Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Saksbehandlingstid og søknadsprosess (spesialistgodkjenning for leger, sykepleiere og tannleger)

Helsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning etter helsepersonellovens § 53. Etter denne bestemmelsen skal det foretas en samlet og helhetlig vurdering av utdanningens innhold iht. de krav og regler som gjelder for den aktuelle spesialitet på søknadstidspunktet.  

Helsedirektoratet foretar ingen forhåndsvurdering eller gir godkjenning av enkeltstående tjeneste, kurs e.l. før eller underveis i utdanningsløpet for den enkelt lege i spesialisering. 

Saksbehandlingstid

 • Spesialistgodkjenning: Inntil 4 måneder 
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin: Inntil 3 måneder
 • Konvertering fra annet EU/EØS-land: Inntil 3 måneder
 • Forlengelse av tilleggstakstperiode (etterutdanning) i allmennmedisin: Inntil 2 måneder
 • Spesialistgodkjenning på grunnlag av spesialistutdanning fra utenfor EU/EØS: Inntil 12 måneder
 • Spesialistgodkjenning på grunnlag av spesialistutdanning fra EU/EØS som ikke kan konverteres: Inntil 12 måneder
 • Søknad om godkjenning av praktisk tjeneste fra utlandet i spesialistutdanningens første del (LIS1): Inntil 12 måneder
 • Søknad om godkjenning av læringsmål i spesialistutdanningens tredje del for spesialitetene arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin (ASA spesialitetene): Inntil 12 måneder
 • Spesialistgodkjenning i avansert klinisk allmennsykepleie: Inntil 6 måneder

Saksbehandlingstiden kan bli lenger dersom søknaden mangler nødvendige opplysninger eller dokumentasjon. Vær derfor nøye med å kontrollere at søknaden inneholder tilstrekkelig med opplysninger og dokumentasjon før den sendes inn. 

Gebyr

Nye gebyrer gjeldende fra 1. mars 2024

 • Søknad fra leger med spesialistutdanning fra Norge: 5000,-
 • Søknad fra tannleger med spesialistutdanning fra Norge: 4000,-
 • Søknad fra leger og tannleger om konvertering av spesialistgodkjenning fra EU/EØS: 5000,-
 • Søknad fra leger og tannleger med spesialistgodkjenning utenfor EU/EØS: 5000,-
 • Søknad fra leger og tannleger med spesialistgodkjenning fra Storbritannia og Nord- Irland: 5000,-
 • Søknad fra sykepleier i klinisk allmennsykepleie: 2400,-
 • Søknad om bekreftelse av læringsmål for leger med delvis gjennomført spesialistutdanning i et annet land: 1000,-
 • Forlengelse av tilleggstakst for spesialister i allmennmedisin: 2500,-

Behandling av søknader

Når søknaden er mottatt sendes det ut et foreløpig svar til din Altinn-konto.

 • Dersom søknaden har mangler vil du bli bedt om å ettersende dokumentasjon. Du vil da få en henvendelse i Altinn. 
 • Når søknaden er komplett vil vilkårene for spesialistgodkjenning vurderes. Ved behov innhentes faglig vurdering hos aktuell yrkesorganisasjon.

Behandling av klage etter avslag på søknad

Dersom du får avslag på din søknad om spesialistgodkjenning, kan du klage på vedtaket. Frist for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket fra oss.

Klage på vedtak om spesialistgodkjenning for leger, tannleger og sykepleiere sendes via Altinn:

Ved klage på andre type vedtak sendes klagen på e-post til godkjenning@helsedir.no

Hvis du skal klage må du huske på å:

 • beskrive hva du klager på
 • beskriver hvorfor du klager
 • dokumentere eventuelle nye opplysninger i saken

Du kan la en annen person representere deg. Hvis dette ikke er en advokat eller advokatfullmektig må du skrive fullmakt til den som skal representere deg.

Hvis du klager på vårt vedtak, vil saken bli vurdert på nytt. Det er ikke gebyr for klagebehandling. Saksbehandlingstiden for klagesaker er inntil 4 måneder.

 • Hvis klagen etterkommes fullt ut, vil du få tilsendt vedtak om spesialistgodkjenning
 • Hvis vedtaket opprettholdes, sender Helsedirektoratet klagen til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) for videre behandling. Dersom du får medhold sendes avgjørelsen til Helsedirektoratet, som oppdaterer Helsepersonellregisteret

Først publisert: 20.08.2019 Siste faglige endring: 28.02.2023 Se tidligere versjoner