Lovtekst:

Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) gjelder i den grad opplysningene i registeret er personopplysninger, jf. lovens § 2.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Det er i § 13-6 inntatt en uttrykkelig henvisning til personopplysningsloven.

I henhold til personopplysningsloven er en personopplysning ”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson”, jf. lovens § 2 nr. 1.

Bevillingshavere etter alkoholloven kan være både fysiske og juridiske personer, noe som innebærer at registeret vil kunne inneholde personopplysninger. Reglene i personopplysningsloven vil i så fall gjelde.