Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Språkkrav, kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve

Informasjonen under gjelder de utdannet utenfor EU/EØS, som skal søke autorisasjon.

For deg utdannet utenfor EU/EØS stilles det tilleggskrav før autorisasjon kan innvilges

Vi anbefaler at du leser informasjonen under nøye før du søker om autorisasjon. Da vet du hva som kreves av språk og kurs samt kostnader for dette før du starter søknadsprosessen. 

 • Trinn 1: Søkere som har fått sin utdanning vurdert som jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller er vurdert som kyndig vil få en bekreftelse om at de kan gå videre til trinn 2.
 • Trinn 2: Du må dokumentere å ha gjennomført og bestått tilleggskrav. Rett til autorisasjon oppnås først når alle tilleggskravene er bestått.

Rekkefølge og frist for gjennomføring av tilleggskrav

 • Rekkefølge på gjennomføring: Språkkravet må være oppfylt for å kunne få opptak til øvrig(e) tilleggskrav. Det er ikke krav til rekkefølgen de øvrig(e) tilleggskrav gjennomføres i. Vi anbefaler at du begynner på norskopplæring før du søker om autorisasjon. For noen kan tre år være kort tid til å lære seg norsk på det nivået som kreves, spesielt for de som ikke har norskkunnskaper på søknadstidspunktet.
 • Frist for gjennomføring: Tilleggskrav må gjennomføres i løpet av en periode på tre år fra det tidspunktet utdanningen blir vurdert som jevngod eller du blir vurdert som kyndig. Innenfor tidsfristen har du totalt tre forsøk på å gjennomføre hvert enkelt kurs og eventuelt fagprøve.
 • Kostnader ved gjennomføring av tilleggskrav: Kostnadene skal dekkes av søker. 

Innsending av dokumentasjon etter gjennomførte tilleggskrav

Du skal ikke søke om autorisasjon på nytt når du har gjennomført alle tilleggskrav innen treårsfristen. 

Dokumentasjon på gjennomførte tilleggskrav må samlet sendes inn pr. e-post til godkjenning@helsedir.no for ferdigbehandling av din opprinnelige søknad om autorisasjon. 

Du må dokumentere følgende:  

 • Dokumentasjon på gjennomført språkkrav (Se mer informasjon om språkkravet under. Språkkravet er et selvstendig krav som må dokumenteres selv om du har gjennomført kurs i nasjonale fag)
 • Dokumentasjon på gjennomført kurs i nasjonale fag (med legemiddelhåndtering for farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger)
 • Dokumentasjon på gjennomført fagprøve for sykepleiere, leger og tannleger

Husk å merke emnefeltet i din e-post med ditt saksnummer. 

Har du mottatt en avgjørelse om å gjennomføre tilleggskrav innen tre år?

Har du tidligere mottatt en avgjørelse med informasjon om at du må gjennomføre tilleggskrav innen tre år før du kan innvilges norsk autorisasjon? 

Dersom du ikke har gjennomført tilleggskravene innen treårsfristen, må du søke om autorisasjon på nytt. Det betyr at det ikke er anledning til å søke om å fornye lisensen. I behandlingen av ny søknad vil Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av din utdanning og yrkeskvalifikasjoner. Dette fordi vurderingskriteriene kan endre seg som følge av endringer i innholdet i den norske utdanningen samt endringer i regelverk og forvaltningspraksis. Vi vil samtidig vurdere om du fyller vilkårene for lisens. I ny søknad om autorisasjon må du legge ved dokumentasjon på hvilke tilleggskrav som er gjennomført, samt om du har forsøkt å gjennomføre noen av tilleggskravene uten å bestå. Du må også gjøre deg kjent med oppdatert dokumentasjonskrav og legge ved dokumentasjon som du ikke har dokumentert tidligere. Du finner oppdatert dokumentasjonskrav på nettsidene våre under aktuell personellgruppe. 

Ved ny søknad om autorisasjon må du betale nytt gebyr. Ny søknad om autorisasjon vil ikke bli behandlet før tidligere utstedt avgjørelse er utløpt.

Informasjon om saksbehandlingstid 

Språkkrav

Du må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver.

Du kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole med karakteren 4 eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen.
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen.
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre.
 • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.
 • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre.

Kostnad: Skriftlig test cirka kr. 2400, muntlig test cirka kr. 1000. 

Kurs i nasjonale fag

Du må gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag. Kurset gir kunnskap om oppbygning av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.

Helsedirektoratet har inngått avtaler med følgende leverandør av kurs i nasjonale fag:

Kurset vil bli gjennomført vår og høst.

Dersom du har gjennomført og bestått kurs i nasjonale fag tidligere, må du dokumentere dette i autorisasjonssøknaden.

Kostnad: Fra kr. 13 100.

Kurs i legemiddelhåndtering (Farmasøyt, Lege, Sykepleier, Tannlege)

Du må gjennomføre og bestå kurs i legemiddelhåndtering. Kurset i legemiddelhåndtering inneholder regelverk om legemidler og rekvireringsrett, legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset vil gjennomføres i sammenheng med kurs i nasjonale fag.

Fritak for fagprøve på grunn av yrkesgodkjenning i annet nordisk land

Helsedirektoratet kan frita fra kravet om fagprøve for lege, tannlege og sykepleier som kan dokumentere rett til selvstendig yrkesutøvelse i et annet nordisk land innenfor yrket.

Dersom du har full yrkesgodkjenning i et nordisk land, er det viktig at du dokumenterer dette, slik at Helsedirektoratet kan vurdere fritak.

Dokumentasjon som viser til full yrkesrett i et annet nordisk land, kan du sende inn pr. e-post til godkjenning@helsedir.no
Husk å merke emnefeltet med ditt saksnummer.

Fagprøve (Lege)

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Fagprøven for leger arrangeres av Universitetet i Oslo, og går over 2 dager. Fagprøven gjennomføres én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret.

Kostnad: Cirka kr. 49 000.

Fagprøve (Sykepleier)

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Fagprøven for sykepleiere arrangeres av Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Kostnad: Cirka kr. 9 000.

Fagprøve (Tannlege)

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Fagprøven for tannleger arrangeres av Universitetet i Oslo. Fagprøven gjennomføres én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret. 

Kostnad: Cirka kr. 28 000.

Forlengelse av fristen for gjennomføring av tilleggskrav

Helsedirektoratet kan etter søknad forlenge fristen for gjennomføring av tilleggskrav med inntil ett år ved forsinkelse på grunn av langvarig sykdom eller svangerskapspermisjon i henhold til forskrift om tilleggskrav § 9 andre ledd.

Søknad om forlengelse av fristen må dokumenteres. Sensitiv informasjon bør ikke sendes på e-post. Vi ber derfor om at søknad sendes pr. post til:
Helsedirektoratet,
v/Avd. Autorisasjon
Postboks 220, Skøyen
0213 Oslo

Informasjon om endring av den norske godkjenningsordningen for søkere med utdanning gjennomført utenfor EØS området fra 1. januar 2017

Fra 1.1.2017 ble det innført tilleggskrav for søkere med utdanning gjennomført utenfor EØS området.  Helsepersonell som søkte om autorisasjon etter 31. desember 2016, er forpliktet til å oppfylle de nye tilleggskravene, med mindre de er underlagt overgangsordningen. Overgangsordningen omfatter de følgende to grupper av søkere:

• Søkere som sendte inn søknad om autorisasjon i 2015 eller 2016, og som fikk sine kvalifikasjoner godkjent kun med krav om gjennomføring av Kurs i nasjonale fag. Disse søkerne fikk ny søknad om autorisasjon behandlet uten ytterligere tilleggskrav dersom de fullførte kurset og søke om autorisasjon på nytt før 31. desember 2017.

• Søkere som hadde søkt om autorisasjon før 1. januar 2017, og som mottok vedtak om å gjennomføre praksis eller tilleggsutdanning.  Disse søkerne fikk sin nye søknad behandlet uten ytterligere tilleggskrav dersom de fullførte tilleggsutdanningen og /eller praksis og videre sendte inn ny søknad om autorisasjon innen 31. desember 2017. Kurs i nasjonale fag måtte dokumenteres for søknad om autorisasjon for lege, tannlege, sykepleier eller farmasøyt.

Først publisert: 26.09.2016 Sist faglig oppdatert: 08.07.2021 Se tidligere versjoner