Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15.7. Behandling

Kirurgi

Kirurgi anvendes i liten grad ved nasofarynkskreft. Reduksjon av stort tumorvolum før strålebehandling kan være en indikasjon for halsglandeltoilette. Persisterende tumor på halsen 8–10 uker etter avsluttet strålebehandling er en annen indikasjon.

Ved residiv i lymfeknuter på hals kan «salvage kirurgi» være aktuelt.

Strålebehandling

Primær strålebehandling

Det vises til internasjonale retningslinjer for inntegning av målvolum ved nasopharynx cancer, publisert i 2018 (A. W. Lee et al., 2018).

Målvolum

Det viktigste ved strålebehandling er å sørge for adekvat dekning av makroskopisk tumorvev med risikoområder (lokal mikroskopisk ekstensjon og ev. subklinisk regional sykdom). Dette er spesielt viktig for nasofarynkskreft hvor tumorcellene har relativt lett tilgang til omkringliggende bløtvev (parafaryngeal- og masticatorrom) og hulrom (sphenoidal-/ ethmoidalsinus og intracranielt). I denne regionen er MR den beste bildedannende modalitet til å kartlegge sykdomsutbredelse, ev. supplert med PET/CT. Strålebehandlingen må likevel baseres på CT-doseplan. Se Strålebehandling og Medikamentell behandling ved stråleterapi av PEC

Fraksjonering

Vedrørende fraksjonering, se Strålebehandling, avsnitt om "Fraksjonering"

Planlegging

Se Strålebehandling, avsnitt "Risikoorganer"

Risikoorganer og toleransegrense

I aktuelle region må det tas hensyn til følgende risikoorganer: Medulla spinalis, hjernestammen, temporallapper, chiasma opticum, n. opticus, øyne (fremre og bakre segment), linser, glandula lacrimalis, cochleae, mandibele med kjeveledd, m. pterygoideus, glandula parotis, glandulae submandibularis, munnhule, larynks og konstriktormuskulatur.

Se figur 15.4

Medikamentell behandling

Pasienter under 70 år skal i tillegg ha konkomitant kjemoterapi med ukentlig cisplatin, gjelder alle stadier, med ev. unttak av T1N0N0 (se Strålebehandling, avsnitt "Risikoorganer").

Det kan gis nimorazole (hypoxic cell sensitizer) 90 min før hver strålebehandling (Overgaard et al., 1998). En nylig publikasjon har vist nytte av induksjons kjemoterapi med gemcitabin og cisplatin før kjemoradioterapi hos pasienter med lokalavansert sykdom (Zhang et al., 2019).

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020