Kapittel 3
Særlig om salg

§ 3-1.

Lovtekst:

Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

I henhold til forskriften § 3-1 kan salg eller utlevering av alkoholholdig drikk ikke skje til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Begrepet "åpenbart påvirket av rusmidler" skal forstås på samme måte her som i alkoholloven § 8-11.

Begrepet “åpenbart påvirket av rusmidler” omfatter påvirkning av alle typer rusmidler, ikke kun alkoholholdig drikk.

Se merknadene til alkoholloven § 8-11 for mer om begrepet «åpenbart påvirket» og Helsedirektoratets skala for grader av påvirkning.

§ 3-2.

Lovtekst:

De ansatte skal påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Det er ikke anledning for personer å konsumere alkoholholdig drikk i det lokalet som salgsbevillingen omfatter. Ved salg av alkoholholdig drikk skal drikking skje utenfor salgsstedet, jf. alkoholloven § 1-4.

En salgsbevilling skal til enhver tid utøves forsvarlig, jf. alkoholloven § 3-9. Det er ikke oppstilt noe konkret forbud i alkoholloven mot at ansatte ved salgssteder konsumerer alkohol eller er påvirket av rusmidler i arbeidstiden, men i de fleste tilfeller vil det være i strid med forsvarlighetskravet. Se merknader til alkoholloven § 3-9.

§ 3-3.

Lovtekst:

Ved kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gitt til andre enn Vinmonopolet, skal slik drikk plasseres på salgsstedet på en slik måte at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

På steder med salgsbevilling gitt til andre enn Vinmonopolet skal alkoholholdig drikk plasseres på en slik måte at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av hvorvidt plasseringen av den alkoholholdige drikken fremstår slik at den kan forveksles med alkoholsvak eller alkoholfri drikk.

Plassering av alkoholholdig drikk i samme kjøleskap/hyller som alkoholsvak/alkoholfri drikk som for eksempel alkoholfri øl, brus, juice og saftdrikker vil være i strid med § 3-3 dersom de alkoholholdige produktene kan forveksles med alkoholfrie eller alkoholsvake produkter.

§ 3-4.

Lovtekst:

Det kan ikke gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk.

Med «bensinstasjon» forstås utsalgssted som i det vesentlige selger bensin, olje og andre varer som er nødvendig for drift av eller vedlikehold av motorkjøretøyer og motorbåter. Med «kiosk» forstås utsalg som i det vesentlige selger kioskvarer.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsen oppstiller et forbud mot å gi salgsbevilling til to typer utsalgssteder, det vil si bensinstasjon og kiosk. I henhold til forarbeidene (Innst. O. nr. 57 (1988-1989)) er bestemmelsens formål å begrense tilgjengeligheten til alkohol, ved å begrense antall steder forbrukerne kan få tilgang til å kjøpe alkohol.

Bevillingsmyndigheten må foreta en helhetsvurdering av det enkelte utsalgssted ved behandling av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.

Med bensinstasjon forstås et utsalgssted som i det vesentlige selger varer som er nødvendig for drift og vedlikehold av motorkjøretøy og motorbåter. Bensin og olje er eksempler på varer som tilsier at utsalgsstedet er en bensinstasjon. At en bensinstasjons hylleareal i stor utstrekning benyttes til et utvalg dagligvarer, fritidsutstyr og annet er ikke avgjørende. Det sentrale er hvilke varer som rent faktisk omsettes. Erfaringsmessig vil ulike produkter som ikke er bil- eller båtrelaterte kunne ta forholdsvis stor plass, uten at disse nødvendigvis utgjør en vesentlig del av omsetningen.

Med kiosk forstås et utsalgssted som i det vesentligste selger kioskvarer, jf. § 3-4. Begrepet "kioskvarer” har ingen entydig definisjon, men produkttypen vil gjerne bestå av kaffe, tobakk og snus, aviser, blader og tidsskrifter, bøker, toalettartikler, hygieniske artikler, sukker- og sjokoladeprodukter, iskrem, baker- og konditorvarer, frimerker, mineralvann, frukt, suvenirer, gaveartikler o.l.

Som kiosk regnes også utsalgssteder som hovedsakelig selger typiske "pølsebod- eller gatekjøkkenvarer" som pølser, hamburgere, kebab, pommes frites eller andre liknende varer, som er beregnet for fortæring på stedet.

Hverken eksemplene på kioskvarer eller dagligvarer kan ses som uttømmende og er heller ikke til hinder for at begrepene kan omfatte andre varer.

I mange praktiske tilfeller vil et aktuelt vurderingstema være vurderingen av kiosk kontra dagligvarebutikk. Som dagligvarer regnes matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler, dyrefor, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer m.m.

I tillegg til vurderingen av hvilke vareslag bruttoomsetningen er knyttet til må bevillingsmyndigheten foreta en helhetsvurdering av hva slags type virksomhet utsalgsstedet fremstår som.

Selv om bestemmelsen oppstiller et forbud mot å tildele salgsbevilling til kiosk og bensinstasjon er ikke dette til hinder for at slike steder kan være hente-/utleveringspunkt for alkoholholdig drikk bestilt via nettbutikker med salgsbevilling for alkohol. Slike hentepunkter kan være i egne lokaler eller skje i lokalene til andre typer virksomheter som for eksempel bensinstasjoner. Se merknadene til alkoholloven § 3-1, pkt. 3.1.3.5

§ 3-5.

Lovtekst:

Bestilling av alkoholholdig drikk må ikke ekspederes med mindre bestillingen inneholder fullstendige opplysninger om kjøpers navn, adresse og alder.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestilling av alkoholholdig drikk må ikke ekspederes med mindre bestillingen inneholder fullstendige opplysninger om kjøpers navn, adresse og alder. Rutiner for hvordan denne informasjonen skal innhentes, benyttes og oppbevares kan inntas i bevillingshavers internkontrollsystem. Se merknader til forskriften kapittel 8 om internkontroll.

§ 3-6.

Lovtekst:

Utsalg for alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 skal ikke ekspedere bestillinger som skal sendes til militære områder med mindre det foreligger bestillingsbekreftelse fra vedkommende militære sjef. Som militært område regnes ikke kommandantbolig mv. hvor militære personer har sine private hjem.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsen fastslår at AS Vinmonopolet kun kan ekspedere bestillinger på alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 til militære områder dersom det foreligger bestillingsbekreftelse fra områdets militære sjef.

Innehavere av bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 2, jf. alkoholloven § 3-1b annet ledd omfattes ikke av bestemmelsen. I forarbeidene til bestemmelsen (Prop. 116 L (2015-2016), punkt 6.5.3) fremgår det at kravet om tilknytning mellom tilvirkningslokaler og salgs-/skjenkelokaler medfører at salget må finne sted på produksjonsstedet og ikke kan finne sted gjennom nettbutikk eller ved bestilling og tilsending av produktet. Nettbutikk eller bestilling og tilsending av varer innebærer at det ikke lenger kan sies å være en naturlig forbindelse mellom tilvirkningssted og salgssted og kan dermed ikke sies å oppfylle kravet til tilknytning.

§ 3-7.

Lovtekst:

Det er AS Vinmonopolets ansvar å føre kontroll med at selskapets salg av alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 til enhver tid foregår i samsvar med lov og forskrift.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsen fastslår at AS Vinmonopolet selv har ansvar for å føre kontroll med at selskapets salg av alkoholholdig drikk til enhver tid skjer i samsvar med lov og forskrift. For forsendelsessalg har AS Vinmonopolet avtale med Posten om kontroll med utlevering av alkoholholdig drikk. Kontrollen med utlevering av varene vil være den samme uavhengig av om varene er bestilt over nettet eller på annen måte.

Utleveringen av varene må skje innenfor de åpningstider som gjelder for bevillingen, jf. alkoholloven § 3-4. Dette gjelder uavhengig av om varen utleveres i butikken, er bestilt via Vinmonopolets nettbutikk eller blir kjørt hjem til kunden på grunnlag av annen avtale.

Sist faglig oppdatert: 02. mai 2019