Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Språkkrav, kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve

Informasjonen under gjelder de utdannet utenfor EU/EØS, som skal søke autorisasjon.

For deg utdannet utenfor EU/EØS stilles det tilleggskrav før autorisasjon kan innvilges

Vi anbefaler at du leser informasjonen under nøye før du søker om autorisasjon. Da vet du hva som kreves av språk og kurs samt kostnader for dette før du starter søknadsprosessen. 

 • Trinn 1: Søkere som har fått sin utdanning vurdert som jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller er vurdert som kyndig vil få en bekreftelse om at de kan gå videre til trinn 2.
 • Trinn 2: Du må dokumentere å ha gjennomført og bestått tilleggskrav. Rett til autorisasjon oppnås først når alle tilleggskravene er bestått.

Rekkefølge og frist for gjennomføring av tilleggskrav

 • Rekkefølge på gjennomføring: Språkkravet må være oppfylt for å kunne få opptak til øvrig(e) tilleggskrav. Det er ikke krav til rekkefølgen de øvrig(e) tilleggskrav gjennomføres i. Vi anbefaler at du begynner på norskopplæring før du søker om autorisasjon. For noen kan tre år være kort tid til å lære seg norsk på det nivået som kreves, spesielt for de som ikke har norskkunnskaper på søknadstidspunktet.
 • Frist for gjennomføring: Tilleggskrav må gjennomføres i løpet av en periode på tre år fra det tidspunktet utdanningen blir vurdert som jevngod eller du blir vurdert som kyndig. Innenfor tidsfristen har du totalt tre forsøk på å gjennomføre hvert enkelt kurs og eventuelt fagprøve.
 • Kostnader ved gjennomføring av tilleggskrav: Kostnadene skal dekkes av søker. 

Innsending av dokumentasjon etter gjennomførte tilleggskrav

Du skal ikke søke om autorisasjon på nytt når du har gjennomført alle tilleggskrav innen treårsfristen. 

Dokumentasjon på gjennomførte tilleggskrav må samlet sendes inn pr. e-post til godkjenning@helsedir.no for ferdigbehandling av din opprinnelige søknad om autorisasjon. 

Du må dokumentere følgende:  

 • Dokumentasjon på gjennomført språkkrav (Se mer informasjon om språkkravet under. Språkkravet er et selvstendig krav som må dokumenteres selv om du har gjennomført kurs i nasjonale fag)
 • Dokumentasjon på gjennomført kurs i nasjonale fag (med legemiddelhåndtering for farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger)
 • Dokumentasjon på gjennomført fagprøve for sykepleiere, leger og tannleger

Husk å merke emnefeltet i din e-post med ditt saksnummer. 
Forventet saksbehandlingstid: inntil 3 måneder

Har du mottatt en avgjørelse om å gjennomføre tilleggskrav innen tre år?

Har du mottatt en avgjørelse med informasjon om at du må gjennomføre tilleggskrav innen tre år før du kan innvilges norsk autorisasjon?

Språkkrav

Du må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», tidligere kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge og VOX) med B2 på alle delprøver. Bergenstesten er lagt ned og det er ikke mulig å gjennomføre testen i dag, men de som tidligere har gjennomført testen vil få dette godkjent.

Informasjon om språkprøvene finner du her: For deg som skal ta prøve | HK-dir (hkdir.no)

Du kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:.

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole med karakteren 4 eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen.
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre.
 • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.
 • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre.

Kurs i nasjonale fag

Du må gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag. Kurset gir kunnskap om oppbygning av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.

Helsedirektoratet har inngått avtaler med følgende leverandør av kurs i nasjonale fag:

Kurset vil bli gjennomført vår og høst.

Dersom du har gjennomført og bestått kurs i nasjonale fag tidligere, må du dokumentere dette i autorisasjonssøknaden.

Kurs i legemiddelhåndtering (Farmasøyt, Lege, Sykepleier, Tannlege)

Du må gjennomføre og bestå kurs i legemiddelhåndtering. Kurset i legemiddelhåndtering inneholder regelverk om legemidler og rekvireringsrett, legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset vil gjennomføres i sammenheng med kurs i nasjonale fag.

Søknad om fritak fra tilleggskrav

Helsedirektoratet kan etter søknad frita fra tilleggskrav dersom du kan dokumentere å ha gjennomført kvalifiseringstiltak som har tilsvarende innhold som de norske prøvene. Arbeidserfaring alene vil ikke danne grunnlag for fritak. Det gis ikke fritak fra språkkravet. 
Søknaden sendes pr. e-post til godkjenning@helsedir.no vedlagt relevant dokumentasjon. E-postens emnefelt merkes med søknad om fritak for tilleggskrav. 
Saksbehandlingstid: 6 måneder

Særlig fritak for fagprøve på grunn av yrkesgodkjenning i annet nordisk land

Helsedirektoratet kan frita fra kravet om fagprøve for lege, tannlege og sykepleier som kan dokumentere rett til selvstendig yrkesutøvelse i et annet nordisk land innenfor yrket.

Dersom du har full yrkesgodkjenning i et nordisk land, er det viktig at du dokumenterer dette, slik at Helsedirektoratet kan vurdere fritak.

Dokumentasjon som viser til full yrkesrett i et annet nordisk land, kan du vedlegge søknad om autorisasjon, eller sende inn pr. e-post til godkjenning@helsedir.no
Husk å merke emnefeltet med ditt saksnummer.

Fagprøve (Lege)

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Fagprøven for leger arrangeres av Universitetet i Oslo, og går over 2 dager. Fagprøven gjennomføres én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret.

Fagprøve (Sykepleier)

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Fagprøven for sykepleiere arrangeres av Universitetet i Sørøst-Norge. Fagprøven gjennomføres én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret. 

Fagprøve (Tannlege)

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Fagprøven for tannleger arrangeres av Universitetet i Oslo. Fagprøven gjennomføres én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret. 

Forlengelse av fristen for gjennomføring av tilleggskrav

Helsedirektoratet kan etter søknad forlenge fristen for gjennomføring av tilleggskrav med inntil ett år ved forsinkelse på grunn av langvarig sykdom eller svangerskapspermisjon i henhold til forskrift om tilleggskrav § 9 andre ledd.

Søknad om forlengelse av frist må dokumenteres. Ved dokumentasjon på langvarig sykdom må det fremlegges en legeattest hvor det må fremgå at sykdommen forhindrer deg i å gjennomføre tilleggskrav, samt omtrentlig hvor mye det har forsinket deg. Søknad om forlengelse av treårsfristen må sendes inn før utløp av fristen.

Svangerskapspermisjon/foreldrepermisjon må dokumenteres med brev fra NAV om innvilgelse av foreldrepermisjon.

Sensitiv informasjon bør ikke sendes på e-post. Vi ber derfor om at søknad sendes pr. post til:
Helsedirektoratet,
v/Avd. Autorisasjon
Postboks 220, Skøyen
0213 Oslo

Først publisert: 26.09.2016 Siste faglige endring: 30.04.2024 Se tidligere versjoner