Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utøvelse av bevilling – salgs- og skjenkeregler

Se oversikt over kravene som stilles til en bevillingshaver for hvordan bevillingen skal utøves.

​En salgs- og skjenkebevilling skal til enhver tid utøves i tråd med de plikter og krav som er gitt i bevillingen, i henhold til alkoholloven og dens forskrifter og ellers på en forsvarlig måte.

For en salgsbevilling innebærer dette blant annet at salgstider, aldersgrenser, forbudet mot alkoholreklame og forbudet mot å selge til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må overholdes.

For en skjenkebevilling innebærer dette at blant annet skjenketider, aldersgrenser, forbudet mot alkoholreklame, forbudet mot å skjenke til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler og at slike personer oppholder seg i lokalet med skjenkebevilling overholdes.

Inndragning og prikktildeling – konsekvenser av å ikke overholde forbud og plikter

Dersom en bevillingshaver ikke overholder de vilkårene som er gitt i bevillingen eller bryter alkoholloven og alkoholforskriften, kan kommunen inndra bevillingen for en kortere eller lengre periode.

Det er innført nasjonale standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser av alkoholloven og alkoholforskriften(prikktildelingssystem) jf. alkoholloven § 1-8 (lovdata.no) Inndragning av slags- og skjenkebevillinger er regulert i alkoholforskriften kapittel 10 (lovdata.no).

Helsedirektoratet har utarbeidet merknader til bestemmelsene som regulerer inndragning og prikktildelingssystemet, merknader til alkoholloven § 1-8 og merknader til alkoholforskriftens kapittel 5, 6, 9 og 10.

Gode rutiner for forsvarlig drift – guide til internkontroll

For å sikre at bevillingen utøves i henholdt til gjeldene regelverk og i tråd med de plikter som følger av bevillingen, må salgs- og skjenkestedet etablere rutiner.

Helsedirektoratet har utarbeidet en guide til god internkontroll som et viktig verktøy for forsvarlig drift.

Utøvelse av salgsbevilling

Salgstider for når alkohol kan selges i butikk

Alkoholloven regulerer salgstiden for alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol, jf. § 3-7 (lovdata.no)

Salgstiden kan fastsettes av kommunen innenfor lovens maksimaltider. Kommunen kan dermed innskrenke salgstiden i forhold til normaltiden som følger av loven dersom dette er ønskelig. Bevillingshaveren må forholde seg til de salgstider som fremgår av bevillingsvedtaket.

Kommunal valgfrihet innenfor lovens rammer

Dersom kommunen ikke har sagt noe bestemt om salgstiden, skal lovens normaltid følges. Det vil si at salg kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 på dager før søndager og helligdager jf. alkoholloven § 3-7 (lovdata.no).

Dagen før Kristi Himmelfartsdag er unntatt og regnes i denne sammenheng som alminnelig hverdag. Det samme gjelder dagen før 1. og 17. mai. Det er tillatt å selge alkohol på valgdagen.

Salgstidens slutt

Ved salgstidens slutt skal bevillingshaver sørge for at alkoholholdig drikk ikke lenger er tilgjengelig for kundene. Betaling kan likevel skje dersom kunden har forsynt seg med alkoholen før salgstidens slutt. Kommunen kan sette som vilkår at alkoholen skal være betalt før utløpet av salgstiden. Bevillingshaver kan også ha egne rutiner som innebærer at alkohol må være betalt før salgstidens slutt.

Utlevering av alkohol- nettsalg

Dersom alkoholen er bestilt på nett, må utleveringen skje innenfor de salgstider som følger av bevillingen. Dette gjelder også uavhengig om alkoholen er bestilt før salgstidens utløp. Les mer om nettsalg under Salgsbevilling for alkohol.

Salg til mindreårige - Det er forbudt å selge alkohol til personer under 18 år

Aldersgrenser er et av de viktigste virkemidlene vi har for å redusere skadene av alkohol.
Salg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol må ikke skje til noen som er under 18 år jf. alkoholloven § 1-5 (lovdata.no)

Aldersgrensebestemmelsen gjelder også for alkoholsvake produkter, som inneholder 0,7-2,5 volumprosent alkohol. Dette innebærer at en person må være 18 år for å kjøpe slike produkter. Det kreves ikke bevilling for salg av disse produktene. Slike produkter er heller ikke omfattet av lovens salgstider, og kan selges i utsalgstedets åpningstid.
Ansatte på et salgssted har rett og plikt til å kreve legitimasjon hvis det er tvil om kunden er gammel nok.

Dersom mindreårige får kjøpt alkohol, er dette et brudd på alkoholloven. Salgsstedet er ansvarlig for at mindreårige ikke får kjøpt alkohol. Den som har solgt alkohol til mindreårige, kan bli holdt personlig ansvarlig da dette er straffbart. Personer som kjøper alkohol til mindreårige (langing) kan også bli holdt personlig ansvarlig dersom dette blir avdekket.

Det er forbudt å selge til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler

Det er forbudt å selge alkohol til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler jf. alkoholforskriften § 3-1 (lovdata.no)

Når er en person «åpenbart påvirket» av rusmidler?​

Hvis en person er «åpenbart påvirket av rusmidler» er rusmiddelpåvirkningen tydelig og det er synlig for omverdenen at vedkommende er påvirket.

Hvilket, eller hvilke, rusmidler en person er påvirket av, er ikke avgjørende i denne vurderingen. Personen kan enten være påvirket av alkohol alene, eller i kombinasjon med andre rusmidler, eller andre rusmidler alene.

Karakteristiske kjennetegn på at en person er åpenbart påvirket av rusmidler kan for eksempel være:

Kjennetegn knyttet til generell atferd:

 • kan virke forstyrrende på andre kunder
 • annen unormal oppførsel. Kan sees i sammenheng med hva som er forventet atferd i en slik situasjon
 • er uoppmerksom

Kjennetegn knyttet til motorikk:

 • sjangler og har problemer med å gå rett
 • er slepphendt
 • har vanskeligheter med å holde balansen, for eksempel stå oppreist eller sitte på en stol

Fysiske kjennetegn:

 • har vanskeligheter med å feste blikket
 • har svømmende øyne
 • lukter sterkt av alkohol
 • snakker utydelig og snøvler
 • er høyrøstet
 • kaster opp
 • sover eller dupper av

Dersom det foreligger flere kjennetegn, vil den åpenbare påvirkningen av rusmidler være bedre dokumentert. Et kjennetegn alene er i utgangspunktet ikke nok for å dokumentere graden av påvirkning.

Hvorvidt en person er åpenbart påvirket, må vurderes ut fra personens atferd, ikke ut fra hvor høy promille vedkommende har.

Helsedirektoratet har laget en framstilling av de ulike gradene av alkoholpåvirkning. Denne framstillingen skal være en hjelp for å vurdere når en person er åpenbart påvirket:

Grader av alkoholpåvirkning
Grader av alkoholpåvirkning

 

Regler om plassering av alkohol

På salgssteder for alkoholholdig drikke i gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) skal slik drikke plasseres på en slik måte at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikke jf. alkoholforskriften § 3-3 (lovdata.no).

Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om alkoholen i gruppe 1 fremstår slik at den kan forveksles med alkoholsvak eller alkoholfri drikke.

Alkoholreklameforbudet gjelder også for steder med salgsbevilling. Les mer om alkoholreklame under Forbud mot alkoholreklame.

Utøvelse av skjenkebevilling

Skjenketider

Alkoholloven regulerer skjenketiden for skjenking av alkoholholdig drikk jf. alkoholloven § 4-4 (lovdata.no).

Skjenketiden kan fastsettes av kommunen innenfor lovens maksimaltider. Dersom kommunen ønsker det kan skjenketiden innskrenkes i forhold til normaltiden. Bevillingshaveren må forholde seg til de skjenketider som fremgår av bevillingsvedtaket.

Kommunal valgfrihet innenfor loven rammer

Dersom kommunen ikke har sagt noe bestemt om skjenketiden, skal lovens normaltid følges. Det innebærer at skjenking av alkoholholdig drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol, kan skje alle dager mellom kl. 08.00 og 03.00, mens skjenking av alkoholholdig drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol, kan skje alle dager mellom kl. 13.00 og 03.00.

Skjenketidens slutt

Alkoholholdig drikk som har blitt skjenket i skjenketiden, må konsumeres senest innen 30 minutter etter skjenketidens utløp. Bevillingshaver har ansvar for å sørge for at det ikke drikkes alkoholholdig drikk etter dette tidspunktet jf. alkoholloven § 4-4 sjette ledd (lovdata.no).


Aldersgrenser for skjenking av alkohol

Skjenkestedet er ansvarlig for at personer som ikke oppfyller alderskravene ikke blir skjenket eller drikker alkohol på skjenkestedet. Aldersgrenser er et av de viktigste virkemidlene vi har for å redusere skadene av alkohol. Aldersgrensen for å skjenke alkoholholdig drikke med mindre enn 22 volumprosent alkohol er 18 år. For alkoholholdig drikk med over 22 volumprosent alkohol er grensen 20 år jf. alkoholloven § 1-5 (lovdata.no)

Ansatte på et skjenkested har rett og plikt til å kreve legitimasjon hvis han eller hun er i tvil om gjesten er gammel nok, det gjelder selv om vedkommende har passert en dørvakt. Det er den som skjenker alkoholen som er ansvarlig for at det ikke skjenkes til mindreårige. Gjester som ikke vil eller kan legitimere seg, skal ikke bli skjenket eller konsumere​ alkohol.

Dersom det avdekkes at mindreårige blir skjenket eller konsumerer alkohol, er dette et brudd på alkoholloven. Den som har skjenket alkohol til mindreårige, kan bli holdt personlig ansvarlig.


Falsk eller lånt legitimasjon

Rapporter fra skjenkesteder og politiet viser at bruken av falsk og lånt legitimasjon er omfattende.

Bruk av falsk eller lånt legitimasjon er et lovbrudd som kan straffes med bøter, og i spesielt alvorlige tilfeller, med fengsel.

Det er forbudt å skjenke alkohol til en person som er åpenbart påvirket av rusmidler

Det er forbudt å skjenke alkohol til en person som er åpenbart påvirket eller skjenke noen på en slik måte at den kan antas å bli det jf. alkoholloven § 8-11 (lovdata.no).

Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler skal heller ikke oppholde seg i et skjenkelokale jf. alkoholforskriften § 4-1 (lovdata.no).

Bevillingshaver er ansvarlig for den alkoholen som skjenkes, og må foreta en kontinuerlig vurdering av gjestenes grad av påvirkning.

Hvorvidt en person er åpenbart påvirket, vurderes ikke ut fra hvor høy promille vedkommende har. I hvert enkelt tilfelle må det vurderes ut fra gjestens atferd hvorvidt vedkommende er åpenbart påvirket av rusmidler.

Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler skal ikke oppholde seg på et skjenkested, og skal bortvises. Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler når de ankommer skjenkestedet, skal avvises allerede ved inngangen. Dersom flere personer sitter sammen med en gjest som er åpenbart påvirket, skal det ikke serveres alkohol til noen av disse før den som er åpenbart påvirket har forlatt skjenkestedet.

Når er en person er «åpenbart påvirket» av rusmidler?​

En person er «åpenbart påvirket av rusmidler» når rusmiddelpåvirkningen er tydelig og det er synlig for omverdenen at vedkommende er påvirket.

Hvilket, eller hvilke, rusmidler en person er påvirket av, er ikke avgjørende for denne vurderingen. Personen kan enten være påvirket av alkohol alene, eller i kombinasjon med andre rusmidler, eller andre rusmidler alene.

Karakteristiske kjennetegn på at en person er åpenbart påvirket av rusmidler kan for eksempel være:
Kjennetegn knyttet til generell atferd:

 • kan virke forstyrrende på andre kunder
 • annen unormal oppførsel. Kan sees i sammenheng hva som er forventet atferd i en slik situasjon
 • er uoppmerksom

Kjennetegn knyttet til motorikk:

 • sjangler og har problemer med å gå rett
 • er slepphendt
 • har vanskeligheter med å holde balansen, for eksempel stå oppreist eller sitte på en stol

Fysiske kjennetegn:

 • har vanskeligheter med å feste blikket
 • har svømmende øyne
 • lukter sterkt av alkohol
 • snakker utydelig og snøvler
 • er høyrøstet
 • kaster opp
 • sover eller dupper av

Dersom det foreligger flere kjennetegn, vil den åpenbare påvirkningen av rusmidler være bedre dokumentert. Et kjennetegn alene er i utgangspunktet ikke nok for å dokumentere graden av påvirkning.

Hvorvidt en person er åpenbart påvirket, må vurderes ut fra personens atferd, ikke ut fra hvor høy promille vedkommende har.

Helsedirektoratet har laget en framstilling av de ulike gradene av alkoholpåvirkning. Denne framstillingen skal være en hjelp for å vurdere når en gjest er åpenbart påvirket:

Grader av alkoholpåvirkning
Grader av alkoholpåvirkning

 

Bistandsplikten – plikt til å hjelpe personer som er ute av stand til å ta vare på seg selv

Dersom en gjest er så påvirket at vedkommende er ute av stand til å ta vare på seg selv, har skjenkestedet et ansvar for at gjesten får nødvendig bistand og ikke overlates til seg selv jf. alkoholforskriften § 4-1 (lovdata.no).

Bistandsplikten etter alkoholloven kommer i tillegg til den alminnelige hjelpeplikten enhver borger har.

Det er ikke lov å drikke medbragt alkohol på skjenkestedet eller ta med slik drikk ut av dette lokalet

Gjester kan ikke ta med medbragt alkohol og drikke dette på skjenkested. Gjester kan heller ikke ta med seg alkohol som er kjøpt på skjenkestedet jf. alkoholforskriften § 4-4 (lovdata.no).

Først publisert: 23.06.2016 Siste faglige endring: 23.06.2016 Se tidligere versjoner