Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 10-2.

Helsedirektoratets kommentarer

10.2.1 Bestemt antall prikker

Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Antall prikker som skal gis knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad. I § 10-3 er det fastsatt hvor mange prikker den enkelte overtredelse i utgangspunktet skal medføre. Normalområdet til den enkelte overtredelse er vidt definert, og det har i utgangspunktet ikke betydning om det foreligger skjerpende eller formildende omstendigheter. Kommunen vil i disse tilfellene være forpliktet til å tildele det fastsatte antallet prikker.

Dersom det derimot foreligger «svært skjerpende» eller «helt spesielle og svært formildende» omstendigheter, kan kommunen velge å justere antallet prikker opp eller ned eller øke inndragningslengden, les mer under merknadene til § 10-4. Kommunen er ikke forpliktet til å bruke denne skjønnsadgangen, selv om vilkårene er oppfylt.

10.2.2 Likeartede overtredelser

Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd. Med likeartede brudd menes flere brudd på samme bestemmelse i alkoholloven og alkoholforskriften eller samme vilkår i bevillingsvedtaket. Det skal altså ikke foretas noen skjønnsmessig vurdering av hvorvidt overtredelsene fremstår som likeartede.

Bestemmelsen innebærer at antall prikker som er angitt for overtredelse av en bestemt bestemmelse, skal legges til grunn uavhengig av om man finner ett eller flere brudd på den aktuelle bestemmelsen i samme kontroll. Flere brudd medfører altså ikke en økning i antall prikker. To tilfeller av skjenking til en person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholforskriften § 4-2 første ledd, skal etter dette medføre fire prikker, jf. § 10-3 andre ledd første strekpunkt. På den annen side vil ett tilfelle av skjenking til en person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholforskriften § 4-2 første ledd, og ett tilfelle av at det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. alkoholforskriften § 4-1, ikke anses som likeartede overtredelser og medføre til sammen 6 prikker, jf. § 10-3 annet og tredje ledd.

Det kan imidlertid tenkes situasjoner hvor flere likeartede overtredelser fremstår som en svært skjerpende omstendighet, jf. § 10-4 eller får betydning ved vurderingen av hvorvidt det foreligger brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. § 10-3 første ledd tredje strekpunkt, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7. Se merknader nedenfor.

10.2.3 Innslagspunkt for inndragning

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke.

Det enkelte brudd skal som utgangspunkt gi åtte, fire, to eller én prikk. Ett enkelt brudd vil derfor normalt ikke alene kunne føre til inndragning. Dersom det avdekkes flere brudd i løpet av en kontroll som til sammen gir tolv prikker eller mer vil dette imidlertid føre til inndragning, se merknader til § 10-4.

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter ved bruddet vil det også kunne tildeles flere prikker etter unntaksbestemmelsen i § 10-4, noe som etter omstendighetene vil kunne føre til inndragning grunnet ett enkelt forhold.

10.2.4 Opptjeningsperioden

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke.

Hvert salgs- og skjenkested skal kontrolleres minst én gang i året, jf. alkoholforskriften § 9-7. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder og fordelingen av kontrollene skal skje på bakgrunn av behov og risiko. For eksempel vil det normalt være behov for flere kontroller på en nattklubb enn ved et sykehjem. En opptjeningstid på to år sikrer at alle bevillingssteder blir kontrollert minst to ganger i løpet av opptjeningstiden.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktet legges til grunn, dvs. tidspunktet da handlingen eller unnlatelsen fant sted.

I det antallet prikker overstiger 12, skal kommunen sende ut et forhåndsvarsel om tildeling av prikker som danner grunnlag for inndragning, jf. § 10-6. Ny opptjeningsperiode begynner da å løpe etter siste overtredelsestidspunkt som omfattes av inndragningssaken. 

I noen tilfeller kan overtredelsen anses å være pågående, for eksempel ved manglende innlevering av omsetningsoppgave/betaling av omsetningsgebyr, se § 10-3. Overtredelsestidspunktet anses da å starte ved utløpet av kommunens frist og vare inntil leverings-/betalingstidspunkt. Dersom kommunen velger å foreta inndragning på dette grunnlaget før leverings-/betalingstidspunktet, vil overtredelsen anses som avsluttet på inndragningstidspunktet.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016. Forskriften gjelder overtredelser begått fra og med denne dato.

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven § 1-6. I de fleste tilfeller vil en ny bevillingsperiode i realiteten innebære en fornyelse av den allerede gitte bevillingen.

Ved overdragelse av virksomheten begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 første ledd. At den nye bevillingshaveren driver på tidligere eiers bevilling i en periode før kommunen eventuelt innvilger den nye eierens søknad om bevilling har ikke betydning.

Dersom forhåndsvarsel om inndragning er sendt ut før overdragelsestidpunktet, kan iverksettelse av inndragning finne sted etter overdragelsestidspunktet.  Dersom tidligere eier ikke har opplyst om at kommunen har sendt et forhåndsvarsel om inndragning, er dette å anse som et privatrettslig forhold mellom disse partene.

Det presiseres at tildelte prikker og opptjeningstiden for disse ikke er ment å innebære en begrensning i de hensyn som kan vektlegges ved søknadsbehandling, jf. alkoholloven §§ 1-7a, 1-7b og 1-7c ved. Opptjente prikker kan tas med i vurderingen av hvorvidt en bevilling skal fornyes.  Også dersom en bevillingshaver søker om ny bevilling til et nytt sted/lokale, kan kommunen se hen til ilagte prikker i vurderingen av hvorvidt bevilling skal gis, på samme måte som andre forhold kommunen måtte kjenne til som påvirker søkers vandel. Dette gjelder også på tvers av kommunegrenser, dersom kommunen har kunnskap om at bevillingshaveren er tildelt prikker i en annen kommune.

10.2.5 Standardreaksjon

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke.

Standardreaksjonen skal i utgangspunktet brukes i de tilfellene hvor det er tolv prikker som ligger til grunn for inndragningen. Er det mer enn tolv prikker som ligger til grunn, skal inndragningslengden «økes tilsvarende». 12 ekstra prikker skal dermed medføre at inndragningslengden økes med én uke. Av praktiske hensyn og for å sikre at ordningen blir enklest mulig, skal kommunen utmåle inndragningslengden etter følgende skjema:

Antall prikker Inndragningens lengde
1 prikk 1 dags inndragning
2-3 prikker 2 dager inndragning
4-5 prikker 3 dager inndragning
6-7 prikker 4 dager inndragning
8-9 prikker 5 dager inndragning
10-11prikker 6 dager inndragning
12 prikker 7 dager inndragning

Standardreaksjonen er videre ment å være utgangspunktet i de tilfellene overtredelsene anses å ligge innenfor normalområdet til hver overtredelsestype som ligger til grunn for inndragningen. I disse tilfellene er kommunen forpliktet til å bruke standardreaksjonen, og det er verken anledning til å forkorte eller forlenge inndragningslengden. Normalområdet til hver enkelt overtredelse er vidt definert og omfatter i utgangspunktet både skjerpende og formildende omstendigheter. Dette følger blant annet av at antallet prikker ikke kan justeres opp eller ned med mindre det foreligger "svært skjerpende" eller "helt spesielle og svært formildende omstendigheter", jf. § 10-4. Les mer om normalområdet til den enkelte overtredelse under merknadene til § 10-3.

Siste faglige endring: 02.05.2019 Se tidligere versjoner