Lovtekst:

Registeret føres ved hjelp av elektronisk databehandling (edb).

Bevillingsmyndighetene skal selv vedlikeholde opplysningene i registeret. Det skal legges til rette for at bevillingsmyndighetene på enklest mulig måte kan registrere og endre opplysninger i registeret.

Det skal legges til rette for at det kan benyttes opplysninger fra Enhetsregisteret der det er praktisk mulig, jf. lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 1 annet ledd tredje punktum.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Helsedirektoratet er ansvarlig for registeret, jf. § 13-2. Etter § 13-3 er det likevel bevillingsmyndigheten som skal foreta registreringer og vedlikeholde opplysningene i registeret. Dette foregår elektronisk via internett. Registeret bruker opplysninger fra Enhetsregisteret.