Kapittel 13
Register med opplysninger om innehavere av salgs- og skjenkebevillinger

§ 13-1.

Lovtekst:

Registeret skal omfatte opplysninger om innehavere av salgs- og skjenkebevilling.

Registeret skal nyttes til å holde oversikt over hvem som har salgs- og skjenkebevilling.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Kapittel 13 gir bestemmelser om et sentralt bevillingsregister som skal inneholde opplysninger om innehavere av bevillinger etter alkoholloven og de som kan drive engrossalg, jf. § 1-14 andre ledd i alkoholloven.

Registeret skal gi en oversikt over hvem som har salgs- og skjenkebevilling. Det gir således tilvirkere og grossister/importører mulighet for lett å kunne kontrollere at deres kjøpere innehar bevilling etter alkoholloven eller har rett til engrossalg. Bestemmelser om registeret er å finne både i engrosforskriften og alkoholforskriften.

Registeret finnes på direktoratets nettside tbr.helsedirektoratet.no

Bestemmelsene i kapittel 13 regulerer den del av registeret som inneholder opplysninger om innehavere av salgs- og skjenkebevillinger. Dette fremkommer av bestemmelsen i § 13-1 om registerets formål.

Bevillingsregisteret skal også inneholde opplysninger om tilvirkere og grossister/importører med rett til engrossalg, jf. engrosforskriften kapittel 8.

§ 13-2.

Lovtekst:

Helsedirektoratet er ansvarlig for registeret.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Det følger av bestemmelsen at Helsedirektoratet er ansvarlig for registeret.

§ 13-3.

Lovtekst:

Registeret føres ved hjelp av elektronisk databehandling (edb).

Bevillingsmyndighetene skal selv vedlikeholde opplysningene i registeret. Det skal legges til rette for at bevillingsmyndighetene på enklest mulig måte kan registrere og endre opplysninger i registeret.

Det skal legges til rette for at det kan benyttes opplysninger fra Enhetsregisteret der det er praktisk mulig, jf. lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 1 annet ledd tredje punktum.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Helsedirektoratet er ansvarlig for registeret, jf. § 13-2. Etter § 13-3 er det likevel bevillingsmyndigheten som skal foreta registreringer og vedlikeholde opplysningene i registeret. Dette foregår elektronisk via internett. Registeret bruker opplysninger fra Enhetsregisteret.

§ 13-4.

Lovtekst:

Registeret skal inneholde følgende typer opplysninger

  • 1. hvilke rettigheter bevillingen omfatter, jf. bevilling etter alkoholloven § 3-1 andre ledd, bevilling gitt til andre enn Vinmonopolet etter alkoholloven § 3-1 første ledd, jf. § 3-1b, eller bevilling etter § 4-2 første og tredje ledd
  • 2. bevillingshavers firmanavn og organisasjonsnummer/foretaksnummer
  • 3. virksomhetens adresse og andre kontaktopplysninger
  • 4. bevilling gyldig til (dato)
  • 5. bevilling gitt (dato)
  • 6. bevilling inndradd (dato)
  • 7. for tilfeller som nevnt i alkoholloven § 1-10 første ledd: dato for overdragelse av virksomheten og informasjon om hvem virksomheten er overdratt til.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

§ 13-4 regulerer hvilke opplysninger om salgs- og skjenkebevillinger registeret skal inneholde. Registeret skal kun inneholde opplysninger som er nødvendige for å kunne kontrollere om en aktør har gyldig bevilling eller har rett til engrossalg, og kun opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt.

For at registeret til enhver tid skal være oppdatert, er det inntatt en bestemmelse om at også overdragelser av bevillinger skal registreres, jf. § 13-4 nr. 7.

§ 13-5.

Lovtekst:

Opplysningene i registeret er offentlige.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Registeret er offentlig tilgjengelig på Internett, jf. § 13-5.

§ 13-6.

Lovtekst:

Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) gjelder i den grad opplysningene i registeret er personopplysninger, jf. lovens § 2.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Det er i § 13-6 inntatt en uttrykkelig henvisning til personopplysningsloven.

I henhold til personopplysningsloven er en personopplysning ”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson”, jf. lovens § 2 nr. 1.

Bevillingshavere etter alkoholloven kan være både fysiske og juridiske personer, noe som innebærer at registeret vil kunne inneholde personopplysninger. Reglene i personopplysningsloven vil i så fall gjelde.

Sist faglig oppdatert: 02. mai 2019