Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.5. Førerkort

Egnethet for bilkjøring reguleres i de norske førerkortforskriftene, og helsepersonells plikt i forhold til bilkjøring fremgår av Meldeplikten etter helsepersonelloven § 34.

Førerkortforskriftene stiller andre krav til førere av personbil enn for høyere førerkortklasser. Det følgende gjelder derfor for personbil (førerkort klasse BE). Kravene til anfallsfrihet er høyere for andre førerkortklasser, og sertifikat for disse klassene vil derfor i mange tilfeller være uaktuelt. Vi henviser derfor til førerkortforskriftene for nærmere opplysninger. Disse er under revisjon per mai 2023.

Følgende momenter er av spesiell betydning ved vurdering av kjøreegnethet hos pasienter med hjernesvulst: Epilepsi og grad av anfallskontroll, bruk av anfallsforebyggende medisin som kan påvirke kjøreegnethet, og andre nevrologiske symptomer som motoriske utfall, synsproblemer og kognitive utfall, samt hvorvidt sykdommen kan regnes som stabil. Sistnevnte er spesielt viktig ved høygradig diffust gliom og ved hjernemetastaser.

Høygradig diffus hjernesvulst vil som en hovedregel medføre varig kjøreforbud/varig tap av kjøretillatelse både på grunn av kognitive symptomer, andre nevrologiske utfall eller anfallssituasjon. I tillegg kan høy risiko for rask sykdomsprogresjon gjøre pasienten uegnet for bilkjøring i intervallet mellom to kontroller. Unntaksvis kan bilkjøring likevel vurderes hos pasienter med stabil sykdom over tid, i tett oppfølging og uten kliniske symptomer eller utfall som er uforenlig med kjøreegnethet.

Også ved diffust CNS WHO grad 2 gliom er sykdomsprogresjon forventet i de fleste tilfeller. Ved god anfallskontroll og mangel på nevrologiske eller kognitive utfall vil mange pasienter likevel fylle kravene til å føre personbil i deler av forløpet.

Samlet sett må vurdering av egnethet for bilkjøring alltid gjøres ved hjernesvulst, både ved diagnose og gjennom forløpet. I en del tilfeller er det åpenbart uegnethet for bilkjøring, i andre tilfeller kan det bli nødvendig med vurdering av ergoterapeut eller nevropsykolog eller å foreta en praktisk kjøreprøve (skal anbefales av Statsforvalter i henhold til gjeldende regelverk). Kjøresimulering gjøres per nå kun ved Sunnaas sykehus. Tvilstilfeller kan også diskuteres med Statsforvalterens kontor.

Tiltak og diskusjon i forhold til bilkjøring bør alltid dokumenteres i journalen. Pasienter som får kjøretillatelse, men hvor sykdomsprogresjon ikke kan utelukkes, bør informeres om særlig aktsomhet i forhold til eget ansvar og legekontakt ved nye symptomer eller anfall. Pårørende bør få samme informasjon.

Oppdaterte retningslinjer for førerkort finnes på https://helsedirektoratet.no/forerkort, med særlig henblikk på avsnittene om epilepsi, kognitiv funksjon og nevrologisk sykdom, herunder neoplasmer. Se også gjerne på NEL Nevrologi sine sider .

Anbefalinger:

  • Målet med oppfølging er vurdering av sykdomsstatus og indikasjon for videre tumorrettet behandling, symptomkontroll (inkludert epilepsi og nevrologiske utfall), rehabiliteringsbehov og kjøreegnethet, gi informasjon og diagnostisering av seneffekter etter sykdom og behandling
  • Pasienter med hjernesvulst som ønsker det, bør få et individualisert tilbud om spesialisert og/eller kommunal rehabiliterende behandling tilpasset sykdomsutvikling og særskilte behov hos pasient og pårørende
  • Samarbeid med kommunal helsetjeneste bør etableres for alle pasienter som forventes å ha vedvarende eller økende funksjonstap
  • Kjøreegnethet skal vurderes etter retningslinjer for førerkort hos alle pasienter med hjernesvulst

Siste faglige endring: 17. august 2023