Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktuelle tema og ofte stilte spørsmål

Kan jeg gå over fra gammel til ny spesialistutdanning etter 31. desember 2023?

Da ny spesialistutdanning trådte i kraft 1. mars 2019 var det et mål at så mange LIS som mulig raskt skulle gå over i ny ordning. Utdanningsvirksomhetene fikk frist til 31. desember 2023 på å dokumentere oppnådde læringsmål for disse legene. For leger som var i permisjon eller hadde annet fravær fra tjenesten 31. desember 2023, er fristen seks måneder fra legen er tilbake i tjenesten.

Fristen 31. desember 2023 var først og fremst rettet mot arbeidsgiver. Den var satt for å ivareta LIS sin rett til å få gjort om tjeneste i gammel spesialistutdanning til godkjente læringsmål i ny spesialistutdanning. Det var ikke en frist for den enkelte lege til å gå over til ny spesialistutdanning. LIS kan også etter 31. desember 2023 gå over til ny spesialistutdanning. Dersom det ønskes overgang til ny spesialistutdanning er det anbefalt at det gjøres så raskt som mulig.

Kan jeg fortsatt søke om spesialistgodkjenning etter gammel ordning?

Noen leger kan fortsatt søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning. Det gjelder:

  • Allmennmedisin og samfunnsmedisin: Leger som var under spesialisering 1. mars 2019 og søker spesialistgodkjenning før 31. desember 2026.
  • Arbeidsmedisin: Leger som var under spesialisering 1. mars 2019 og søker spesialistgodkjenning før 31. desember 2028.
  • Øvrige spesialiteter: Leger som hadde mindre enn 3 år igjen av sitt spesialiseringsløp per 1. mars 2019.

Hvordan kan jeg få vite status på søknaden min?

Det ikke nødvendig å henvende deg til Helsedirektoratet så lenge søknaden din er innenfor saksbehandlingstiden. Du vil bli informert hvis vi har spørsmål eller det mangler dokumentasjon.
Informasjon om saksbehandlingstid står i brevet som bekrefter mottatt søknad. Brevet er sendt deg i Altinn. Se også siden for saksbehandlingstid.

Vaktdeltagelse i gammel og ny ordning

For gammel ordning gjelder:
Det er krav om vaktdeltagelse gjennom hele utdanningsløpet. Ved manglende vaktdeltagelse må utdanningen forlenges tilsvarende perioden uten vakt. Det eneste unntaket for vaktdeltagelse er siste trimester av svangerskapet.

For ny ordning gjelder:
Det er ikke krav om vaktdeltagelse i ny spesialistutdanning. Det er oppnåelse av læringsmål som skal gi tilstrekkelig vaktkompetanse. 

Utregning av utdanningstid i ny ordning

Samlet utdanningstid er seks og et halvt år, inkludert del 1 (spesialistforskriften § 2 (rundskrivet side 14-20) (regjeringen.no). Hvis du har hatt tjeneste på deltid under utdanningen, må tellende tjenestetid/utdanningstid forlenges tilsvarende.

Tjeneste som LIS fra en annen spesialitet enn den det søkes om, kan telle med i beregningen av utdanningstiden med inntil 3 år og 3 måneder (inkludert LIS1/turnus). Det vil si at spesialiteten det søkes om må ha en varighet på minimum 3 år og 3 måneder (forskriften § 31 (rundskrivet side 83-88) (regjeringen.no).

Gjennomført og godkjent turnus likestilles med LIS1. Det vil si at leger med godkjent turnus ikke skal gjennomføre LIS1.

Utfyllende informasjon om utdanningstid i ny spesialistutdanning.

Hvilken tjeneste fra gammel ordning kan telle ved overgang til ny ordning?

For at en tjeneste gjennomført under gammel ordning skal kunne telles med i den totale utdanningstiden i ny spesialistutdanning må den ha vært tellende i henhold til regelverket i gammel ordning (se Generelle bestemmelser). Det vil si at:

  • du må ha gått i en utdanningsstilling og mottatt veiledning (gjelder ikke allmenn,- samfunns- og arbeidsmedisin), deltatt i avdelingens vaktplan og internundervisning.
  • tjenesten må ha vært gjennomført ved en utdanningsinstitusjon som var godkjent for spesialiteten i gammel ordning (gjelder ikke allmenn,- samfunns- og arbeidsmedisin). Det er tjenesten utdanningsinstitusjonen var godkjent for som kan telle. Det vil si at hvis en utdanningsinstitusjon hadde en begrensning på 12 måneders tellende tjeneste, er det kun 12 måneder som kan telle med i beregningen av utdanningstiden i ny spesialistutdanning, selv om du var lenger ved institusjonen.

Fraværsregler i gammel og ny ordning

For gammel ordning gjelder:
Alt fravær trekkes fra, unntatt lovpålagt ferie og kurs. Ved fravær må tjenesten forlenges tilsvarende. Se Generelle bestemmelser § 5.

For ny ordning gjelder: 
Maks fravær for del 1 er 12 dager av tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten og 6 dager i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

For del 2/3 trekkes alt fravær over 10 % av tjenestetiden i del 2/3 fra. Fravær beregnes ut i fra minimumstiden på 60 måneder. Det vil si at fravær over 6 måneder må trekkes fra utdanningstiden. 

Utfyllende informasjon om fravær i ny spesialistutdanning

Først publisert: 27.06.2022 Siste faglige endring: 30.03.2023 Se tidligere versjoner