Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 65a. Reaksjoner overfor midlertidige yrkesutøvere

Lovtekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen gir hjemmel for at helsepersonellovens reaksjoner også kan ilegges midlertidige tjenesteytere, og er en konsekvens av gjennomføringen av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i norsk rett når det gjelder helsepersonell, jf. forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits kapittel 4.

Midlertidig tjenesteyting vil si at helsepersonell som er lovlig etablert i et EU/EØS-land, fritt kan reise til et annet medlemsland og utøve yrket der midlertidig uten autorisasjon e.l. Hva som regnes som midlertidig tjenesteyting til forskjell for etablering, skal avgjøres konkret fra sak til sak ut i fra en vurdering av tjenesteytelsens varighet, hyppighet, regelmessighet og kontinuitet.

Første ledd

Første ledd gir tilsynsmyndighetene anledning til å ilegge pålegg og kalle tilbake, suspendere eller begrense retten til midlertidig tjenesteutøvelse dersom vilkårene for tilsvarende reaksjoner etter helsepersonelloven §§ 56, 57, 58, 58 a og 59 er oppfylt. Statens helsetilsyn kan videre helt eller delvis kalle tilbake eller suspendere retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B forutsatt at vilkårene for tilsvarende reaksjoner overfor helsepersonell med autorisasjon, lisens eller spesialist-godkjenning etter §§ 63 og 64 er oppfylt.

Bestemmelsen angir at «tilsynsmyndighetene» kan ilegge reaksjoner etter bestemmelsen fordi reaksjonen faglig pålegg etter § 65 a bokstav a også kan ilegges av statsforvalteren, se Helsedirektoratets rundskriv til helsepersonelloven § 56.

Andre ledd

Andre ledd presiserer at reaksjonene etter § 65 a ilegges på samme vilkår som tilsvarende reaksjoner i §§ 56§ 57§ 58§ 59 og § 59 a og § 63 og § 64. Dette innebærer at vilkårene for å ilegge disse reaksjonene dersom helsepersonellet hadde hatt autorisasjon, lisens eller spesialistgod-kjenning, må være oppfylt. Videre gjelder også de øvrige reglene om ileggelse av de tilsvarende reaksjonene etter § 57§ 58§ 59 og 59 a og § 63 og § 64 så langt de passer også for reaksjoner etter § 65 a. Det samme gjelder reglene i § 60§ 61 og § 62 og § 65§ 66 og § 67.

Sist faglig oppdatert: 01.07.2022 Se tidligere versjoner