Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommunenes og statsforvalterens ansvar i første del av spesialistutdanningen

Kommunenes ansvar

Ny spesialistutdanning for leger trådte i kraft 1. september 2017. 

Mye av gjennomføringen i kommunen vil være lik som i tidligere turnusordning, men med noen viktige endringer:

 • Lege i spesialisering skal nå vurderes etter oppnådde læringsmål, og ikke etter hva de har gjort og hvor de har utført tjenesten.
 • Arbeidsgiver (kommunen) har ansvaret for å vurdere og godkjenne læringsmål.

Samarbeid mellom sykehus og kommune i del 1 er viktig for å sikre at leger i spesialisering (LIS) totalt sett oppnår alle læringsmål. Enkelte læringsmål i del 1 vil av lege i spesialisering påbegynnes i sykehusåret og avsluttes i kommunetjenesten.

Kommunenes ansvar i ny spesialistutdanning fremgår av spesialistforskriften (lovdata.no). Kommunen skal:

 • legge til rette for læringsaktiviteter slik at lege i spesialisering kan oppnå læringsmålene. 
 • sørge for at legen får nødvendig veiledning og supervisjon
 • sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte lege
 • sørge for at den enkelte lege får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd
 • sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres
 • utstede bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen.

For mer informasjon, se skriv (4. juni 2018) til kommunene vedr. ansvar og oppgaver i ny spesialistutdanning for leger (PDF).

Kompetanseportal for del 1 i kommunen

Oppnådde læringsmål og -aktiviteter i kommunene registreres og følges opp i kommunedelen av kompetanseportalen. LIS har ansvar for å invitere inn leder, veileder og supervisør i løsningen.

Statsforvalterens ansvar

Gruppeveiledning og kurs vil videreføres som oppgaver for statsforvalteren i ny spesialistdanning.

Helsedirektoratet har i samarbeid med statsforvalterne utarbeidet maler som kan brukes som grunnlag for opplæringen. Malene har til hensikt å bidra til et felles grunnlag for planlegging og gjennomføring av kurs, gruppeveiledning og opplæring av veiledere. I malene er det angitt hvilke læringsmål aktivitetene skal omhandle.

Fylkesmannen skal tilby:

 • Kurs i offentlig helsearbeid
 • Kurs i akuttmedisin
 • Gruppeveiledning
 • Opplæring til veiledere for LIS1

Maler som kan brukes som grunnlag for opplæring og evaluering

Først publisert: 13.11.2019 Sist faglig oppdatert: 20.04.2022 Se tidligere versjoner