Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Behandling av residiverende/progredierende sykdom

Aktuell svulstrettet behandling ved tilbakefall av hjernesvulst er avhengig av hvilken type hjernesvulst det dreier seg om. Det vises til handlingsprogrammene for de enkelte svulst­typene, samt til seksjon 8 om primærbehandling i dette kapitlet for detaljer. Her gis en kortfattet og mer generell redegjørelse.

Ved tilbakefall av hjernesvulst er aktuell svulstrettet behandling enten ny operasjon og/eller strålebehandling og/eller kjemoterapi. Ofte vil pasientens tilstand være preget av sykdom og den behandling som er gitt tidligere. Mange har redusert funksjonsnivå og derav følger at residivbehandlingen i større grad vil få et palliativt og individuelt preg. Ved kort intervall mellom første svulstreseksjon og tilbakefall bør nytten av nytt nevrokirurgisk inngrep vurderes. Det samme gjelder ved kort intervall mellom initial strålebehandling/ kjemoterapi og tilbakefall.

For å vurdere pasientens livskvalitet vurderes endringer i nevrologisk status, allmenntilstand og steroiddose. Det er fortrinnsvis pasienter med god allmenntilstand som behandles nevro­kirurgisk og onkologisk i residivsituasjon. Disse pasientene bør som hovedregel diskuteres i MDT, se kapittel Organisering av behandling. Det bør ved behov forsøkes steroider for å vurdere hvor god allmenntilstand og hvor høyt funksjonsnivå som kan oppnås.

9.1. Kirurgi

9.2. Strålebehandling

9.3. Medikamentell behandling

9.4. Supplerende behandling (andre palliative tiltak, ernæring, fysisk aktivitet, psykososiale tiltak)

9.5. Organisering av behandling

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020