Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Kronisk myelogen leukemi (KML)

Endringer fra tidligere handlingsprogram:

  • WHOs klassifisering fra 2022 innføres. Akselerert fase er avskaffet. I blastfase er grensen satt til 20% myeloblaster og >5% lymfoblaster i PB eller BM Dette betyr at resultater fra tidligere studier på blastfase og akselerert fase ikke nødvendigvis er fullt dekkende for pasienter som klassifiseres etter den nye definisjonen
  • Start med Tyrosin kinase hemmer (TKI) på morfologisk sterk mistanke om kronisk myelogen leukemi (KML). Ikke bruk hydroxyurea eller allopurinol. Pasientene bør oppfordres til rikelig væskeinntak første måned.
  • Imatinib og dasatinib foretrekkes i 1. linje av prishensyn, se Sykehusinnkjøp onkologiavtale 
  • Anbefalt startdose for dasatinib er redusert.
  • Asciminib er innført av Nye metoder til behandling av Philadelphia- kromosom-positiv kronisk myelogen leukemi i kronisk fase (Ph+KML-KF) som tidligere er behandlet med to eller flere tyrosinkinasehemmere (TKIer), hvor rimeligere tyrosinkinasehemmere ikke er egnet. 
 

10.1. Bakgrunn

10.2. Diagnose

10.3. Prognose og risikofaktorer for sykdomsprogresjon

10.4. Førstelinjebehandling i kronisk fase

10.5. Håndtering og vurdering av kategoriene «Svikt» og «Advarsel»

10.6. Fertilitet og amming

10.7. Allogen stamcelletransplantasjon

10.8. Behandling av blastfase

10.9. Andre behandlingsregimer

10.10. Seponering-Behandlingsfri remisjon (TFR)

Siste faglige endring: 17. april 2024