Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Oppfølging og kontroll etter avsluttet primærbehandling

Det vil være store individuelle forskjeller i oppfølgingen avhengig av diagnose og gjennomgått behandling. Noen pasienter har vært behandlet med kurativ intensjon, mens andre allerede ved primærdiagnose er uhelbredelig syke. Like fullt skal alle pasientene følges opp. I dette avsnittet nevnes kun generelle prinsipper i oppfølgingen. For diagnosespesifikke anbefalinger henvises til egne og spesifikke handlingsprogrammer for de vanligste svulsttypene. Kontrollopplegget bør alltid tilpasses den enkelte pasient og oppfølging av fastlege vil være sentralt for alle pasienter.

Dessverre finnes det kun sparsom vitenskapelig litteratur om oppfølging av pasienter med intrakranielle svulster inkludert gliomer (53). Det finnes heller ingen studier som analyserer hvilken prognostisk betydning det har når i forløpet for eksempel et gliomresidiv /-progresjon påvises. Dog antas det at tidlig diagnostikk og behandling har betydning i hvert fall for pasientens livskvalitet og iblant også totaloverlevelse.

Anbefalingene som er gitt her baserer seg på det som er standard ved norske universitetssykehus.

Målet med oppfølging er å:

  • Påvise eventuell (symptomgivende) sykdomsprogresjon og i så fall vurdere indikasjon for ny tumorrettet behandling
  • Oppdage og håndtere eventuelle behandlingsrelaterte bivirkninger og komplikasjoner
  • Sikre / følge opp informasjon til pasient og pårørende om gitt behandling og eventuelle framtidige behandlingsmuligheter, inkludert rehabilitering og palliasjon
  • Gi best mulig palliativ og/eller symptomlindrende behandling, eksempelvis antiepileptisk, analgetisk, antiemetisk og antiødembehandling
  • Koble inn annet støttepersonell som kreftsykepleier, kreftkoordinator, fysioterapeut, sosionom, psykolog, ernæringsfysiolog, prest og palliativt team
  • Vurdere behov for nevrorehabilitering
  • Gi informasjon om Hjernesvulstforeningen og likepersontilbudet, samt andre tilbud som Vardesenter og Pusterom
  • Tilby lærings- og mestringskurs

8.1. Kontroller

8.2. Fastlegens rolle

8.3. Seneffekter og senbivirkninger

8.4. Rehabilitering

8.5. Førerkort

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020