Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ofte stilte spørsmål - Psykologer

Jobbe som psykolog i Norge

Psykolog er en beskyttet tittel i Norge. Dette betyr at du må ha en norsk autorisasjon eller lisens for å kunne jobbe som psykolog. Lisens er en midlertidig godkjenning til å utøve psykologyrket, som det er knyttet vilkår til. Med en lisens har du kun lov til å jobbe under veiledning, og i utgangspunktet gis det kun lisens for arbeid i spesialisthelsetjenesten. Det er ulovlig å bruke tittelen psykolog uten autorisasjon eller lisens fra Helsedirektoratet.

Utdanning

Utdanning i EU/EØS

Hvilke utdanninger gir autorisasjon?

 • For yrket psykolog er ikke utdanningene i Europa harmonisert. Det vil si at det ikke er noen automatikk i godkjenning på tvers av landene. Vi kan ikke forhåndsgodkjenne søknader. Direktoratet foretar en konkret vurdering av søkerens utdanning og eventuell yrkeserfaring i hver sak. I vurderingen legger vi vekt på om utdanningen gir rett til selvstendig yrkesutøvelse som klinisk psykolog i utdanningslandet, og i hvilken grad søkerens utdanning er forskjellig fra den norske profesjonsutdanningen i psykologi. 

Hvilke opptakskrav gjelder for å kunne ta master i Danmark eller Polen?

 • Vi har ikke informasjon om opptakskrav. Vi anbefaler at du tar kontakt med det aktuelle lærestedet, eventuelt samskipnaden for utenlandsstudenter (ANSA).

Har det noe å si hvilken retning eller spesialisering utdanningen har for å få utdanningen godkjent?

 • Du har som hovedregel rett til autorisasjon eller lisens som psykolog, hvis du har kvalifikasjonsbevis (ofte et diplom) som kreves i et annet EU/EØS-land for å kunne utøve et yrke som er likt yrket som psykolog i Norge. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle mastergrader gir samme yrkesrettigheter som en norsk psykolog har.

Hvilke fag bør jeg velge for at utdanningen blir godkjent i Norge?

 • Det avgjørende er at du velger fag som gir deg et kvalifikasjonsbevis/vitnemål i utdanningslandet, som gjør at du der har rett til å utøve yrket som psykolog. Det er kvalifikasjonsbeviset som gir rettigheter etter EØS-forskriften. Hvis du vurderes til å ha rett til autorisasjon eller lisens, vil Helsedirektoratet vurdere om utdanningen din er vesentlig forskjellig fra den norske profesjonsutdanningen. For å vurdere om utdanningen er vesentlig forskjellig, og om det eventuelt skal utmåles en prøveperiode, så vil Helsedirektoratet vurdere innholdet i utdanningen ved å se på hvilke emner du har gjennomført.

Jeg skal ha en praksisperiode som en del av studiet, hvilke praksisplasser er godkjent?

 • Det er utdanningsstedet, ikke Helsedirektoratet som legger til rette for, og godkjenner praksisperiodene som er en del av studiet.

Jeg har nettopp fullført utdanningen min, må jeg søke med en gang?

 • Det er ikke noen frist for når du må søke om autorisasjon etter fullført utdanning, men vi anbefaler at du søker så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at regelverk og forvaltningspraksis kan endres over tid.

Jeg trenger at søknaden min behandles raskt, kan jeg be om hastebehandling?

 • Vi mottar mange søknader om autorisasjon og lisens, og søknadene behandles som hovedregel i den rekkefølge de kommer inn. Hvis du har behov for hastebehandling, kan dette søkes om ved å sende en henvendelse til godkjenning@helsedir.no. Søknader bør i utgangspunktet komme fra en arbeidsgiver. I søknaden må behovet begrunnes. Grunnlag for hastebehandling foreligger dersom det på grunn av personellmangel eller andre tungtveiende hensyn. Helsedirektoratet gjør en konkret vurdering i hver søknad om hastebehandling. 

Utdanning utenfor EU/EØS

Hvordan vurderes søknader med utdanning gjennomført utenfor EU/EØS?

 • Hvis du har en utdanning gjennomført utenfor EU/EØS, vil det bli vurdert om din utdanning er jevngod med den norske profesjonsutdanningen. Hvis utdanningen ikke er jevngod, vil det bli vurdert om du har tilleggsutdanning eller yrkeserfaring som kan gi deg den nødvendige kyndighet til å jobbe som psykolog i Norge. 
   
 • Hvis det blir vurdert at utdanningen er jevngod eller at du har den nødvendige kyndighet, må du gjennomføre tilleggskrav. Informasjon om tilleggskravene finner du her: Språkkrav, kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve (helsedirektoratet.no).

Utdanning fra Storbritannia 


Ny forskrift av 1.12.2023

 • Det er vedtatt ny forskrift om godkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia og Nord-Irland (forskrift om godkjennelse av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia). Forskriften trådte i kraft 1. desember 2023. 

Overgangsordning

 • Da Storbritannia gikk ut av EU ble det vedtatt en overgangsordning som trådte i kraft 01.01.2021. Dette ble gjort for å ivareta søkere som hadde påbegynt en utdanning med forventing om å få sine yrkeskvalifikasjoner godkjent etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. 
 • Utdypende informasjon om den nye forskriften og overgangsordningen finner du her Alle yrkesgrupper – Storbritannia (helsedirektoratet.no)

Prøveperiode (veiledet praksis)

Jeg har søkt om autorisasjon eller lisens som psykolog og er sikker på at jeg får lisens. Kan jeg begynne prøveperioden før jeg får svar på søknaden og en gyldig lisens?

 • Du kan ikke jobbe som psykolog uten gyldig autorisasjon eller lisens. Du kan derfor ikke begynne prøveperioden som psykolog før du har mottatt svar på søknaden og fått utstedt lisens. 

En venn tok samme utdanning som meg, men fikk kortere prøveperiode enn meg. Hvordan kan samme utdanning få ulikt utfall?

 • I tillegg til utdanningen vurderer vi også eventuell yrkeserfaring. Hvis vi vurderer at man har relevant yrkeserfaring, kan dette gjøre at prøveperioden blir redusert. 

Må jeg gjennomføre prøveperioden med en gang?

 • Vi anbefaler at prøveperioden gjennomføres innen lisensen utløper.
  Dersom du ikke har gjennomført prøveperioden innen lisensens utløp, kan du søke om forlengelse av lisensen. 

Hvordan kan jeg søke om forlengelse av lisens

 • For å søke om forlengelse av lisens må man sende inn søknad via Altinn. Du må benytte skjemaet søknad om autorisasjon/lisens. I søknaden må behovet for forlengelse begrunnes, og det må redegjøres for hva som er gjennomført og hva som gjenstår. Dersom du har en arbeidskontrakt, bør denne legges ved. Etter at du har sendt inn søknad via Altinn, ber vi om at du sender en epost til godkjenning@helsedir.no. hvor det spesifiseres at søknaden er en søknad om forlengelse av lisens. 
  Saksbehandlingstiden er for tiden 3 måneder, så vi anbefaler at man søker 3-4 måneder før lisensen utløper. 

Jeg ønsker å gjennomføre prøveperioden ved flere avdelinger, godkjennes dette?

 • Prøveperioden kan deles mellom ulike praksisplasser, men du må dokumentere minimum 6 måneder sammenhengende praksis og veiledning på hvert sted. Dersom du bytter veileder underveis, må veilederne utstede hver sin attest.

Jeg kan kun jobbe i 80 % stilling, hvordan vurderes dette?

 • Dersom prøveperioden gjennomføres i redusert stillingsprosent, må prøveperioden forlenges tilsvarende. Prøveperioder i under 50 % stilling godkjennes ikke. 

Hvilke praksisplasser er godkjente for gjennomføring av prøveperioden?

 • Vi forhåndsgodkjenner ikke spesifikke praksisplasser. 
  Krav til praksisplassen fremgår av vedtaket du mottar før du kan begynne prøveperioden. Lisensen gir kun lov til å jobbe som psykolog under veiledning i spesialisthelsetjenesten. Praksis utenfor spesialisthelsetjenesten godkjennes derfor ikke (f.eks. PPT, Bufetat, NAV e.l.).

Hvor mye fravær kan jeg ha i veiledet praksis?

 • I tillegg til fravær grunnet lovbestemt ferie, vil prøveperioden godkjennes med inntil fire ukers dokumentert fravær grunnet sykdom og/eller andre særlige forhold, jf. gjeldende lover og regler som regulerer arbeidstakerforhold. Fravær utover dette medfører at prøveperioden må forlenges tilsvarende. Vi bemerker at veilederen har ansvar for at prøveperioden gjennomføres i henhold til reglene for fravær. Veiledningsattester skal ikke utstedes hvis ikke kravene til tilstedeværelse er oppfylt. 

Kan jeg jobbe selvstendig som psykolog når jeg har lisens?

 • Det er ikke lov å jobbe selvstendig som psykolog med lisens. Et av vilkårene til lisensen du får for å gjennomføre prøveperioden, er at du kun har lov til å jobbe som psykolog under veiledning. 

Hva menes med at jeg både skal ha veiledningssamtaler og jevnlig veiledning?

 • I løpet av hele prøveperioden skal du ha minst én veiledningssamtale på 60 minutter hver uke. I veiledningssamtalen skal veilederen blant annet gi sin vurdering av din progresjon, både i psykologrollen og i den faglige utviklingen. I tillegg skal du få kontinuerlig veiledning ved at veilederen gir tilbakemeldinger om dine kunnskaper, kliniske ferdigheter og egnethet, samt at veilederen fører tilsyn med det arbeidet som utføres.

Hva gjør jeg hvis veilederen er borte, eksempelvis ved sykdom eller ferie?

 • Det er veilederens ansvar å sørge for at du får en kvalifisert stedfortreder dersom veilederen har fravær.

Hva betyr det at veilederen må arbeide på samme arbeidssted som praksiskandidaten?

 • For at veilederen skal være fysisk tilgjengelig for råd og oppfølging, er det krav om at veilederen er ansatt på samme arbeidssted. I vurderingen av hva som regnes som samme arbeidssted legger vi vekt på geografisk nærhet, ikke kun at man er ansatt i samme virksomhet. Veiledning per video eller telefon godkjennes ikke. 

Jeg er ferdig med prøveperioden etter sommerferien, kan jeg søke om autorisasjon før sommerferien siden jeg bare skal ha ferie i resten av perioden?

 • Hele perioden skal være gjennomført før man søker om autorisasjon. Veiledningsattester må ikke dateres frem i tid, men skal utfylles etter at veiledningsperioden er gjennomført. 

Er det vanskelig å få praksisplass?

 • Du er selv ansvarlig for å ordne praksisplass som er i henhold til kravene i lisensvedtaket og våre retningslinjer. Det fremgår av retningslinjene at praksisen skal være i spesialisthelsetjenesten. Praksis utenfor spesialisthelsetjenesten godkjennes derfor ikke (f.eks. PPT, Bufetat, NAV e.l.). Oversikt over ledige psykologstillinger finnes blant annet hos psykologforeningen.no/stillinger og finn.no (jobb/ledige stillinger) 

Først publisert: 29.04.2024 Siste faglige endring: 05.05.2024 Se tidligere versjoner