Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 4A-1 Formål

Helsedirektoratets kommentarer

Denne bestemmelsen omtaler formålet med reglene i kapittel 4A. Ved tvil om forståelsen av en annen bestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A vil formålsbestemmelsen kunne gi viktige momenter til fortolkningen.

Det fremgår av første ledd at formålet er todelt:

For det første skal reglene sikre nødvendig helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.

Det er et grunnleggende prinsipp at pasienten selv skal samtykke til hjelpen. Samtykke fra andre er ikke tilstrekkelig grunnlag for å yte helsehjelp i tilfeller der pasienten motsetter seg helsehjelpen. Reglene i kapittel 4A åpner for at denne helsehjelpen under visse vilkår kan gis selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen.

For det andre skal reglene forebygge og redusere bruken av tvang.

Formålet om forebygging og begrensning av tvang kommer til uttrykk gjennom strenge vilkår for å yte helsehjelp med tvang, særskilte saksbehandlingsregler og regler om overprøving og kontroll. Helsepersonell skal som hovedregel prøve tillitsskapende tiltak, slik at pasienten oppgir sin motstand mot helsehjelpen, før det eventuelt vurderes å yte helsehjelpen ved bruk av tvang. Tvangstiltak skal ikke brukes for å spare ressurser eller på grunn av mangelfull kompetanse. 

Formålsbestemmelsens andre ledd understreker og fremhever at helsehjelpen må tilrettelegges med respekt for pasientens fysiske og psykiske integritet. På bakgrunn av pasientens utsagn og oppførsel og den kjennskap helsepersonell og pårørende har til pasienten, må det legges til rette for at pasienten kan utøve sin selvbestemmelsesrett så langt som mulig.

Helsedirektoratet har laget et e-læringsprogram om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Kurset gir en innføring i reglene om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Temaer som omhandles er blant annet reglenes virkeområde, vilkår for å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg, gjennomføring av helsehjelpen, krav til vedtak og bestemmelsene om klage, overprøving og kontroll. Kurset er beregnet på helsepersonell, og kan anvendes både som en introduksjon til temaet og som en oppfriskning av kunnskaper. E-læringskurset finnes på helsedirektoratets nettsider.

Helsedirektoratet har også laget et e-læringsprogram om samtykke til helsehjelp, se kommentarer til pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3.

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018