Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Kurs i basale kirurgiske ferdigheter. (Basic surgical skills (BSS) eller tilsvarende.)
  • Kurs i basal laparoskopi
  • Kurs i pre- per- og postoperativ behandling inkludert intensivmedisin. (Care of the Critically Ill Surgical Patient (CCrISP) kan erstatte dagens PPP-kurs.)
  • Kurs i akutt traumebehandling. (Advanced Trauma Life Support (ATLS))
  • Basalkurs i akuttkirurgi

Merknad fra spesialitetskomiteen:

Kursene gjennomføres i følgende rekkefølge:

Første halvår:

  • Kurs i basale kirurgiske ferdigheter (Basic surgical skills BSS® eller tilsvarende)
  • Kurs i basal laparoskopi

I løpet av det neste året:

  • Kurs i pre- per- og postoperativ behandling inkludert intensivmedisin (Det anbefales at det engelske CCrISP®2 -kurset erstatter dagens PPP-kurs)
  • ATLS®3  - kurs i akutt traumebehandling

Mot slutten av år 2:

  • Basalkurs i akuttkirurgi

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.
        
Minimum antall inngrep per bolk er angitt nederst i tabellen.
Der minimumsantall for et konkret inngrep er fastsatt, er dette angitt i aktuell kolonne.
Prosedyrer for ervervelse av basale kirurgiske ferdigheter kan ikke medregnes i totalt antall inngrep.

Basale kirurgiske ferdigheter: Modell/ simulator Pasient
Omstikninger 10 15
Ligaturer 10 15
Eksisjoner av hudtumores e.l  10  
Anleggelse av dren 3 5
Anastomoser  20  
Thoraxdren 5  
Åpne tilganger 5
Dokumentert skopisk trening i boks/på simulator 40 timer  
Skopiske suturer inkl knuter i boks/på modell 30  
Skopiske operasjoner relevant for daglig virke på simulator 20  

 

Bolk 1 Hovedoperatør
Drenasje av abscess/serom  10
Suprapubis kateter  5
Sårrevisjon av akutte sår og kroniske sår  20
Excisjon av hudtumores benigne og maligne  30
Thoraxdren  5
Ano-rectoskopi  
Sutur av akutte sårskader/bittskader  
Evakuering av hematom  
Totalsum bolk 1  90

 

Bolk 2 Assistent Hovedoperatør
Hemorroidekirurgi    
Operasjon for perianal abscess    
Navlebrokk    
Gastroskopi    
PEG    
Operasjoner på forhud    
Cystoskopi    
ESWL    
Amputasjon av tær    
Temporalisbiopsi    
Lokalekstirpasjon av varicer    
Blottlegge vene, høsting av venegraft  (til f eks patch, koronarkirurgi e.l)    
Operasjoner for benigne tumores i mamma    
Totalsummer bolk 2  15 25

 

Bolk 3 Assistent Hovedoperatør
Diagnostiske kirurgiske skopier
    (laparoskopi/ekstraperitoneal skopi/thoracoskopi) 
10 15
Appendectomi    
Lyskebrokk    
Operasjon for akutt skrotum/inngrep på scrotalorganer    
Evakuering av koagler, vevsspon, stein eller fremmedlegemer fra blære
(Det er tilstrekkelig at selve evakueringen er utført, f.eks. etter TUR-P)
   
Operasjon for pilonidalsykdom    
Nedskjæring av brannskader og dekning    
Delhud- og fullhudstransplantasjoner    
Variceinngrep    
Blottlegging av lyskekar (f.eks. for kanylering)    
Totalsummer bolk 3  15 25

 

Bolk 4 Assistent Hovedoperatør
Åpne tilganger (laparotomi/thoracotomi/sternotomi)  10 10
Ulcus perforans    
Cholecystectomi    
Ventralbrokk    
Barnebrokk    
Orchopexier    
Radikal orkiektomi    
TUR inngrep    
Arrkorreksjoner    
Inngrep innen håndkirurgi
(Carpaltunnelsyndrom, Dupuytrens kontraktur, Triggerfinger,
operativ frakturbehandling, senesutur)
   
Større amputasjoner    
Karinngrep i lyske: enkle patchplastikker i lyske, embolectomier,
cut down ved EVAR
   
Kanylering for hjerte- lungemaskin    
Operasjon for maligne tumores i mamma    
Sentinel node biopsi    
Totalsummer bolk 4  20 20

 

Bolk 5 Assistent/
Hovedoperatør
Anastomoser (ureter-, kar- eller tarm) (5 under supervisjon) 5
Ileusoperasjoner   
Tarmreseksjoner  
Anleggelse av stomi  
Tilbakelegging av stomi  
Laparoskopisk gastrostomi  
Coloskopi  
Åpne eller laparoskopiske nyre/ureterinngrep  
Prostatektomi  
Cystektomi  
Endoskopiske inngrep for nyrestein eller blærestein  
Injeksjonsbehandling av ureterostier  
Nyrebekkenplastikk/nefrektomi  
Melanomkirurgi med sentinel node og aksille/lyskeglandeltoalett  
Tunnelert CVK / veneport  
Vaskulær tilgang ved dialyse (AV-fistel)  
Høsting av arteriegraft til koronarkirurgi  
Mindre reseksjoner av lungevev  
Axilledisseksjon  
Profylaktisk mastectomi / Subcutan mastectomi  
Thyreoideaoperasjoner  
Parathyreoideaoperasjoner  
Andre inngrep fra prosedyrelister i del 3 i kirurgiske fag (inkludert ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi, maxillofacial kirurgi, øre-nese-halssykdommer og fødselshjelp og kvinnesykdommer).  
Totalsum bolk 5  20

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 12.10.2022