Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.9. Histopatologisk diagnostikk

Generelt om besvarelse av biopsier, cytologiske prøver og resektat

Klassifisering av tumor og besvarelse av biopsier, cytologiske prøver og operasjonsresektat skal gjøres i henhold til anbefalinger og terminologi gitt ved gjeldende utgave av WHO-klassifikasjon (https://tumourclassification.iarc.who.int/). Den norske patologforenings mal for besvarelse av lungeresektat skal brukes som utgangspunkt for makroskopisk og mikroskopisk undersøkelse.

Remissen bør inneholde opplysninger om radiologiske funn, røykehistorie, tidligere kreftsykdommer, om det er mistanke om primær lungekreft eller metastaser, presis lokalisasjon for biopsi/cytologisk prøve, prøvetakingsmetode og tidligere relevant behandling.

Svar fra patolog skal inneholde:

 • Informasjon om prøvens representativitet (gjelder biopsi/cytologiske prøver)
 • Histologisk type lungekreft
 • Resultat av IHK og molekylære analyser nødvendige for behandlingsvalg. Disse besvares vanligvis fortløpende. Se Figur 14 for testalgoritmer (IHK og molekylære analyser) samt Tabell 14 for oversikt over anbefalte gener som skal inngå i molekylære analyser. Se avsnitt "Besvarelse av resektat".

Endelig prøvesvar fra patolog bør foreligge før behandlingsbeslutning: I følge Pakkeforløp for lungekreft skal histologisk diagnose foreligge innen 4 kalenderdager etter biopsitakning og innen 2 kalenderdager for cytologiske prøver.

Besvarelse av resektater

Følgende informasjon bør foreligge fra kirurg:

 • Type reseksjon (segmentreseksjon, kilereseksjon, lobektomi, pneumektomi)
 • Operasjonsmetode (VATS, RATS, åpen)
 • Medføgende adherente strukturer/vev (del av annen lapp, pleura parietale, perikard, toraksvegg, andre stukturer)
 • Antall svulster i resektatet (basert på radiologi)
 • Dersom neoadjuvant behandling:
  • Type neoadjuvant behandling
  • Største tumormål før og etter behandling
  • Tumors lokalisasjon (sentral, perifer, relasjon til pleura/bronkus)
  • Metastasesuspekte stasjoner må angis
 • Lymfeknuter:
  • skal legges på separate glass som merkes med stasjon
  • informasjon om det er gjort komplett eller inkomplett høsting av lymfeknuter

Følgende opplysninger skal angis i patologibesvarelsen:

 • Hva preparatet består av
 • Histologisk diagnose. Ved adenokarsinom bør dominerende subtype angis
 • Dersom neoadjuvant behandling er gitt:
  • Prosent viabelt tumorvev ift tumorseng
  • Sekundærforandringer til neoadjuvant behandling (f.eks fibrose, nekroser)
 • Tumors lokalisasjon (bronkus/perifer/annet).
 • Tumors største utstrekning i mm (gjelder infiltrerende komponent dersom adenokarsinom med lepidiske områder)
 • Non-invasive adenokarsinom: tumors grad kan angis (WHO Classification of Tumours 5th ed. Thoracic tumours, 2021), men dette er valgfritt. Se Tabell 9.
 • Radikalitet, reseksjonsrender og informasjon om fullstendig eller ufullstendig reseksjon :
  • Det anbefales at R kategori (residual tumor descriptor) angis; se Tabell 10
  • Korteste avstand til reseksjonsrender bør angis
  • I noen tilfeller bør endelig R-kategori bestemmes i samråd med kirurg
 • Tumors relasjon iht modfisert Hammar klassifikasjon (Travis et al., 2008) - elastin-fargning anbefales for bedre fremstilling av den elastiske membranen:
  • PL0: ingen gjennomvekst av den elastiske membranen
  • PL1: Tumor vokser gjennom den elastiske membranen, men ikke hele pleura viscerale
  • PL2: Tumor vokser gjennom den elastiske membranen og hele pleura viscerale, men ikke inn i pleura parietale
  • PL3: Tumorinfiltrasjon i pleura parietale
 • Spredning av tumorceller i alveolerom (STAS): Angis som Påvist/Ikke påvist
 • Lymfeknuter i hovedpreparat:
  • Alle lymfeknuter skal fremføres for mikroskopisk undersøkelse
  • Hvis mulig, skal lymfeknutene skivedeles i 2-3 mm tykke skiver
  • Angi totalt antall lymfeknuter som er funnet, samt antall og lokalisasjon med metastase
 • Lymfeknuter på separate glass:
  • Nivå/lymfeknutestasjon skal angis
  • Angi totalt antall lymfeknuter som er funnet, samt antall og lokalisasjon med metastase. Lymfeknutene er ofte fragmenterte, slik at det ofte ikke er mulig å angi antall
  • Hvis mulig skal lymfeknutene skivedeles i 2-3 mm tykke skiver
  • Hvis det foreligger metastase i lymfeknute skal det angis om det er tumorinfiltrasjon i lymfeknutekapsel og om det foreligger infiltrasjon i ekstranodalt vev
 • Lungevev utenom tumor
  • Angi som "normale forhold" eller beskriv eventuelle patologiske funn
  • Atelektatiske forandringer skal angis. Kommenter eventuelle funn som kan gi mistanke om yrkeseksponering (f. eks støvmakler og silikoseknuter)
 • pTN:
  • Dersom det foreligger ≥ 2 svulster samtidig ("multiple pulmonary sites"), skal pTN angis iht IASLC sine retningslinjer for pTNM klassifisering (Detterbeck et al., 2016)
  • pM skal ikke angis, heller ikke som pMx, da dette kan feiltolkes
  • Angis som ypTN dersom det er gitt neoadjuvant behandling
 • Biomarkører: se avsnitt "Spesifikt om molekylære analyser" og Tabell 14.
Tabell 9 Foreslått gradering av reseserte non-mucinøse adenokarsinom, tidlig stadium

Grad

Differensiering

Histologisk mønster

1

Høyt differensiert

Overveiende lepidisk, fravær av eller < 20 % høygradig mønster*

2

Middels differensiert

Overveiende acinært eller papillært, fravær av eller < 20 % høygradig mønster*

3

Lavt differensiert

>20 % høygradig mønster, uansett subtype non-mucinøst adenokarsinom

* Høygradig mønster: solid, mikropapillært, kribriformt eller komplekst glandulært (fusjonerte kjertler eller enkeltceller i desmoplastisk stroma)

Tabell 10 Kriterier for klassifisering av resttumor

 

Deskriptor

  Utfyllende kriterier (IASLC) 

RX

Kan ikke vurderes om det foreligger resttumor

 

R0

Ingen resttumor

 • Mikroskopisk frie reseksjonsrender (bronkialt, peribronkialt, blodkar, annet vev)
 • Systemisk høsting av lymfeknuter, med minimumsmål
 • Høyeste lymfeknutestasjon skal være fri for metastaser
 • Hvis lymfeknutemetastase
 • Kapsel skal være intakt
 • Det skal ikke foreligge infiltrasjon av ekstrakapsulært vev

R1

Mikroskopisk resttumor

 • Tumorinfiltrasjon i reseksjonsrender
 • Tumorinfiltrasjon i ekstakapsulært bløtvev hvis lymeknutemetastaser
 • Ikke fullstendig eksisjon av lymfeknuter med metastase
 • Pleura -eller perikardvæske med tumorceller

R2

Makroskopisk resttumor

R0(un)

Ingen sikker resttumor, men ikke alle kriterier er oppfylt

 • Det er ikke høstet tilstrekkelig med lymfeknuter
 • «Høyeste» mediastinale lymfeknute er ikke fjernet
 • Karsinoma in situ i reseksjonsrand

Histopatologisk klassifisering - ikke-småcellete karsinom (ikke-nevroendokrine)

For oppsummering av klassifisering av epiteliale svulster, anbefalt nomenklatur, immunhistokjemiske -og molekylære analyser, se Tabell 14.

Adenokarsinom

Adenokarsinomer vokser ofte perifert i lungen og utgjør ca 50-60 % av ikke-småcellete karsinomer. Hovedtypene er minimale invasive adenokarsinom (MIA; kan være mucinøse eller non-mucinøse), invasive non-mucinøse, invasive mucinøse, kolloide, fetale og enterisk type adenokarsinom. Invasive non-mucinøse adenokarsinom kan deles i subtypene lepidisk, acinært, papillært, mikropapillært og solid. Ofte foreligger det blanding av flere subtyper.

Atypisk adenomatøs hyperplasi (AAH) og adenokarsinom in situ (AIS) er preinvasive lesjoner og forløpere til adenokarsinom.

 • PD-L1, ALK, ROS1 og molekylærpatologiske analyser skal utføres på «refleks», dvs ved førstegangsvurdering av biopsi/operasjonsresektat (se også 6.9.9).

Plateepitelkarsinom

Plateepitelkarsinomer utgjør ca. 25-30 % av ikke-småcellete karsinomer. Tumor vokser oftest sentralt i relasjon til store bronkiegrener. I henhold til 5. utgave av WHO-klassifikasjonen (WHO Classification of Tumours 5th ed.  Thoracic tumours, 2021) deles plateepitelkarsinom i ikke-keratiniserende og basaloide plateepitelkarsinom, samt lymfoepiteliale karsinom. Lymfoepiteliale karsinomer i lunge er mest hyppige i Asia hos yngre, ikke-røykende pasienter, og er assosiert med Epstein Barr-virus.

 • PD-L1-analyse skal utføres på «refleks»
 • Andre molekylære analyser: på forespørsel fra kliniker

Storcellet karsinom

Udifferensierte ikke-småcellete karsinomer uten spesifikke morfologiske trekk som kjerteldannelse eller forhorning, samt immunhistokjemisk fravær av uttrykk for plateepitelmarkører (p40/CK5) og adenokarsinommarkører (TTF1/napsin A). Dersom det er immunfenotype som plateepitel eller adenokarsinom skal tumor klassifiseres i henhold til immunprofil. Storcellet karsinom er en eksklusjonsdiagnose som kun stilles på resektater. Se også 6.9.4.2.

 • PD-L1, ALK, ROS1 og molekylærpatologiske analyser skal utføres på «refleks», dvs ved førstegangsvurdering av biopsi/operasjonsresektat (se også 6.9.9).

Adenoskvamøst karsinom

Består av to morfologisk og immunhistokjemisk ulike komponenter, med differensiering og immunfenotype forenlig med hhv plateepitelkarsinom og adenokarsinom. Tumor må inneholde > 10 % av hver histologisk variant for å klassifiseres i denne gruppen. Diagnosen stilles vanligvis ikke på små biopsier, kun på resektater. Hos unge, aldri-røykere med plateepitelkarsinom i biopsi, må man tenke på muligheten for adenoskvamøst karsinom.

 • PD-L1, ALK, ROS1 og molekylærpatologiske analyser skal utføres på «refleks», dvs ved førstegangsvurdering av biopsi/operasjonsresektat (se også 6.9.9).

Ikke-småcellet karsinom – ikke nærmere klassifiserbart (NOS) (NSCC NOS)

Ekslusjonsdiagnose forbeholdt ikke-småcellete karsinomer som ikke er klassifiserbare på bakgrunn av histologi og IHK. I resektat kan man vurdere muligheten for storcellet karsinom.

 • PD-L1, ALK, ROS1 og molekylærpatologiske analyser skal utføres på «refleks», dvs ved førstegangsvurdering av biopsi/operasjonsresektat (se også 6.9.9).

Sarkomatoid karsinom

Dette er svulster med epiteliale og sarkomlignende (sarkoide) celler. Hovedtypene er: pleomorft karsinom (som kan deles i subtypene pleomorft karsinom, kjempe celle karsinom og spolcellet karsinom), karsinosarkom og pulmonalt blastom. Epitelial differensiering kan være vanskelig å gjenkjenne, og immunhistokjemisk undersøkelse for epiteliale markører er ofte nødvendig.

 • PD-L1, ALK, ROS1 og molekylærpatologiske analyser skal utføres på «refleks», dvs ved førstegangsvurdering av biopsi/operasjonsresektat (se også 6.9.9).

NUT karsinom

Dette er udifferensierte til lavt differensierte karsinom med rearrangering av genet nuclear protein in testis (NUTM1) på kromosom 15q14. Svulstene kan oppstå bl.a. i mediastinum/thymus og lunge. Områder med keratinisering kan forekomme. NUT karsinom er derfor en differensialdiagnose til lavt differenseierte plateepitelkarsinom. Dette er imidlertid sjeldne svulster. I en multikohortstudie som inkludert 14 100 pasiener med solide svulster (ikke bare torakale), ble NUT rearrangering funnet i 0,06 % (Stevens et al., 2019). I en norsk studie av 483 lungesvulster ble det ikke funnet uttrykk av NÙT1 poteinet i noen av svulstene (Lund-Iversen, Grøholt, Helland, Borgen, & Brustugun, 2015).

Torakale SMARCA4-“deficient” udifferensierte svulster

Udifferensierte, høy-gradige tumores karakterisert av inaktivering av SMARCA4 genet pga mutasjoner. Er assosiert med røyking. Komutasjoner i KRAS, STK11 og KEAP1 forekommer hos nesten halvparten av pasientene. Inaktivering av SMARCA4 kan også forekomme hos andre pasienter med ikke-småcellete karsinom.

Spyttkjerteltype-svulster

Dette er sjeldne svulster som utgår fra seromukøse kjertler i bronkialvegg. Subtypene er de samme som for spyttsvulster i hode/hals området. For diagnostikk av denne type svulster henvises det til gjeldende WHO-klassifikasjon.  

Histopatologisk klassifisering og diagnostikk av nevroendokrine neoplasmer (NENs)

De nevroendokrine neoplasmene (NENs) i lunge deles inn i to hovedgrupper: 1) Nevroendokrine tumores (NETs) som omfatter typisk og atypisk karsinoid, og 2) Nevroendokrine karsinom (NEK) som omfatter småcellet karsinom (SCLC) og storcellet nevroendokrint karsinom (LCNEC). I WHO 2021-klassifikasjonen (WHO Classification of Tumours 5th ed.  Thoracic tumours, 2021) er begrepene «lavgradig» og «nevroendokrin tumor grad 1 (NET G1)» innført for typisk karsinoid, mens begrepene «intermediær grad» og «nevroendokrin tumor grad 2 (NET G2)» er innført for atypisk karsinoid. Begrepene «typisk /atypisk karsinoid tumor» er beholdt og anbefalt brukt. NET og NEK skiller seg fra hverandre klinisk, epidemiologisk, molekylært og histologisk.

NET og NEK skilles histologisk på bakgrunn av arkitektur, antall mitoser / 2 mm2, tilstedeværelse eller fravær av nekroser og celle/kjernemorfologi. Ofte brukte immunhistokjemiske markører er synaptofysin, kromogranin A, INSM1 og CD56. CD56 bør brukes sammen med andre nevroendokrine markører, pga lav spesifisitet.

Typisk karsinoid tumor (NET G1) og atypisk karsinoid tumor (NET G2)

De karsinoide svulstene i lunge utgjør < 2 % av de maligne svulstene i lunge. Typisk karsinoid er vanligst og utgjør > 70 % av karsinoide tumores (Caplin et al., 2015). Ingen kjente risikofaktorer er identifisert. Sentral/endobronkial vekst er vanligst, men karsinoidene kan også oppstå perifert i lungene. Fjernmetastaser forekommer hos < 5 % av pasienter med typisk karsinoid og hos ca 20-30 % av pasientene med atypisk karsinoid (Rekhtman, 2010). Metastaser til regionale lymfeknuter, lever, skjelett og hjerne er vanligst, men metastaser til bl.a hud, øye og ovarier er beskrevet (Rekhtman et al., 2019).

Diagnostiske kriterier for typisk karsinoid:

 • < 2 mitoser / 2 mm2 (telles i områdene med høyest mitoseaktivitet)
 • Ingen forekomst av nekroser

Diagnostiske kriterier for atypisk karsinoid:

 • 2-10 mitoser / 2 mm2 og/eller nekroser. 10-30 mitoser / 2 mm2 er beskrevet i noen tilfeller, og i slike tilfeller må man vurdere muligheten for NEK.

Som regel er operasjonsresektat og undersøkelse av hele tumor nødvendig for å kunne skille mellom typisk og atypisk karsinoid. Begrepet «Karsinoid tumor ikke nærmere spesifiserbart (karsinoid NOS) kan brukes i følgende situasjoner:

 1. I små biopsier/cytologi, hvor materialet er for sparsomt for sikker mitosetelling og vurdering av nekroser
 2. Ved metastatiske karsinoid; her anbefales det å bruke formuleringen «metastatisk karsinoid NOS»
 3. Opererte der ikke hele tumor er fremstilt for mikroskopisk undersøkelse

Proliferativ indeks vurdert ved immunhistokjemisk undersøkelse for Ki67 inngår ikke i diagnoskriteriene, siden cutoff-verdier for Ki67 har vært vanskelig å etablere. Iht WHO klassifikasjonen kan allikevel karsinoide tumores med en Ki67 proliferasjonsindeks > 5 % indikere atypisk karsinoid, mens proliferasjonsindeks > 30 % mer sannsynlig representerer NEK. Metastaser fra NET kan ha høyere Ki67 proliferativ indeks sammenlignet med primærtumor.

Storcellet nevroendokrint karsinom (LCNEC)

Tradisjonelt diagnostiseres LCNEC på bakgrunn av arkitektur, celle/kjernemorfologi og >10 mitoser/2 mm2 (median 70 mitoser/2 mm2). Proliferativ indeks inngår ikke i diagnosekriteriene, men Ki67 er som regel > 20 %. Molekylære studier indikerer at LCNEC består av minst to hovedtyper (J. George et al., 2018). Den ene typen har genomiske trekk av småcellet karsinom, med forandringer i RB1 og TP53 genene. Den andre hovedtypen har genomiske trekk av røykeassosiert adenokarsinom med mutasjoner i KRAS, STK11 og/eller KEAP1. En intermediær type, med genomiske trekk av både småcellet karsinom og adenokarsinom, er også beskrevet. Det er foreløpig ikke grunnlag for molekylær klassifisering av LCNEC i vanlig diagnostikk. Det er heller ikke grunnlag for testing for bl.a EGFR-mutasjoner eller ALK- og ROS1-translokasjoner, pga lav forekomst av forandringer i disse genene. Den prediktive verdien av PD-L1 er usikker, men PD-L1-testing anbefales inntil videre (se avsnitt "Målrettet behandling og immunterapi" Storcellet nevroendokrint karsinom (LCNEC)).

Småcellet karsinom

Småcellet karsinom utgjør om lag 15 % av all lungekreft. Tumor ligger ofte sentralt i lungen og vokser submukøst langs veggen av større bronkiegrener. I små biopsier har småcellet karsinom karakteristisk histologi. Tumorcellene er små til middels store (vanligvis < 3 x lymfocyttdiameter) og har høy mitoseaktivitet (> 10 mitoser / 2 mm2). Proliferativ indeks inngår ikke i diagnosekriteriene, men Ki67 er vanligvis > 60 %. Ca 90 % av småcellete karsinomer uttrykker nevroendokrine immunmarkører. Småcellet karsinom med dominerende ekspresjon av POU2F3 er assosiert med lavt eller fraværende immunhistokjemisk uttrykk for nevroendokrine markører. Det er foreløpig ikke grunnlag for molekylær klassifisering av småcellet karsinom i vanlig diagnostikk.

WHO klassifikasjon av lungetumorer

Tabell 11 WHO-klassifikasjon av lungetumorer

Tumortype WHO

Formulering besvarelse små biopsier/cytologi

Formulering besvarelse av resektat

IHK-markører/spesial-farging/molekylær

ADENOKARSINOM

Lepidisk adenokarsinom

Mucinøst

Nonmucinøst

Adenokarsinom med lepidisk vekstmønster

 

Hvis kun lepidisk: legg til «invasiv komponent kan ikke utelukkes»

Tumor ≤ 3 cm med ren lepidisk vekst:

Adenokarsinom in situ

 

Tumor ≤ 3 cm med dominerende lepidisk vekst OG infiltrerende komponent ≤ 5 mm:

Minimalt invasivt adenokarsinom

IHK:

TTF1

Napsin A

PD-L1

ALK

ROS1

 

Spesialfarging

Vurderes hvis negativ IHK

alcian blå (AB) eller PAS: Ved funn av PAS+/AB+ i små biopsier skal tumor klassifiseres som adenokarsinom

 

Molekylær

EGFR

KRAS

BRAF

HER2 (ERBB2)

RET

NTRK

NRG1 (inngår ikke i alle panel)

MET

Invasive non-mucinøse adenokarsinom

Acinært

Papillært

Mikropapillært

Solid

Adenokarsinom (beskriv hvilke vekstmønstere som er identifisert)

Adenokarsinom med dominerende…(fyll inn).. vekstmønster

Angi % av hvert vekstmønster

Hvis mikropapillær komponent tilstede: Skal alltid angis

Invasivt mucinøst karsinom

Blandet mucinøst og nonmucinøst adenokarsinom

Invasivt mucinøst adenokarsinom

(beskriv hvilke vekstmønstre som er tilstede; bruk begrepet mucinøst adenokarsinom med lepidisk mønster dersom rent lepidisk mønster)

Invasivt mucinøst adenokarsinom

Kolloid adenokarsinom

Adenokarsinom med kolloid trekk

Kolloid adenokarsinom

Føtalt adenokarsinom

Adenokarsinom med føtale trekk

Føtalt adenokarsinom

Enterisk type adenokarsinom

Adenokarsinom med enteriske trekk

Enterisk type adenokarsinom

NSCC (ikke-småcellet karsinom), sannsynlig adenokarsinom

Hvis positiv for TTF1/napsin A og negativ for p40:

Ikke-småcellet karsinom, forenlig med adenokarsinom

Hvis positiv for TTF1/napsin A:

Ikke-småcellet karsinom, forenlig med adenokarsinom

PLATEEPITELKARSINOM

Keratiniserende (uavhengig av mengde keratin)

Ikke-keratiniserende

Basaloid (> 50 % basaloid utseende; hvis < 50 %: Med basaloid komponent

 

 

IHK:

P40

CK5/6

PD-L1

 

Ved mistanke om lymfoepitelialt karsinom: CD8, EBER ISH

Lymfoepitelialt karsinom i lunge

Lymfocyttrikt karsinom med plateepiteldifferensiering, lymfoepitelialt karsinom mulig

Lymfoepitelialt karsinom

NSCC (ikke-småcellet karsinom), sannsynlig plateepitelkarsinom

Hvis positiv for p40 og negativ for TTF1/napsin A:

Ikke-småcellet karsinom, forenlig med plateepitelkarsinom

 

Ikke-småcellet karsinom, forenlig med plateepitelkarsinom

 

NSCC, NOS – IKKE-SMÅCELLET KARSINOM, IKKE NÆRMERE KLASSIFISERBART

NSCC, NOS (Ikke tydelig vekstmønster av adeno-, plate- eller nevroendokrin differensiering eller uttrykk av typiske immunmarkører eller negativ slimfarging

Ikke-småcellet karsinom, ikke nærmere klassifiserbart

Storcellet karsinom

Molekylære undersøkelser: Som for adenokarsinom

NEVROENDOKRINE NEOPLASMER

Småcellet karsinom

Småcellet karsinom

Småcellet karsinom

IHK:

Synaptofysin

Kromogranin

INSM1

(CD56)

Ki67 (hotspots)

 

Storcellet nevroendokrint karsinom

NSCC (ikke-småcellet karsinom) med nevroendokrin morfologi og positive nevroendokrine markører, mulig LCNEC (storcellet nevroendrokrint karsinom)

Storcellet nevroendokrint karsinom

NSCC (ikke-småcellet karsinom) med nevroendokrin morfologi og negative nevroendokrine markører

NSCC (ikke-småcellet karsinom) med nevroendokrin morfologi,

 

Kommenter at morfologi er suspekt på LCNEC (storcellet nevroendrokrint karsinom) og at nevroendokrine markører er negative

Storcellet karsinom med nevroendokrin morfologi

Typisk karsinoid/NET G1

Karsinoid tumor/nevroendokrin tumor, men grad kan ikke bestemmes

Typisk karsinoid/NET G1

Atypisk karsinoid/NET G2

Nevroendokrin tumor, atypisk karsinoid mulig

Atypisk karsinoid/NET G2

STORCELLET KARSINOM

Storcellet karsinom

NSCC, NOS

(diagnosen skal kun stilles på resektat)

Storcellet karsinom

Molekylær: Som adenokarsinom

SARKOMATOID KARSINOM

pleomorft karsinom

kjempecelle-karsinom

spolcellet karsinom

pulmonalt blastom

karsinosarkom

 

Ikke-småcellet karsinom med …(fyll inn type komponent tilstede)…

 

Kommenter om det er adeno -eller plateepitelkarsinom-komponent tilstede

Ikke-småcellet karsinom med…(fyll inn komponent), forenlig med (type sarkomatoid karsinom)

IHK:

Som for adenokarsinom og plateepitelkarsinom

 

Molekylær

Som adenokarsinom

ADENOSKVAMØST KARSINOM

Adenoskvamøst karsinom

Diagnosen kan ofte ikke stilles på små biopsier

Hvis suspekt: gi en tolkning, spesifiser og kommenter: Dette kan representere adenoskvamøst karsinom

Adenoskvamøst karsinom

 

(Begge komponenter ≥ 10 %)

IHK:

Som for adenokarsinom og plateepitelkarsinom

 

Molekylær:

Som for adenokarsinom

ANDRE

NUT karsinom i toraks/mediastinum

 

 

IHK:

NUT protein

Molekylær:

FISH eller NGS

SMARCA4-deficient undifferentiated tumour (SMARCA4-UT)

SMARCA4-deficient NSCLC

 

 

IHK:

SMARCA4/BRG1 (tap av uttrykk)

Histopatologisk klassifisering og diagnostikk av malignt mesoteliom

Maligne pleurale mesoteliomer er i WHO 2021 klassifikasjonen delt i to hovedtyper: 1) Lokalisert pleuralt mesoteliom, og 2) Diffust pleuralt mesoteliom. Lokalisert pleuralt mesoteliom er sjeldent med ca 160 rapporterte tilfeller, og kan forekomme i alle aldre og uten asbesteksponering. Kun diffust pleuralt mesoteliom, som i hovedsak skyldes asbesteksponering, er omtalt her og i kapittel 12.

Histologisk klassifisering og immunhistokjemiske markører for mesoteliom

De diffuse pleurale maligne mesoteliomene deles inn i epitelioide, sarkomatoide og bifasiske mesoteliom. Subtype skal angis i diagnose, siden dette er viktig både ift behandlingsbeslutning og prognose (se kapittel 12). Bifasiske mesoteliom består av blandet epitelioid og sarkomatoid komponent (≥ 10 % av hver komponent).

Anbefalte immunhistokjemiske markører for mesoteliale celler er calretinin, D2-40, WT1, CKae1/ae3 og CK5. Disse markørene er ikke mesotelspesifikke, og brukes som regel sammen med andre markører. Calretinin har lavere sensitivitet i  sarkomatoide mesoteliom (50-60 %) enn i epitelioide (ca 90 %), mens D2—40 har fhv høy senstivitet i både epitelioide (80-100 %) og sarkomatoide mesoteliom (75-90 %) (Chapel, Schulte, Husain, & Krausz, 2020). For å skille mesoteliom fra karsinom, er flere epiteliale markører anbefalt, deriblant Ber-EP4, claudin 4 og MOC31.

Reaktiv versus malign pleural mesotelproliferasjon

I biopsier og cytologisk materiale (pleuravæske) kan det være vanskelig å skille malign mesotelprolifrasjon fra reaktiv proliferasjon, og påvisning av infiltrasjon av fett -eller lungevev eller nekroser har vært nødvendig for å kunne stille diagnosen. En rekke immunhistokjemiske markører har tidligere vært brukt for å skille mellom neoplastiske og reaktive mesoteliale celler, deriblant EMA, p53 og desmin. Disse er imidlertid lite spesifikke, og ikke anbefalt brukt (Chapel et al., 2020). Nye markører som BRCA-assosiert protein 1 (BAP1), MTAP og CDKN2A kan imidlertid være til hjelp for å skille maligne meosteliale celler fra reaktive, også i biopiser og cytologisk materiale (pleuravæske).

BAP1: Tap av BAP1 uttrykk forekommer i 70-80 av epitelioide mesoteliom, men i < 20 % av de sarkomatoide mesoteliomene (Chapel et al., 2020). Uttrykket er bevart i reaktive mesotelcller. Ved bevart uttrykk kan man imidlertid ikke utelukke muligheten for mesoteliom.

CDKN2A og MTAP: Homozygot tap av CDKN2A forekommer i > 90 % av sarkomatoide mesoteliom (100 % spesifisitet), men ikke ved reaktiv mesotelproliferasjon. Tap av CDKN2A kan påvises ved FISH eller NGS. p16 immunhistokjemi er ikke anbefalt, pga dårlig korrelasjon med tap av CDKN2A. Ko-delesjon av methylthioadenosin phosphorylase (MTAP)-genet er vanlig, og MTAP kan derfor brukes som surrogatmarkør for CDKN2A. Tap av uttrykk for MTPA ved immunhistokjemisk undersøkelse er korrelert med homozygot tap av CDKN2A (sensitivitet 65-88 %, spesifisitet 96-100 %) (Chapel et al., 2020). Se Figur 13.

Figur 13 Diagnostisk tilnærming i biopsier og pleuravæske ved mistanke om pleuralt malignt mesoteliom.
Figur 13 Diagnostisk tilnærming i biopsier og pleuravæske ved mistanke om pleuralt malignt mesoteliom.

Gradering av epitelioide mesoteliom

I epitelioide mesoteliom er morfologisk trekk som kjerneatypi, mitoserate og nekroser av prognostisk betydning (Kadota et al., 2012). På bakgrunn av dette, er det i WHO 2021-klassifikasjonen anbefalt gradering av epitelioide mesoteliom som lavgradig eller høygradig basert på scoring av kjernegrad og forekomst av nekroser. Gradering kan i noen tilfeller gjøres på biopsier, under forutsetning av at det er nekroser og tilstrekkelig tumorceller tilstede.

Tabell 12 Gradering av pleuralt diffust epitelioid mesoteliom

Gradering av pleuralt diffust epiteloid mesoteliom

Score

Kjerneatypi

Lett

1

 

Moderat

2

 

Grov

3

Mitoserate

Lav mitoserate: ≤ 1 mitose/2 mm2

1

 

Intermediær mitoserate: 2-4 mitoser/2 mm2

2

 

Høy mitoserate: ≥ 5 mitoser/2 mm2

3

 

Kjernegrad I: Sum 2 eller 3

Sum

 

Kjernegrad II: Sum 4 eller 5

 

Kjernegrad III: Sum 6

Nekroser

Tilstede

 

 

Ikke tilstede

 

Overall tumorgrad

  

Lavgradig

Kjernegrad I, eller

 

 

Kjernegrad II uten nekroser

 

Høygradig

Kjerngrad II med nekroser, eller

 

 

Kjernegrad III med/uten nekroser

 

Histopatologisk klassifisering og diagnostikk av thymus-svulster

Histologisk undersøkelse av preoperativ nålebiopsi, ev. cytologi, supplert med immunhistokjemi er vanligvis tilstrekkelig for diagnose, men i noen tilfeller kan subtyping være vanskelig i små biopsier. Dersom man etter radiologisk diagnostikk og tverrfaglig diskusjon konkluderer med operabilitet, er invasiv preoperativ histopatologisk diagnostikk ikke nødvendig. Dersom man konkluderer med preoperativ onkologisk behandling bør man ta en biopsi før oppstart behandling.

Klassifikasjon og immunhistokjemi

De epiteliale thymussvulstene utgår fra epiteliale celler i mediastinalt eller ektopisk thymusvev og kjennetegnes ved thymus-lignende differensiering, med bl.a lobulært vekstmønster, perivaskulær oppklaring av stroma og tumorinfiltrerende, umodne T-lymfocytter. I WHO 2021-klassifikasjonen er det noen endringer i subtyping av epiteliale thymussvulster sammenlignet med tidligere klassifikasjoner. I tillegg er diagnostiske kriterier for de ulike subtypene angitt som «essensielle», samt «ønskelige» (Marx et al., 2022). For klassifisering og diagnostiske kriterier, se Tabell 13.

Thymussvulster uttrykker cytokeratiner, alltid AE1 subtyper, oftest subtyper 5/6 og 7, varierende subtyper 14 og 19. Ekspresjonsmønsteret av subtyper korrelerer i noen grad med type thymom. Thymuskarsinomer er ofte positive for CD5 og CD117. Lymfocyttpopulasjonene korrelerer i høy grad med thymomtype. Medullære thymocytter er T-celler som er CD3+, CD4+ eller CD8+, CD1a-, CD99- og TdT-, og B-celler som er CD20+. Kortikale thymocytter er T-celler som er CD3+, CD4+CD8+, CD1a+, CD99+ og TdT+.

Differensialdiagnoser avhenger av svulsttype. Viktigste differensialdiagnose ved thymom type A er thymom type B3, samt andre epiteliale og mesenchymale svulster. En aktuell differensialdiagnose ved thymom type B1 er T-lymfoblastisk lymfom. Differensialdiagnose ved thymom type B3 er på den ene siden thymom type A, og på den andre thymuskarsinom. Differensialdiagnose ved mistanke om thymuskarsinom er metastase, først og fremst fra lungekarsinom.

Anbefalte immunhistokjemiske undersøkelser er et panel med pan-cytokeratin, CD3, CD4, CD8, TdT, CD20, CD5 og CD117. Ved differensialdiagnose mot T-lymfoblastisk lymfom gjøres klonalitetsanalyse av T-cellereseptor genrearrangering. Ved differensialdiagnose mot metastase gjøres immunhistokjemisk farging for cytokeratinsubtyper og organspesifikke markører.

Molekylærpatolog

Genomiske data fra The Cancer Genome Atlas (TCGA) viser at GTF2I mutasjonen L424H er unik for thymomer (overall ca 38 %), med størst frekvens i thymom type A (nær 100 %) og AB (70 %) (Radovich et al., 2018). Andre gener som ofte er mutert i thymom, er HRAS, NRAS og TP53. Mutasjoner i HRAS forekommer overveiende i thymom type A og AB, mens mutasjoner i NRAS og TP53 er mere vanlig i thymom type B2 og B3, samt thymuskarsinom (Massoth et al., 2020). KMT2A-MAML2-fusjon er beskrevet i thymomer, men synes å være begrenset til type B2 og B3. YAP1-MAML2-fusjon er beskrevet i metaplastisk thymom. Forandringer i drivergener som er viktige ved behandlingsvalg er ikke detektert i thymom. Thymomer har lav tumormutasjonsbyrde (Radovich et al., 2018), og har ofte utbredt og sterkt uttrykk av PD-L1 (Padda et al., 2015).

Genomisk er det få likheter mellom thymom og thymuskarsinom. Vanligste genforandring i thymuskarsinom er tap av kromosom 16q. Forandringer i drivergener som er viktige for behandling er heller ikke detektert i thymuskarsinom. I likhet med thymomene, er det ofte utbredt og sterkt uttrykk av PD-L1 (Padda et al., 2015).

Tabell 13 WHO 2021-klassifikasjonen av epiteliale thymussvulster, og diagnostiske kriterier

Diagnose

Nødvendige kriterier

Ønskelige kriterier

Kommentarer

THYMOM

Type A thymom

(ca 11-12 %)

 • Monotone ovale eller spolformede celler
 • få polygonale epiteliale celler
 • vekstmønster: fasikulært, storiformt, hemangiopericytomatøst
 • få/ingen umodne TdT+ T-celler
 • lite nekroser
 • Lav mitoserate (<4 mitoser/2mm2)
 • Lav Ki67 proliferasjonsindeks
 • Atypisk type A thymom: Fokale nekroser, høyere mitoserate og høyere Ki67

Sterkt uttrykk av epiteliale markører

 • Komplett eller inkomplett fibrøs kapsel
 • Vanlig forekommende mutasjoner: GTF2I p.L424H, HRAS mutasjoner

Type AB thymom (ca 25 %)

 • Lobulært vekstmønster
 • Blandet cellebilde med spolformede celler, fokalt polygonale epiteliale celler og lymfocytter
 • ≥ 10 % av tumor med infiltrasjon av TdT+ celler

TdT ihk for vurdering av mengde TdT+ celler (utelukke type A, som er aktuell differensial diagnose)

 • Blanding av type A og type B thymom (distinkt eller uskarpt avgresede komponenter)
 • Velavgrensede, ofte kapselkledde
 • Vanlig forekommende mutasjoner: GTF2I p.L424H (hos nær 100 %), HRAS mutasjoner

Type B1 thymom (ca 17 %)

 • Organoid/kortikomedullær arkitektur (kortikal dominerer)
 • Spredte epiteliale celler mellom lymfocyttrike områder
 • epiteliale celler: p63/p40+/CK+
 • flak av TdT+ umodne T-celler (kortikale områder) med spredte TdT-negative nodulære (medullære) områder
 • Epiteliale celler kan være vanskelig å identifisere i lymfocyttrike områder i HE snitt
 • CD20+ celler kan forekomme i områdene med TdT negative, medullære områder
 • GTF2I p.L424H (22–29 %)

Type B2 thymom (ca 26-28 %)

 • Lobulær arkitektur
 • Rikelige lymfocytter
 • Polygonale/ovale neoplastiske epiteliale celler – større mengde enn i normal cortex, ofte i clustre

Keratin, p40, p63: Uthever den økte tettheten av epiteliale celler

 

 • De epiteliale cellene er godt synlige i HE snitt
 • Ofte mutasjoner i NRAS og TP53
 • GTF2I p.L424H (10-22 %)
 • KMT2A-AML2 fusjon kan forekomme

Type B3 thymom
(ca 16-21 %)

 • Lobulær arkitektur
 • Flak av polygonale celler med lett/moderat atypi
 • Sparsomt med lymfocytter
 • Perivaskulær stromaoppklaring
 • Tumorcellene vanligvis positive for CK19, CK5/6, CK7, CK8 og CK10
 • TdT ihk uthever områder med umodne T-celler
 • Ofte mutasjoner i NRAS og TP53
 • GTF2I p.L424H (10-21 %)
 • KMT2A-AML2 fusjon kan forekomme

Mikronodulært thymom med lymfoid stroma
(1-5 %)

 • Multiple små, diskret og/eller konfluerende knuter av spolformede eller ovale epiteliale celler adskilt av

lymfocyttrikt stroma uten epiteliale celler

CD20+/CD79a positive B-celler dominerer i lymfoid stroma

 • Tilnærmet fravær av keratinpositive celler i lymfoid stroma
 • Også forekomst av lymfoide follikler med/uten germinalsentre

Metaplastisk thymom
(< 40 rapporterte kasus i engelsk-språklig litteratur)

 • Bifasisk
 • Anastomoserende øyer av polygonale epiteliale celler med varierende grad av kjerneatypi
 • Spolformede celler i bakgrunnen

 

 • YAP1-MAML2 rearrangering

Lipofibroadenom (sjelden, 6 rapporterte kasus)

 • Ligner fibroadenom i mamma
 • Fibrøst vev dominerer
 • Også fettvev og “tråder” av epiteliale celler

 

 

THYMUSKARSINOM (ca 20 % av epiteliale thymussvulster)

Plateepitelkarsinom (ca 70-80 % av thymuskarsiomene)

 • Invasivt plateepitelkarsinom, ofte ledsaget av desmoplastisk og/eller sklerosert/hyalinisert stroma
 • Metastase eller innvekst av plateepitelkarsinom fra annen lokalisasjon må utelukkes
 • CD5+, KIT (CD117)+, FOXN1+, og/eller CD205+

 

 

 • Polyklonalt antistoff mot PAX8 positiv i ca 75 %
 • Negative for PAX8-spesifikt monoklonalt antistoff
 • KIT mutasjon: potensielt behandlingsmål

Basaloid karsinom (<5 % av thymuskarsinomene)

 • Basaloide celler som vokser I reder eller langs cystske hulrom
 • Perifer palisadering

P40+ og/eller KIT (CD117)+Immunostaining Negative for TTF1, nevroendokrine markører og NUT

 

 • Komedonekroser vanlig
 • Mitosrate: 0-30 mitoser/2mm2

Lymfoepitelialt karsinom (1,3-6 % av thymuskarsinomene)

 • Flak, reder og strenger av syncytiale celler med kjerner med vesikuløst kromatin og prominerende nukleoler
 • Rik tilblanding med lymfocytter (T og B) og plasmaceller (polyklonale)

EBER-ish ikke nødvendig for diagnose, men positiv EBER-ish støtter diagnosen

 

Tumorcellene er postivie for pan-CK, p63 og p40. Varierende positivitet for CD5 og CD117

NUT karsinom (andel NUT karsinom i mediastinum/thymus vanskelig å anslå siden disse også kan oppstå i lunge og vokse inn i mediastinum)

 • Forutsetter
 • immunhistokjemisk uttrykk for NUT protein, eller
 • påvist rearrangering av NUTM1 genet

 

 

 

Klarcellet karsinom (sjeldne; ca 25 rapporterte kasus)
 • Øyer og trabekler av karsinomcelle med klart cytoplasma
 • Rikelig hyalisert stroma kan forekomme
 • Cytokeratiner+, p40+, p63+
 • EWSR1 translokasjon i hyaliniserende variant
 • Fokal plateepitel­differensiering kan forekomme
 • EWSR1-ATF1 fusjon kan også forekomme i hyaliniserende klarcellet spyttkjertel­karsinom

Lavgradig papillært karsinom (ca 3 % av thymuskarsinomene)

 • Lavgradig adenokarsinom med tubulopapillær vekst

Ihk nødvendig for å utelukke metastase fra andre papillære svulster (lunge, pleura, gld. thyreoidea mm)

 

Mucoepidermoid karsinom (ca 2,5 % av thymuskarsinomene)

 • Blanding av slimproduserende celler, intermeidære og skvamoide celler
 • Reder og cystiske strukturer
 • Høygradig type: intracellulært slim fokalt

Påvsning av MAML2 rearrangering støtter diagnosen, men fravær av MAML2 rearrangering utelukker ikke MEC

 • Samtiidig forekomst med thymom er beskrevet
 • Positive for pan-CK
 • Negative for CD5, KIT (CD117), TTF1, og nevroendokrine markører

Thymuskarsinom med adenoid cystisk karsinom (ACC) -lignende trekk (sjelden, < 10 rapporterte kasus)

 • Ligner adenoid cystisk karsinom i spyttkjertler,
 • Ofte fravær av ekte kjertler i områder med kribriform vekst
 • Metastase fra ACC i andre lokalisasjoner (spyttkjertler, lunge, mamma) må utelukkes

Ihk:

 • Positive for pan-CK, p40, p63 og CK5/
 • Negative for KIT(CD117) og myoepiteliale markører

Vanligst lokalisasjon: Fremre mediastinum

Enterisk type adenokarsinom

(<5 % av thymuskarsinomene)

 • Adenokarsinom som ligner kolorektale adenokarsinom

Ihk: Uttrykk for minst en av flg markører: CK20, CDX2, MUC2.

Metastase fra kolorektalt adenokarsinom eller adenokarsinom i lunge (intestinal/enterisk type) må utelukkes

Adenokarsinom NOS

(<5 % av adenokarsinomene)

 

 • Eksklusjonsdianose; må utelukke metastaser, lavgradig papillært karsinom og enterisk type adenokarsinom

Ihk nødvendig for å ekskludere metastaser/andre adenokarsinom i thymus

 

Ihk:

 • Positive for pan-CK
 • Uttrykk av CD5, CK7, CEA og CA19-9 kan forekomme

Adenoskvamøst karsinom

(insidens ukjent)

 • Komponent av plateepitelkarsinom og adenokarsinom (>10 % av hver komponent)
 • Må utelukke mucoepidermoid karsinom

 

Ihk:

Uttrykk av p63/p40 og/eller CK5/6 i plateepitelkomponent

 • Lokalisasjon: Ofte fremte mediastinum
 • Metastase fra ande lokalisasjoner ( i første rekke lunge) må utelukkes

Sarkomatoid karsinom (ca 2,5-10 % av thymuskarsinomene)

Karsinosarkom
 • Thymisk epitelial tumor som delvis eller helt består av atypiske spolformede celler
 • Fokale epiteliale trekk
 • Karsinosarkom: heterologe sarkomatøse elementer

Ihk I noen tilfeller nødvendig (epiteliale markører, CD117)

 • Lokalisasjon: Ofremre mediastinum
 • KIT (CD117) positiv I epitelioide områder
 • Kan forekomme samtidig med type A thymom, metaplastisk thymom, andre thymiske karsinom eller multilokulære thymuscyster

Udifferensiert karsinom (2,5 % av thymuskarsinomene)

 • Viser kun epitelial differensiering (histologisk/immunhistokjemisk), men kan ikke klassifiseres nærmere
 • Ihk og molekylære analyser nødvendig for å utelukke andre typer karsinom/metastaser

 

Ihk/molekylære analyser må også inkludere uttrykk av NUT eller BRG1 (SMARCA4) eller forandringer i NUT1 (rearrangering) eller SMARCA4 (tap)

Thymus karsinom NOS

 • Heterogen gruppe karsinom som ikke kan kategoriseres som andre thymuskarsinom
 • Andre typer thymuskarsinom må ekskluderes
 • Subtyper inkluderer hepatoid karsinom, rhabdoid karsinom, udifferensiert storcellet karsinom med Castleman-lignende reaksjon og sebaceøst karsinom

 

 

NEVROENDOKRINE NEOPLASMER

Typisk karsinoid

 • Nevroendokrin histologi
 • Fravær av nekroser
 • <2 mitoser/2 mm2

Ihk:

 • Sterkt uttrykk av nevroendokrine markører
 • TTF1 vanligvis negativ

 

Atypisk karsinoid

 • Histologi som typisk karsinoid, men med komedonekrose og/eller 2-10 mitoser / 2 mm2

Nevroendokrine karsinom

Småcellet karsinom

 • Radiologisk evidens for utgangspunkt I thymus
 • Spredning fra småcellet karsinom i lunge eller andre ekstrapulmonale lokaliasjoner må utelukkes
 • Histologi: Som småcellet karsinom i lunge
 • Kombinert småcellet karsinom/thymom eller andre typer thymuskarsinom kan forekomme

 

 

Storcellet nevroendokrint karsinom

 • Nevroendokrin morfologi
 • > 10 mitoser / 2 mm2
 • Geografiske nekroser
 • Positiv for immunhistokjemiske nevroendokrine markører (minst en) i ≥ 10 % av tumorcellene

Påvisning av inaktiverende TP53 mutasjon og/eller tap av RB1 kan være til diagnostisk hjelp i noen kasus

 

Besvarelse av biopsier og operasjonsresektat med epiteliale thymussvulster

Ved thymektomi bør kirurg merke preparatet slik at orientering bevares og medfølgende strukturer som innominate vener (høyre og venstre brachiocephalicus), lungevev, perikard og nervus phrenicus er tydelig identifiserbare. Ved umerket preparat tusjer patolog reseksjonsflatene, ev. med flere farger dersom orientering fremgår av makropreparatet.

I patologiremissen bør følgende fremgå: Pasient- og rekvirentidentifikasjon, relevante opplysninger om sykehistorie, i tillegg til radiologisk beskrivelse.

Besvarelse av små biopsier skal inneholde følgende: Type prosedyre/materiale, tumortype og subtype iht siste WHO klassifikasjon. Besvarelse av operasjonsresektat skal inneholde følgende informasjon:

 • Type prosedyre (thymektomi, partiell thymektomi, annet)
 • Tumors største diameter
 • Histologisk type med subtype (se Tabell 13)
 • Hvis thymom: Infiltrasjon/vekst gjennom kapsel skal angis (påvist/ikke påvist)
 • Relasjon til eventuelle andre stukturer (mediastinalt fettvev, lungevev, mediastinale pleura, perikard, diafragma, andre strukturer).
 • Tumors relasjon til reskesjonsrender (ufri/fri med korteste avstand)
 • Karinfiltrasjon
 • Lymfeknutestatus: totalt antall og antall med metastaser
 • pTN (ev. pM)
 • Eventuelle andre funn som fibrose, follikulær/epitelial hyperplasi, cystiske forandringer i tumor og andre forandringer

Spesifikt om immunhistokjemi, ikke-småcellet karsinom

Ved bruk av IHK for å skille mellom plate- og adenokarsinom, skal det brukes minimalt med markører for å sikre tilstrekkelig materiale til øvrige molekylære analyser (se Figur 14). Dobbeltfarging kan benyttes for å spare materiale.

Figur 14 Testalgoritmer for immunhistokjemiske undersøkelser og molekylære analyser i små biopsier/cytologiske prøver
Figur 14 Testalgoritmer for immunhistokjemiske undersøkelser og molekylære analyser i små biopsier/cytologiske prøver

PD-L1

Validert immunhistokjemisk test for PD-L1 skal gjøres som rutinemessig ledd i primærdiagnostikk («reflekstesting») på alle NSCC. Biopsimateriale anbefales, men cytologi kan også benyttes (Skov & Skov, 2017). Primært anbefales testkit med antistoff 22C3 (Dako), alternativt kan også antistoff SP263 (Ventana) benyttes. Andre PD-L1-antistoff anbefales ikke brukt. Andel tumorceller med PD-L1-uttrykk (tumor proportion score - TPS) skal angis med minimum følgende kategorier: <1 %, 1-49 %, 50-74 % og 75-100 % (se avsnitt "Førstelinjes behandling, ikke-plateepitelkarsinom, ikke-mutert i Medikamentell behandling i førstelinje) (Aguilar et al., 2018). PD-L1-uttrykket i immunceller vurderes ikke.

ALK og ROS1

Alle ikke-småcellete karsinom av ikke-plateepitelkarsinomtype skal testes for uttrykket av ALK og ROS1 protein i tumorcellene. Se Figur 14.

Spesifikt om molekylære analyser

Pga økende tilgang til målstyrt behandling, også via kliniske studier, er det nå mange gener som bør undersøkes mtp behandlingsrelevante forandringer (oppsummert i Tabell 14). Nestegenerasjonssekvensering (NGS) anbefales derfor framfor enkeltgenanalyser, men enkeltgenanalyser f.eks mtp EGFR- og KRAS-mutasjoner (hotpots) kan vurderes. Er det påvist mutasjoner i EGFR eller KRAS, er det ikke nødvendig med NGS siden forandringer i «driver-gener» som regel er gjensidig ekskluderende. Det er fortsatt ikke-småcellete karsinomer unntatt plateepitelkarsinom som skal testes. Siden resultat av molekylære analyser styrer behandlingsvalg for pasienter med avansert sykdom, er det viktig at resultatet av molekylære analyser foreligger innen < 10 arbeidsdager. For å unngå forsinkelser i behandlingsbeslutning anbefales det at molekylære analyser bestilles samtidig med eventuelle immunhistokjemiske analyser nødvendige for subklassifisering av tumor. Adjuvant behandling med osimertinib for pasienter med EGFR ekson 19-delesjoner eller L858R i ekson 21 forutsetter også at EGFR-status på pasienter som blir operert bør foreligge innen 14 dager etter operasjon, med mindre det er gjort analyse av diagnostisk biopsi..

For pasienter som er aktuelle for neoadjuvant kjemoimmunterapi, må EGFR- og ALK-svar (samt PD-L1) foreligge før beslutning om slik behandling tas.

Se for øvrig Figur 14.

Tabell 14 Oversikt over gener som bør inngå i molekylære analyser av adenokarsinom/NSCC-NOS

Gen

Type genforandringer

Funksjon

Forekomst

Analysemetode

Pasientkarakteristika

Behandling

Kommentar

EGFR

Mutasjoner (substitusjonsmutasjoner, InDels), ekson 18-21

RTK

12-15 %

DNA sekvensering

Ikke-røykere > røykere
kvinner > menn

Ja

Ekson 20-insersjoner ikke aktuell for standard terapi

ALK

Rearrangering;

RTK

2-5 %

IHK (screening), FISH, NGS

Ikke-røykere > røykere
Yngre > eldre pasienter

Ja

IHK antistoff anbefalt:5A4 (Novocastra), D5F3 (Cell signaling)

ROS1

Rearrangering, mange fusjkonspartnere

RTK

1-2 %

IHK (screening), FISH, NGS

Ikke-røykere > røykere
Yngre > eldre pasienter

Ja

IHK antistoff anbefalt: D4D6 fra Cell Signaling Technology og SP384 fra Ventana Medical Systems

KRAS

Substitusjonsmutasjoner; hotspots kodon 12, 13 og 61

 

30 %

DNA sekvensering

Røykere >> ikke-røykere

 Ja, kliniske studier (kun G12C)

 

BRAF

Substitusjonsmutasjoner (V600E)

Thr/Ser kinase

2-3 %

DNA sekvensering

 

Ja

Non V600-mutasjoner ikke aktuell for BRAF-rettet behandling

RET

Rearrangering

RTK

1-2 %

 FISH, NGS

Ikke-røykere > røykere
Yngre > eldre pasienter

Ja

 

ERBB2 (HER2)

 • Insersjonsmutasjoner ekson 18-21
 • Amplifikasjon
 • Overuttrykk

RTK

2 %

DNA sekvensering, FISH, IHK

Ikke-røykere > røykere

 Ja, kliniske studier

 

NTRK
1/2/3

Rearrangering

RTK

1 %

IHK (screening), FISH, NGS

 

Ja

TRKA, TRKB og TRKC

MET (Awad et al., 2016)

 • Ekson 14-mutasjoner i spleiseområder
 • Ekson 14 skipping
 • Amplifikasjon

RTK

3 %

Mutasjoner: DNA sekvensering Ekson 14 skipping: RNA-NGS/hybrid capture Amplifikasjon: FISH, NGS

Røykere > ikke-røykere
Eldre > yngre pasienter

Ja

Ved påvist mutasjon i ekson 14 anbefales RNA basert NGS, ev. hybrid capture for påvisning av ekson 13-15 fusjons­transkript

NRG1

Rearrangering

Ligand til Erbb3

Ca 0,3 % (alle typer NSCLC), ca 30 % IMA

FISH, NGS (RNA/hybrid capture)

Mucinøse adeno­karsinom > andre ADC
Kvinner > menn

Ja, kliniske studier

Inngår ikke i alle NGS-panel

Forkortelser: RTK: reseptor tyrosin kinase; Thr: threonin; Ser: serin; InDels: insersjons og delesjonsmutasjoner; IMA: invasivt mucinøst adenokarsinom; ADC: adenokarsinom; FISH: fluorescens in situ hybridisering; NGS: nestegenerasjonsekvensering; IHK: immunhistokjemi.

Prøvetaking og molekylære analyser

Prøvetaker: Det er viktig å sikre mest mulig biopsimateriale/cytologisk materiale. Dersom det er tatt mange biopsier kan disse legges på separate glass. Dette kan bidra til en mer effektiv utnyttelse av materialet, da ulike glass kan brukes til ulike undersøkelser.

Prøvematerialet: Optimal fikseringstid for små er biopsier 6-12 timer. Lang fikseringstid, samt dekalsinering, kan medføre dårlig DNA- og RNA-kvalitet. Ved lite prøvemateriale bør patolog, ev. i samråd med kliniker, vurdere om molekylærpatologisk undersøkelse skal prioriteres foran ev. immunhistokjemisk undersøkelse.

Besvarelse av molekylære analyser

Det bør tilstrebes at resultat med tolkning av ev. relevante genforandringer kommer klart fram i rapporten. For oversikt over gener som er aktuelle for testing, se Tabell 14. Se også Figur 14. Den molekylærpatologiske svarrapporten bør inneholde følgende informasjon:

 • Histologisk diagnose.
 • Prosent andel neoplastiske celler i området som er benyttet for molekylærpatologisk undersøkelse.
 • Molekylærpatologisk metode/plattform/kit.
 • Hvilke gener/genområder som er undersøkt. Ved bruk av NGS angis hvilke gener panelet dekker (f.eks. som vedlegg).
 • Resultat for relevante gener (se Tabell 14).
 • Ved økt kopitall (NGS) for HER2 , anbefales supplerende immunhistokjemisk undersøkelse mtp uttrykket av HER2 i tumorcellene, eventuelt FISH for vurdering av HER2:kromosom 17-ratio og gjennomsnittlig antall HER2-kopier/cellekjerne. HER2 IHK/FISH vurderes iht kriteriene for brystkreft, intil det foreliger nternasjonale retningslinher for vurdering av HER2 abberasjoner i lungekreft.
 • Ved øt kopitall (NGS) for MET bør FISH analyse vurderes, der både MET:kromosom 7-ratio og gjennomsnittlig antall MET kopier/cellekjerne angis.
 • Ved rapportering av andre funn bør betydning og klinisk relevans av funnet kommenteres
 • Det skal benyttes Human Genome Variation Society (HGVS) nomenklatur for angivelse av mutasjoner hvor koordinater oppgis både på nukleotid- og aminosyrenivå.
 • Dersom materialet er uegnet for molekylære analyser skal årsak angis, f.eks om det er for lite tumorceller eller DNA tilstede, om det er dårlig DNA-kvalitet eventuelt andre årsaker
 • Ved dårlig DNA kvalitet bør mulig årsak oppgis (lang fikseringstid, formalin-kvalitet, dekalsinert materiale)

EGFR analyser av plasma («flytende biopsi»)

Sirkulerende cellefritt tumor-DNA (ctDNA) er DNA som frigjøres til sirkulasjonen fra bl.a apoptotiske og nekrotiske tumorceller, og kan også sannsynligvis frigjøres fra levende tumorceller. I tilfeller hvor biopsitaking er vanskelig eller hvor biopsi/cytologisk materiale ikke er egnet for EGFR-analyse, kan validert EGFR-analyse av plasma brukes. Det er anbefalt og enten bruke Cobas EGFR Mutation test v.2 CE-IVD (Roche, Basel, Switzerland) som er godkjent av US Food and Drug Administration eller Therascreen mutation kits (Qiagen, Hilden, Germany) som er godkjent av European Medicines Agency. Analyser av ctDNA forutsetter optimal logistikk og metode for håndtering av blodprøve, nøye beregninger av deteksjonsgrenser, omfattende validering av metode og fortløpende kvalitetskontroll. Ved negative analyseresultat skal det angis at mutasjon ikke er detektert, men at dette ikke utelukker at mutasjon er tilstede i tumor. Når det gjelder preanalytisk håndtering av blod, henvises det til The European Committee for Standardization (CEN), Standardization and improvement of generic pre-analytical procedures for in vitro diagnostics for personalized medicine (SPIDIA4P) og International Organization for Standardization (ISO) for oppdaterte retningslinjer.

Anbefaling - histopatologisk diagnostikk

 • Det anbefales å bevare så mye vev som mulig for molekylær testing. For subklassifisering av ikke-småcellete karsinomer, anbefales minimalt med immunhistokjemiske markører (TTF-1 og napsin A som adenokarsinommarkører, og p40 og CK5/6 som plateepitelkarsinommarkør).
 • Hvis subtypebestemmelse ikke er mulig kan terminologien NSCC-NOS brukes, men spesifikk diagnose skal tilstrebes.
 • AIS (adenokarsinom in situ), MIA (minimalt invasivt adenokarsinom), adenoskvamøst karsinom og storcellet karsinom diagnostiseres ikke i små biopsier eller cytologiske prøver.
 • Alle ikke-småcellete karsinomer skal testes for PD-L1-uttrykk. Andel tumorceller med PD-L1-uttrykk skal angis med minimum følgende kategorier: <1 %, 1-49 %, 50-74 % og 75-100 %.
 • Alle ikke-småcellete karsinomer ikke-plateepitelkarsinom bør undersøkes for mutasjoner i EGFR-, BRAF-, KRAS-, MET- og HER2-genene, for translokasjoner av ALK-, ROS1-, NTRK- og RET-genene, samt for fusjonstranskript mellom MET ekson 13 og ekson 15
 • Nestegenerasjonssekvensering er å foretrekke for molekylære analyser.

Siste faglige endring: 02. juli 2024