelse av tilleggstakstperiode (etterutdanning) i allmennmedisin: Inntil 2 måneder
 • Spesialistgodkjenning på grunnlag av spesialistutdanning fra utenfor EU/EØS: Inntil 12 måneder
 • Spesialistgodkjenning på grunnlag av spesialistutdanning fra EU/EØS som ikke kan konverteres: Inntil 12 måneder
 • Søknad om godkjenning av praktisk tjeneste fra utlandet i spesialistutdanningens første del (LIS1): Inntil 12 måneder
 • Søknad om godkjenning av læringsmål i spesialistutdanningens tredje del for spesialitetene arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin (ASA spesialitetene): Inntil 12 måneder
 • Spesialistgodkjenning i avansert klinisk allmennsykepleie: Inntil 6 måneder

Saksbehandlingstiden kan bli lenger dersom søknaden mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. Vær derfor nøye med å kontrollere at søknaden inneholder tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon før den sendes inn. 

Gebyr

 • Spesialistgodkjenning for leger med utdanning fra Norge: 4500,-
 • Spesialistgodkjenning i grenspesialitet (gammel ordning) for leger med utdanning fra Norge: 3000,-
 • Spesialistgodkjenning for tannleger med utdanning fra Norge: 3000,-
 • Konvertering av spesialistutdanning for leger og tannleger: 4500,-
 • Spesialistgodkjenning for leger og tannleger med spesialistutdanning fra utenfor EU/EØS: 4500,-
 • Forlengelse av tilleggstakst for spesialister i allmennmedisin: 2500,-
 • Spesialistgodkjenning i avansert klinisk allmennsykepleie: 2400,-

Behandling av søknader

Når søknaden er mottatt sendes det ut et foreløpig svar til din Altinn-konto.

 • Dersom søknaden har mangler vil du bli bedt om å ettersende dokumentasjon. 
 • Når søknaden er komplett vil vilkårene for spesialistgodkjenning vurderes. Ved behov innhentes faglig vurdering hos aktuell yrkesorganisasjon.

Behandling av klage etter avslag på søknad

Dersom du får avslag på din søknad om spesialistgodkjenning, kan du klage på vedtaket.

 • Klage sendes Helsedirektoratet 
 • Frist for å klage er tre uker etter mottatt vedtak
 • Saksbehandlingstiden for klagesaker er inntil 4 mnd. når Helsedirektoratet vurderer klagen:
  - Hvis klagen etterkommes fullt ut, vil du få tilsendt vedtak om spesialistgodkjenning.
  - Hvis vedtaket opprettholdes, sender Helsedirektoratet klagen til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) for videre behandling i Statens helsepersonellnemnd.
 • Statens helsepersonellnemnd behandler klagen og fatter vedtak. Dersom du får medhold sendes avgjørelsen til Helsedirektoratet, som oppdaterer Helsepersonellregisteret.

Først publisert: 20.08.2019 Sist faglig oppdatert: 01.10.2021 Se tidligere versjoner