Lovtekst:

De ansatte skal påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Det er ikke anledning for personer å konsumere alkoholholdig drikk i det lokalet som salgsbevillingen omfatter. Ved salg av alkoholholdig drikk skal drikking skje utenfor salgsstedet, jf. alkoholloven § 1-4.

En salgsbevilling skal til enhver tid utøves forsvarlig, jf. alkoholloven § 3-9. Det er ikke oppstilt noe konkret forbud i alkoholloven mot at ansatte ved salgssteder konsumerer alkohol eller er påvirket av rusmidler i arbeidstiden, men i de fleste tilfeller vil det være i strid med forsvarlighetskravet. Se merknader til alkoholloven § 3-9.