Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.6. Utredningsforløp

Henvisningsrutiner

Pasienter med mistanke om høygradig primær hjernesvulst skal henvises til «Pakkeforløp for hjernekreft». Ved mistanke om, eller påvist annen hjernesvulst enn høygradig, vil det avhengig av klinikk oftest være naturlig med elektiv henvisning til nærmeste nevrokirurgiske, nevrologiske eller endokrinologiske avdeling. Ved mistanke om hjernemetastaser vil det avhengig av klinikk være naturlig med innleggelse i organrelevant sykehusavdeling eller nevrologisk avdeling. Vi viser til nasjonale veiledere for kreftpakkeforløp for utfyllende informasjon (se kapittel Forløpstider). 

Det vises også til nasjonal veileder for pårørende.

Utredning

Klinisk mistanke om hjernesvulst bør føre til relevant bildediagnostikk, se kapittel Bildediagnostiske undersøkelser av svulster i sentralnervesystemet. Hastegrad og nivå på utredning avhenger av symptomatologi og hva slags svulsttype man mistenker at pasienten kan ha. Ved førstegangs krampeanfall eller rask utvikling av nevrologiske symptomer/trykksymptomer blir de fleste pasienter akutt innlagt i sykehus og bildediagnostikk foretatt der.

Vurdering i multidisiplinære team (MDT)

De fleste pasienter med primære hjernesvulster har nytte av og kan vurderes av et multidisiplinært team (MDT). Dette MDT består ofte av nevrokirurg, nevroonkolog, nevroradiolog, nevrolog, nevropatolog og nevroonkologisk koordinator. Også andre spesialiteter som oftalmolog og endokrinolog kan være del av MDT. Avhengig av kompleksitet kan det være aktuelt å ta opp pasientene en eller flere ganger i sykdomsforløpet. Multidisiplinære team bør finnes ved alle universitetssykehus og man anbefaler ha ukentlige møter.

Følgende pasientgrupper bør tas opp i MDT:

  • Utvalgte pasienter som planlegges operert (diskutere behandlingsstrategi / behov for kompletterende utredning)
  • De fleste pasienter som nylig er biopsert eller operert for primær hjernesvulst (for gjennomgang av histologi og for å diskutere videre behandling og oppfølging)
  • Pasienter med påvist eller mistenkt residiv hvor en ønsker tverrfaglig vurdering med tanke på aktuelle behandlingsalternativer
  • Andre pasienter med komplekse problemstillinger hvor flere spesialiteter er involvert i vurdering, behandling og oppfølging

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020