Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 6-10. Inndragning av bevilling

Helsedirektoratets kommentarer

6 10.1 Generelt om bestemmelsen

Dersom vilkårene for å få bevilling ikke lenger er oppfylt, kan bevillingen inndras, jf. § 6-10, jf. § 6-2. Som eksempel på inndragningsgrunnlag nevnes brudd på vilkårene om uklanderlig vandel eller at det ikke lenger er stilt tilfredsstillende sikkerhet for alkoholavgiften, jf. § 6-2 første ledd nr. 1 og 2.

Videre kan bevillingen inndras dersom bevillingshaver ikke oppfyller de øvrige forpliktelsene som følger av alkoholloven, eller overtrer annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Bevillingen kan for eksempel inndras dersom innehaver av tilvirkningsbevilling selger alkoholholdig drikk til andre enn innehavere av bevilling etter alkoholloven, unnlater å gi melding om endringer i driften, unnlater å betale bevillingsgebyr, bryter alkoholreklameforbudet mv. Også brudd på engrosforskriftens krav til utøvelsen av bevillingen kan medføre inndragning. Se også kravene i § 6-6 første ledd og merknadene til denne.

Bevillingen skal inndras dersom den ikke lenger benyttes, dvs. hvis virksomheten eller tilvirkningen er opphørt. Kortere opphold i virksomheten, for eksempel i påvente av nye avtaler med produsenter eller kjøpere, skal derimot ikke medføre inndragelse. Andre eksempler på hva kortere opphold kan skyldes er sykemelding, skade på tilvirkningsanlegget og dårlige/uteblitte avlinger. Det presiseres at spørsmålet om bevillingen er opphørt må vurderes i forhold til den planlagte virksomhet. Det kan være opplyst i bevillingssøknaden at søker tar sikte på f. eks. å importere varer kun i en bestemt del av året. Oppholdet i tilvirkningen kan dermed skyldes forhold som er utenfor bevillingshavers kontroll.

Det er ikke noe vilkår for inndragning at bevillingshaver kan klandres for at regelverket er overtrådt. Bevillingshaver har ansvaret for utøvelsen av alle deler av den bevillingspliktige virksomheten, selv om deler av virksomheten er overlatt til andre. Dette innebærer at bevillingen kan inndras dersom en tjenesteyter ikke opptrer innenfor de rammer som gjelder for bevillingen. Inndragningen kan være permanent eller gjelde bare for en bestemt periode, alt etter hvor grov overtredelsen er. Videre kan inndragningen gjelde hele virksomheten eller deler av den. Er forholdet som er grunnlag for inndragningen bare knyttet til ett produksjonssted kan det vurderes om bevillingen kun skal inndras for det aktuelle stedet. Er derimot overtredelsen eller det straffbare forholdet ikke utelukkende  knyttet til et bestemt produksjonssted, må hele bevillingen inndras. Eksempler på dette er manglende avgiftsinnbetaling, mangelfull regnskapsførsel, unnlatelse av å gi melding om endringer i virksomheten eller forhold knyttet til personer med vesentlig innflytelse eller økonomisk interesse i virksomheten. En tidsbegrenset og/eller partiell inndragning kan eventuelt kombineres med nye vilkår, jf. § 6-6 første ledd.

Vedtak om inndragning fattes av Helsedirektoratet. Det er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages til departementet.

Siste faglige endring: 12.03.2024 Se tidligere versjoner