Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Kurs i basale kirurgiske ferdigheter. (Basic surgical skills (BSS) eller tilsvarende.)
  • Kurs i basal laparoskopi
  • Kurs i fysiologi og intensivmedisin for kirurger 
  • Kurs i akutt traumebehandling. (Advanced Trauma Life Support (ATLS))
  • Basalkurs i akuttkirurgi

Merknad fra spesialitetskomiteen:

Kursene gjennomføres i følgende rekkefølge:

Første halvår:

  • Kurs i basale kirurgiske ferdigheter (Basic surgical skills BSS® eller tilsvarende)
  • Kurs i basal laparoskopi

I løpet av det neste året:

  • Kurs i pre- per- og postoperativ behandling inkludert intensivmedisin (Det anbefales at det engelske CCrISP®2 -kurset erstatter dagens PPP-kurs)
  • ATLS®3  - kurs i akutt traumebehandling

Mot slutten av år 2:

  • Basalkurs i akuttkirurgi

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.
     
Minimum antall inngrep per bolk er angitt nederst i tabellen.
Der minimumsantall for et konkret inngrep er fastsatt, er dette angitt i aktuell kolonne.
Prosedyrer for ervervelse av basale kirurgiske ferdigheter kan ikke medregnes i totalt antall inngrep.

Basale kirurgiske ferdigheter:Modell/ simulatorPasient
Omstikninger1015
Ligaturer1015
Eksisjoner av hudtumores e.l 10 
Anleggelse av dren35
Anastomoser 20 
Thoraxdren5 
Åpne tilganger5
Dokumentert skopisk trening i boks/på simulator40 timer 
Skopiske suturer inkl knuter i boks/på modell30 
Skopiske operasjoner relevant for daglig virke på simulator20 

 

Bolk 1Hovedoperatør
Drenasje av abscess/serom 10
Suprapubis kateter 5
Sårrevisjon av akutte sår og kroniske sår 20
Excisjon av hudtumores benigne og maligne 30
Thoraxdren 5
Ano-rectoskopi 
Sutur av akutte sårskader/bittskader 
Evakuering av hematom 
Totalsum bolk 1 90

 

Bolk 2AssistentHovedoperatør
Hemorroidekirurgi  
Operasjon for perianal abscess  
Navlebrokk  
Gastroskopi  
PEG  
Operasjoner på forhud  
Cystoskopi  
ESWL  
Amputasjon av tær  
Temporalisbiopsi  
Lokalekstirpasjon av varicer  
Blottlegge vene, høsting av venegraft  (til f eks patch, koronarkirurgi e.l)  
Operasjoner for benigne tumores i mamma  
Totalsummer bolk 2 1525

 

Bolk 3AssistentHovedoperatør
Diagnostiske kirurgiske skopier
  (laparoskopi/ekstraperitoneal skopi/thoracoskopi) 
1015
Appendectomi  
Lyskebrokk  
Operasjon for akutt skrotum/inngrep på scrotalorganer  
Evakuering av koagler, vevsspon, stein eller fremmedlegemer fra blære
(Det er tilstrekkelig at selve evakueringen er utført, f.eks. etter TUR-P)
  
Operasjon for pilonidalsykdom  
Nedskjæring av brannskader og dekning  
Delhud- og fullhudstransplantasjoner  
Variceinngrep  
Blottlegging av lyskekar (f.eks. for kanylering)  
Totalsummer bolk 3 1525

 

Bolk 4AssistentHovedoperatør
Åpne tilganger (laparotomi/thoracotomi/sternotomi) 1010
Ulcus perforans  
Cholecystectomi  
Ventralbrokk  
Barnebrokk  
Orchopexier  
Radikal orkiektomi  
TUR inngrep  
Arrkorreksjoner  
Inngrep innen håndkirurgi
(Carpaltunnelsyndrom, Dupuytrens kontraktur, Triggerfinger,
operativ frakturbehandling, senesutur)
  
Større amputasjoner  
Karinngrep i lyske: enkle patchplastikker i lyske, embolectomier,
cut down ved EVAR
  
Kanylering for hjerte- lungemaskin  
Operasjon for maligne tumores i mamma  
Sentinel node biopsi  
Totalsummer bolk 4 2020

 

Bolk 5Assistent/
Hovedoperatør
Anastomoser (ureter-, kar- eller tarm) (5 under supervisjon)5
Ileusoperasjoner  
Tarmreseksjoner 
Anleggelse av stomi 
Tilbakelegging av stomi 
Laparoskopisk gastrostomi 
Coloskopi 
Åpne eller laparoskopiske nyre/ureterinngrep 
Prostatektomi 
Cystektomi 
Endoskopiske inngrep for nyrestein eller blærestein 
Injeksjonsbehandling av ureterostier 
Nyrebekkenplastikk/nefrektomi 
Melanomkirurgi med sentinel node og aksille/lyskeglandeltoalett 
Tunnelert CVK / veneport 
Vaskulær tilgang ved dialyse (AV-fistel) 
Høsting av arteriegraft til koronarkirurgi 
Mindre reseksjoner av lungevev 
Axilledisseksjon 
Profylaktisk mastectomi / Subcutan mastectomi 
Thyreoideaoperasjoner 
Parathyreoideaoperasjoner 
Andre inngrep fra prosedyrelister i del 3 i kirurgiske fag (inkludert ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi, maxillofacial kirurgi, øre-nese-halssykdommer og fødselshjelp og kvinnesykdommer). 
Totalsum bolk 5 20

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 16.02.2024